Course syllabus

Kurs-PM

ACE255 ACE255 Byggnadens rum lp2 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator och kursansvarig: 
Eva Amborg                     eva.amborg@chalmers.se   

Handledare: 
Eva Amborg                     eva.amborg@chalmers.se 
Björn Gross                      bjorn.gross@chalmers.se
Stefano Delia                   stefano@chalmers.se
Johanna Rimstig              johisaks@chalmers.se
Catharina Dahl Palmér   catharina@fabelarkitektur.se


Föreläsare i den ordning de ges under kursen: 
Eva Amborg,                     ”Färg, ljus, rum, atmosfär”
Mikael Ekegren,                ”Ark gestaltning, Rörelse”,  ”Materialet trä”
Tabita Nilsson,                  ”Modellbyggeri”
Stefano Delia,                   ”Ritningen med dess symboler”
Peter Lindblom,                ”Konstruktionsmodell Träregelstomme”    
Elin Ouchterlony,              ”Rhino, Photoshop, InDesign”

 

Kursens syfte

Kursen är en del i en sekvens av designkurser som ger studenterna kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera projekt i olika skalor samt skapa hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning. 

Kursen Byggnadens rum avser det första designprojektet där studenterna utvecklar ett relativt enkelt byggnadsprojekt med en given funktion på en given plats. Studenterna jobbar med projektet enligt designmetodikens olika steg: analysera och värdera platsen, formulera ett koncept/en bärande idé och skissa alternativa förslag och utvärdera dem utifrån specifika kvaliteter (exempelvis genom kontraster som inne/ute, ljust/mörkt, öppet/slutet etc), kommunicera föreslagna projekt samt reflektera över designprocessen. 

En viktig del av projektet består av att koppla byggnadens design till en specifik plats och landskap samt att träna grunderna för arkitekturens uttrycksmedel. Stor vikt läggs vid den sinnliga upplevelsen av plats och rum samt människans rörelser. Studenterna jobbar iterativt med den övergripande kompositionen av planlösning, sektion, fasad och modell samt relationerna mellan delar och helhet. 

 

Schema

TimeEdit

Ett utförligare schema med tider, innehåll och salar finns på Canvas under modulen Kurs-PM samt Schema, detta är det schema där mest utförlig information hämtas. På schemat som ligger på Time Edit ges enbart information om tid och plats.

Ändringar i schema kommuniceras till studenterna via mail och eller muntligt vid gemensamma kurstillfällen av kursledare.

 

Kurslitteratur

”Färg och ljus för människan - i rummet” av Karin Fridell Anter, Ulf Klarén

Kompendium om ritteknik

 

Kursens upplägg

Kursens innehåll och genomförande
Kursen består av två moduler där den första avser ett Designprojekt (6 hp) och den andra en inlämningsuppgift, Gestaltnings och representationsmedier (1,5 hp).


Designprojekt:
Ger studenter kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera ett relativt enkelt byggnadsprojekt bestående av två byggnadskroppar med en given funktion placerade i ett landskap. Kunskap och färdigheter från övningar och laborationer i lp 1 byggs vidare på och integreras i projektet. 

Utöver projektarbete består kursen av föreläsningar, designlaborationer och seminarier. 

Dessa inbegriper och introducerar ämnen som representation, arkitekturens uttrycksmedel, rumsupplevelser i relation till material, färg och ljus, landskapets roll för arkitektur, grunderna till byggnadsteknik, byggnadsmaterial med fokus på trä. Kursen avslutas med reflektion över projektet samt den egna processen.

 

Gestaltning och representationsmedier: 
Ger studenter fördjupade kunskaper och färdigheter i analoga och digitala verktyg som kan stödja de kreativa, utforskande och experimentella momenten av designprocessen med fokus på tidiga skeden. 

Kunskap ges om ritteknik med dess symboler och olika skalor samt fysiska modeller i olika material och i olika skalor. Dessa färdigheter tillämpas och tränas sedan på i projektet.
Programvaran Photoshop samt InDesign introduceras som nya verktyg och utforskas i kombination med andra verktyg som introducerats i lp 1 (ex Rhino, fotografier). 

En viktig del i detta moment är att reflektera över när och hur de olika verktygen kan användas på bästa sätt för att dels undersöka men också representera en tänkt byggnad i sin miljö.

 

Organisation av kursen
Kursen genomförs och leds av examinator och kursledare i samband med lärarlaget. I kursen används projektbaserad undervisning där studenter lär av och med varandra på ritsalen i kombination med handledning av lärare. 
Designlaborationerna är undersökande där studenten ska få undersöka ett ämne, skissa och analysera olika möjligheter/kombinationer i en enkel uppsättning för att sedan ta kunskaper och färdigheter till det mer komplexa byggnadsprojektet. 
Föreläsningar introducerar ny kunskap som sedan praktiseras och övas på i projektarbetet. 
Seminarier syftar till att ge studenterna en möjlighet till reflektion av både andras och sitt eget arbete. Kursen avslutas med ett reflektionsmoment av tillägnade erfarenheter från kursen som sedan tas vidare till arkitektkartan.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

 

Lärandemål

  1. Beskriva ett designprojekt utifrån designmetodikens olika steg.
  2. Analysera och undersöka platsens karaktär och beskriva byggnadens funktion, form och rumsliga kvalitéer.
  3. Formulera ett koncept/en bärande idé, skissa alternativa förslag och utvärdera dem utifrån såväl rationella ställningstagande som subjektiva värderingar.
  4. Presentera alternativa förslag i form av modeller kopplade till byggnadsvolym och byggnadens placering i landskapet med stöd av såväl analoga som digitala verktyg.
  5. Presentera alternativa förslag i form av planlösningar och sektioner såväl med designskisser som tekniska ritningar med exakta mått.
  6. Reflektera över sitt eget arbete och lärande och formulera utvecklingsbehov som kan tillgodoses i kommande kurser.

 

 

Examination

För att få godkänt på kursen krävs:
    • Godkända inlämningsuppgifter (samtliga uppgifter 1-9) som lämnas in på Canvas i de flesta fall varje fredag kl. 17:00, se schema för datum och tider. 

    • Godkänt projekt (inkluderar projektförslag med illustrationer, modeller samt ritningar) som presenteras under två dagar på tisdag den 12/12 och torsdag den 14/12. Dessa presentationstillfällen är obligatoriska moment.  

    • Inlämning av reflektion över sitt eget arbete och lärande och sin process gällande projekt och övriga delar av kursen (inlämningsuppgift 8). 
 

Genom inlämningar och presentationen bedöms kursens två moduler:
    • Modul Designprojektet som motsvarar 6,0 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 3 och 4 med fokus på formulering av koncept/ bärande idé, skiss på alternativa förslag, och färdigt projekt. Aktivt deltagande vid genomgångar och presentations-tillfällen av projekt och övningar samt deltagande i föreläsningar, designlaborationer och seminarier är en viktig förutsättning för att kunna genomföra projektet med godkänt resultat.

    • Modul Gestaltnings- och representationsmedier som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 4 och 5 med fokus på den fysiska och digitala modellen och ritteknik samt en reflektion över vilket/vilka verktyg som lämpar sig bäst i designprocessens kreativa, laborativa, experimentella delar och vilka som lämpar sig bäst för kommunikation och presentation. Dessa tillämpas i projektet och presenteras i samband med detta, men examineras separat. 
 

Student som på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet är förhindrat att närvara vid obligatoriska moment, ska i förväg anmäla förhinder till examinator. Student kommer att erbjudas tillfälle att göra en motsvarande uppgift. 
 
Om studenten inte anses ha uppnått lärandemålen men bedöms kunna uppnå dem med en komplettering ska detta erbjudas. Vad som ska kompletteras, varför det ska göras samt ett slutdatum för när kompletteringen ska vara gjord, kommuniceras skriftligt til studenten. Kompletteringen ska normalt kunna utföras utan lärarhjälp. 
Om studenten anses ha stora kunskapsbrister och/eller trots upprepade kompletteringar inte lyckats uppnå målen, ska studenten gå om kursen.
 
Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Länk till kursplan

Course summary:

Date Details Due