Course syllabus

Kurs-PM

MMS125 MMS125 Energisystem och hållbar utveckling lp2 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

 • Redogöra för betydelsen av hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga dimensioner, relatera till FN:s mål om hållbar utveckling, samt reflektera över ingenjörens roll för hållbar utveckling.
 • Använda lämpliga verktyg och metoder för att utvärdera hållbarhet, miljöpåverkan och etiska frågeställningar i en ingenjörsroll.
 • Definiera och genomföra grundläggande analys av termodynamiska system, samt tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats.
 • Beskriva olika energiformer och omvandlingar mellan dessa.
 • Dimensionera energilagring med hjälp av olika typer av batterier.
 • Förutse behov av kylning av komponenter eller hela enheter, och föreslå olika metoder att tillgodose kylbehovet.
 • Beskriva primära och sekundära energikällor, samt energibärare i det svenska energi- och elförsörjningssystemet.
 • Beskriva och utvärdera miljöpåverkan och övriga hållbarhetsaspekter för energianvändning, elproduktion och energilager, särskilt batterier.
 • Beskriva tillvägagångssätt för och kunna tolka livscykelanalyser.
 • Presentera olika förslag till (el)energiförsörjning av mekatroniska enheter och jämföra tekniska och miljömässiga prestanda för dessa.
 • Söka, bearbeta och sammanställa information från olika källor som underlag för teknisk konstruktion eller hållbarbarhetsutvärdering.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due