Course syllabus

Kurs-PM

MMS096 MMS096 Handelsrätt lp2 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Kontaktuppgifter

Examinator och lärare: Karin Herveus, karin.herveus@chalmers.se Tel. 031-772 60 44


Övriga lärare: Oscar Allestam, oscar.allestam@chalmers.se Tel. 031-772 50 40
Obs! E-post eller canvas-meddelande är förstahandsval för kontakt.

Viktig information till alla studenter som rör kursen kommer att läggas upp som Anslag (announcement-fliken). 

Gästföreläsare: Peter Hartzell, Chalmers (INCOTERMS) och gästföreläsare Erika Westlund, Maersk (tullregler och tullförfaranden). 

Studentrepresentation

Studentrepresentanter

Kontaktuppgift

Linnea Billing:

linnea.j.billing@gmail.com     

Christopher-Robin Börjesson:

prootheus@gmail.com    

Kalle Henningsson: 

kallehenningsson8@gmail.com    

Elsa Lindhusen:

elsaboman@icloud.com   

William Melin:

william010125@hotmail.se       

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till det svenska rättssystemet samt att ge grundläggande kunskap för att tillämpa juridisk metod och göra rättsliga bedömningar samt att skriva rapporter inom associationsrätt, avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt samt att tillämpa tullregler.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Kurslitteratur Civilrätt (Malmströms, reviderad av Christina Ramberg), Liber förlag, senaste upplagan


Diverse digitalt material på kurshemsidan t ex lagtext

Kursens upplägg

Föreläsningar:
Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, etc. Föreläsningar underlättar även läsning av litteraturen. Introduktionsföreläsning och gästföreläsningar är obligatoriska.

Litteraturstudier:
Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i studiemanualen angiven litteratur.

Instuderingsfrågor/övningar:
För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor (övningar) som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna. Kursens pedagogiska upplägg är centrerad kring dessa övningar och övningstillfällen. För att lära in kursmaterialet är det viktigt att förbereda lösningsförslag på övningarna på egen hand (eller i en studiegrupp) före övningstillfället och att delta aktivt vid övningstillfället. Facit på dessa frågor tillhandahålls inte.

Frågestunder: 
Det kommer att erbjudas två frågestunder inför tentamen. Ett tillfälle i sal före jul och ett extra tillfälle i januari nära tentamensdatum på Zoom. 

Inlämningsuppgift:
Inlämningsuppgift som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen. Årets kurs har en (1) inlämningsuppgift. Studenterna får själv välja sina gruppmedlemmar och fylla i detta på Canvas. Inlämning bedöms som godkänd/underkänd. Underkänd inlämning kan kompletteras direkt under kursens gång efter lärarens anvisning. Icke genomförd uppgift kompletteras i slutet av kursen som en individuell inlämning. 

Tentamen:
Digital tentamen i sal.

Lärandemål

 • Visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets uppbyggnad, och indelning;
 • Tillämpa grundläggande juridisk metod; 
 • Skilja på offentligrättsliga och civilrättsliga förhållanden; 
 • Tillämpa rättsregler och göra rättsliga bedömningar samt rapportskrivning inom:
  • associationsrätt,
  • avtalsrätt,
  • köprätt,
  • skadeståndsrätt
 • Tillämpa tullregler och göra klassificering av varor

 

Examination:

Inlämningsuppgift (del A) och digital salstentamen (del B)

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital salstentamen (del B). Kursens betyg baseras på resultatet på tentamen (del B). Del A ger endast U/G. Betygsgränser för kursen är: 50 % - 69 % för betyg 3, 70 % - 84 % för betyg 4, samt över 85 % för betyg 5.

Om inte studenten/gruppen uppnår godkänt resultat på inlämningsuppgiften erbjuds möjlighet till komplettering. Inlämningsuppgiften kommer att handla om ett eller flera av de områden som vi gått igenom på föreläsningarna. 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Datum för examinerande moment:
Inlämningsuppgift: Gruppuppgift inlämnas tisdagen 12 december kl 16.00 på Canvas Digital salstentamen: 11 januari 2024 (em)

Omtentamen: 5 april och 22 augusti

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen: Lagtext, all kurslitteratur, föreläsningsmaterial, anteckningar samt miniräknare. Även digitala, sökbara lagtextdatabaser tillgängliggörs under tentamen i Inspera.

Översiktligt innehåll:

 • Kursintroduktion;  Praktisk juridisk metod, Introduktion till Sveriges maktfördelning, domstolssystem och lagstiftningsprocessen, grundbegrepp i juridik mm
 • Grundläggande associationsrätt
 • Avtalsrätt: avtals uppkomst o avtalets innehåll o avtalsbrott och påföljder
 • Köprätt o Köplagarna: Säljarens och köparens förpliktelser. Avtalsbrott o Risk och riskövergång.
 • Internationell köprätt (CISG) o Leveransklausuer (INCOTERMS)
 • Skadeståndsrätt: ansvar för eget vållande, principalansvar och arbetstagares ansvar, strikt ansvar osv

  För en mer detaljerad genomgång av innehåll se kurs-pm. För läsanvisningar inför föreläsningar och övningar se Studiemanual

 

Ändringar i kursen:
Kursen har sedan föregående år (2022) genomgått en omarbetning, har en ny kurskod, delvis ny lärarpersonal samt ny examinator. Tidigare upplägg med flertal betygsgrundande inlämningsuppgifter har förändrats. Kursen har nu endast en inlämningsuppgift i grupp och denna uppgift bedöms som godkänd/underkänt. Betyg på kursen utgår från resultatet på tentamina. Fler praktiskt tillämpande moment (övningar) har införts för att underlätta inlärning av kursmaterialet. Den huvudsakliga läroboken har bytts ut från föregående år för att bättre avspegla kursens innehåll och lärandemål. Den bok som kommer att användas i år är Malmströms ”Civilrätt” som ofta används som kurslitteratur på en grundkurs i Handelsrätt.

 

Course summary:

Date Details Due