Course syllabus

KURS:         Projekteringsmetodik Samordning, BOM305     7.5 ECTS

                     

LÄSÅR:       2022/2023                          LP II                   ÅK 3

                     

EXAMINATOR:              Mattias Roupé tele: 772 11 33, e-mail: roupe@chalmers.se

KURSANSVARIG:          Mattias Roupé tele: 772 11 33, e-mail: roupe@chalmers.se,

                                         Mikael Johansson tele: 772 11 32, e-mail: jomi@chalmers.se

 

ZOOM rum:

https://chalmers.zoom.us/j/69765620470

Password: BOM305

 

 

SYFTE

Kursen är en introduktion till konsultbranschens struktur och ska resultera i kunskaper om projekteringsprocessen. Kursen ska ge studenten kunskap att kunna välja och använda lämplig projekteringsmetodik samt förstå organisering och ledning av projekteringsarbete med hänsyn till samordning mellan olika aktörer såsom arkitekter, teknikkonsulter och andra sakkunniga/specialister.

 

LÄRANDEMÅL

 • Förklara projekteringens roll i byggprocessen och ge exempel på olika typer av aktörer aktiva i projektering.
 • Beskriva konsultbranschens struktur.
 • Beskriva hur en projekteringsprocess/produktbestämningsprocess genomförs, faser och organisering.
 • Ge exempel på gällande regelverk och föreskrifter som styr projektering.
 • Identifiera roller, funktioner och arbetssätt för att förstå organisering av projekteringsarbetet.
 • Förklara roller, funktioner och arbetssätt och hur de bidrar till och utvecklar projekteringsarbetet.
 • Relatera roller, funktioner och arbetssätt i projekteringsarbetet till sin egen roll med avseende på ett projektmål.
 • Använda BIM och relaterad metodik med avseende på projekteringsarbete.

 

INNEHÅLL

 • Grundläggande projekteringsledning – terminologi, standard och former för att organisera projekteringsarbetet
 • Roller och funktioner i en projekteringsgrupp; projekteringsledare, ansvarig handläggare, olika ansvariga funktioner m.fl.
 • Tillämpning av BIM-verktyg för projektering, samordning och samgranskning.
 • Grundläggande orientering om betydelsen av projekteringsfasen i relation till byggprojektets olika faser.

 

ORGANISATION

Den allmänna delen består av föreläsningar som en introduktion till konsultbranschens struktur med syfte att få en överblick över projekteringsdelen av en byggprocess.

Från feedback från tidigare år, så har vi valt att behålla föreläsningarna på fredagar (kl. 15-17) som förinspelade med tillhörande frågor och reflektionsuppgifter. Förra året fungerade detta bra.

Vi har även valt att använda Boverket PBL Utbildningar (Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR, Utformningskrav och tekniska krav för att även göra denna del av kursen lite mer interaktiv istället för en passiv föreläsning. I denna del får ni ut två certifikat från Boverket att ni genomfört utbildningen som ni laddar upp på Canvas. 

 

Projektuppgifter:

Projektuppgift I: Projekteringsprocessen och samordning innefattar ett projektarbete där projektgruppen genomför zoom intervjuer med projekteringsledare eller annan aktör verksam inom projekteringsarbetet (arkitekt, konstruktör, BIM-samordnare, etc.). Denna del av kursen innefattar främst projektering, projekteringsledning, samt arbetsmetoder som används för samordning och samgranskning. Resultatet redovisas dels i seminarieform/workshop, dels i en skriftlig rapport, se projektuppgift I för mer detaljer.

 

Projektuppgift II: BIM för projektering och samordning syftar till att ge yrkesmässig förmåga att producera, hantera, analysera och kommunicera Byggnads Informations Modeller (BIM). Projektuppgiften fokuserar på att tillämpa BIM verktyg för att skapa och stödja informationsflöden och arbetsprocesser kopplat till projekteringen av en kontorsbyggnad.

 

Projektuppgift II: BIM för projektering och samordning innefattar tre delar:

Del I: Använda Autodesk Revit för att modellera/rita upp en arkitektens BIM-modell över kontorsbyggnaden i en grupp. Denna del lägger fokus på hur BIM-verktyg används för projektering, samordning tillämpas då flera arbetar i samma projekt/BIM-modell (Läsvecka 1-4) (Genomförs i grupp av 5 studenter dvs. samma grupp som för Projektuppgift I: Projekteringsprocessen och samordning)

Del II: Använda BIM systemet Trimble Tekla för att projektera/modellera stål och betong-prefab-stomme för kontorshuset. Denna del består av en introduktionsgrundkurs till Tekla som sedan tillämpas i kontorshus projektet. (läsvecka 4-7)

Del III: 3D-Samordning, byggbarhetsgranskning, kollisionskontroll och visuell kommunikation i Solibri model checker.

Mer information om datorövningarna kopplade till projektuppgiften kommer ges kontinuerligt under kursen på canvas innan datorövningarna. Instruktionsfilmer kommer finnas på canvas och konsultation och hjälp finns möjlighet att få via zoom under datorövningarna.

Litteratur

Instruktionsfilmer, läromaterial och litteratur kommer delas och finnas på kurshemsida.

 

Examination

Det ges ingen tentamen i kursen.

Examinationen består av, Projektuppgift I: Projekteringsprocessen och samordning dvs. inlämning av rapport, muntlig redovisning av rapport vid seminarier samt vara aktiv under gruppdiskussion i samband med slutseminariet. Covi-19 medför att obligatorisk närvaro vid föreläsningar nu gå över till skriftliginlämning av reflektionsuppgifter kopplade till digitala föreläsningar.

 

Dessutom måste övningar och projektuppgifter knutet till BIM-verktygen vara genomförda och inlämnade dvs. Projektuppgift II: BIM för projektering och samordning: tre delar. För att slutbetyg skall sättas, krävs att alla obligatoriska moment genomförts på ett tillfredställande sätt.

 

Slutbetyg

För att slutbetyg skall sättas krävs att de ovan nämnda examinationerna är genomförda och är godkänd. Endast betygen godkänd/underkänd används.

 

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kursen Byggnaders funktioner och utformning samt BIM-delen i kursen.

 

Obligatoriska digitala föreläsningar med reflektionsuppgifter

Förinspelade föreläsningar

Datum

Förinspelade föreläsningar som kommer finnas tillgängliga på Canvas under modul ”Föreläsningar” med tillhörande reflektionsuppgifter som skall lämnas in.

Vecka 1 (v44)

Introduktion projekteringsprocessen

Olika projekteringsskeden, Mattias Roupé, Chalmers

Vecka 2 (v45)

                 

 

Lagar, Förordningar och Föreskrifter kopplat till projekteringsprocessen,

Boverket PBL Utbildningar

https://boverket.onlineacademy.se/


Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR (26 min)

https://boverket.onlineacademy.se/content/play/704611870/4065

 

Utformningskrav och tekniska krav (16 min)

https://boverket.onlineacademy.se/content/play/704612111/1719

Vecka 3 (v46)

 

 

 Projekteringsprocessen från idé till färdigbyggnad

Börie Glamheden, Yngve Lundh arkitekt ab

 

Vecka 4 (v47)

 

 

Samordning av BIM-projektering

Mikael Johansson, Mattias Roupé, Chalmers

 

Celsius projektet: Vinster med det ritningslösa bygget

Johannes Ris, Byggstyning

Vecka 5 (v48)

 

 

Samordning och samarbete i projekteringen 

Janni Tjell, NCC

Course summary:

Date Details Due