Kursöversikt

MMS120 ht21 - Sjörätt och ship management  
Maritime law and ship management
 
Kursplanen fastställd 2020-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift, del A 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp    
0220 Tentamen, del B 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp   12 jan 2024 FM  

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Robert Severin

Kursansvarig

Olle Lindmark, olle.lindmark@chalmers.se, 031 - 772 26 45

Huvudlärare

Mattias Widlund 

Gästföreläsare

Svenska skeppshypotek

The Swedish club

Wesman/Bluetact

Studentrepresentanter

hulthampus3@gmail.com      Hampus Hult

oskar.jonason@gmail.com     Oskar Jonason

frelof0607@gmail.com           Fredrik Löfgren

siggan.sdl@hotmail.se             Sigrid Stina Lisa Sundell

sofiajuliawahl@gmail.com     Sofia Wahl

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:
MMS095 Handelsrätt

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om de regelverk som styr fartyg och rederiverksamhet samt kunskap om några av de vanligast förekommande standardavtal som används inom ship management och befraktning. Syftet är också att träna rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tolka och tillämpa lagstiftning, andra regelverk och rättsliga principer som omfattas av kursens innehåll, samt upprätta, tolka och analysera effekten, främst vad gäller funktion, kostnad och risk, av de standardavtal som behandlas i kursen. Studenten skall även kunna lösa juridiska problem genom att tillämpa juridisk metod.

Innehåll

Fartyg (finansiering, köp och återvinning), nationalitet, registrering. Farvatten och zoner.
Fartygssäkerhet och sjöfartsskydd. Regelefterlevnad.
Redaransvar (inklusive förorening) och ansvarsbegränsning.
Ship management (från ett juridiskt perspektiv
Sjöarbetsrätt.
Bärgning, Gemensamt haveri och bogsering

Organisation

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter, handledningstillfällen samt instuderingsfrågor.

Litteratur

Praktisk sjörätt. Fjärde upplagan (även tredje upplagan är ok) Isbn: 9789172238473, Jure Förlag

 

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter samt en avslutande digital tentamen

Samtliga inlämningsuppgifter betygssätts enligt procentgränser.

Under 60% underkänt

60% - 74% betyg 3

75% - 90% betyg 4

Över 90% betyg 5

För tentamen gäller samma betygsgränser som för inlämningsuppgifterna

Slutbetyget i kursen sätts efter sammanvägning av samtliga examinerande moment.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum