Course syllabus

Kurs-PM, 2023-2024

CIU226  Leda individ och grupp lp2 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator och kursansvarig

Universitetslektor/Civilingenjör, Caroline Vänerlind Ingelhammar, CI  caroline.ingelhammar@chalmers.se

Övriga lärare och föreläsare

Docent/Fil.dr. psykologi, Mathias Gustafsson,  MG mathias.gustafsson@chalmers.se

PhD avd CM, Shahin Sateei, SS shahin.sateei@chalmers.se

Senior konsult, Annika Ambjörnsson, AA annika @ledarbyrån.com

Tekn magister/Ledarskapskonsult, Charlotte Axelsson, CA  charlotte@leda20.se

 

Kursnämndsrepresentanter

                 

MPLOL               Julia Gunnarsson   julia.gunnarsson@gmail.com  

KPLOL                Nils Lundström  nilslu@student.chalmers.se     

MPLOL               Daniel Mannerskog   danmann@student.chalmers.se

MPDSC              Lisa Samuelsson  lisasamuelssons@gmail.com  

 

För mer info:
https://www.chalmers.se/utbildning/dina-studier/planera-och-genomfora-studier/kursvardering/#att-vara-studentrepresentant

 

                                    


                           

Kursens syfte

Att fördjupa studenternas kunskaper om och förmåga att generellt leda personer och grupper, såväl klassrumsledarskap som ledarskap i näringslivet. Studenten skall kunna analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur inom organisationer så att alla medarbetare och elever kan närma sig sin fulla potential.

 

Schema

Time Edit, Schema CIU226 ht 2023

Kurslitteratur

 • Lärarledarskapet, Liber (Dahlkwist, 2019)
 • Vetenskapliga artiklar

 

Kursens upplägg

Kursen består av en heldagsworkshop per vecka, på campus eller online, med obligatorisk närvaro. Varje workshop hålls av olika experter från akademi och näringsliv och innehåller en blandning av:
-  föreläsningar
- reflektion enskilt och/eller diskussion i mindre grupper
- praktiska övningsuppgifter 

- Inför vissa workshops förväntas studenten göra ett obligatoriskt grupparbete/hemuppgift med en skriftlig gruppinlämning.

I kursen fördjupas studenters kunskaper om ledarskapets komplexitet och sambanden mellan ledare, ledda och omgivningen. Vi utgår ifrån att träna på att leda sig själv för att sedan förstå vad det innebär att leda andra individer och olika typer av grupper som t ex elevgrupper. Vi stöder oss på pedagogiska, socialpsykologiska och kommunikativa teorier för att förstå fenomen som mobbning, favoritism, mångfald, makt mm. och lär oss att använda processer och verktyg t ex. handledning av grupper, samtalsteknik och konflikthantering.

Väsentligt innehåll som tas upp vid seminarierna är

 • Gruppdynamik och gruppsykologi. Att arbeta i grupp och  att leda grupper
 • Ledarskap och effektiv kommunikation. Perspektiv på ledarskap. Olika typer av ledarskap.
 • Hur hantera konflikter? Inre och yttre konflikter; förhandla och mediera
 • Leda jämställt och inkluderande. Svårigheter uppkommer vid ledning av diversifierade grupper samtidigt är det viktigt att vi har diversifierade grupper – olikhet berikar!
 • Normer och normkritiskt tänkande
 • Mångfald och integration i Sveriges skolor: vad säger forskningen; vad är problemen
 • Hur hantera oliktänkande med avseende på värderingar
 • Organisationsförändring - hur driva och genomföra förändringar?
 • Samtalsmetodik: perspektiv på handledning och coaching; förälder- och elevsamtal, medarbetarsamtal

SCHEMA med Datum/Tid/Tema och aktiviteter

Seminarium 1 den 31 oktober ,
 8.00-12.00,
Sal SB-L316
Kursintroduktion/Vad är ledarskap? (CI)
Välkommen till CIU226 – Leda individ och grupp, ht- 2023.pdf

Fö Ledarskap och kommunikation 2023-2024.pdf
- Olika typer av ledarskap
- Ledarskapets kommunikation
- Effektiv kommunikation.

Coachande ledarskap
Fö det Coachande LS, ht-2023.pdf

Reflektionsuppgift 1 efter seminarium 1.pdf

13.15-15.00,  Sal SB-L316
Coachning - övning (CI)
Coachingtips - Från nuläge till önskeläge.pdf


15.15-17.00

Social kognition (MG),
Sal SB-L316

Förståelsen av andras och egna handlingar i ett socialt samspel.
- Hur tänker vi om oss själva, hur tänker vi om andra samt kring våra relationer med andra?

Social kognition.pdf

Artikel Social kognition.pdf
Reflektionsuppgift 2, efter seminarium 1

 

Seminarium 2 den 7 november,
9.00-12.00,
Sal SB-L208

Uppgift att läsa innan sem 2  - Coach, Mentor eller Terapeut.pdf

Samtalstekniker för att motivera och inspirera  (AA)
-
Samtalsmetodik – perspektiv på handledning och coaching

Olika samtalstekniker Annika Ambjörnsson .pdf

 

13.15-16.00, SB-L208

Grupper och gruppdynamik (CI)
Grupper, gruppsykologi och konflikter - ht 2023.pdf

- Gruppens mognad
- Vilket ledarskap fungerar bäst beroende på gruppens faser?
- Hur arbetar jag med coachande förhållningssätt och individens egna motivatorer.

Konflikter och konflikthantering, (CI)
-Konflikter och konflikthantering
-Olika typer av konflikter. Hur växer en konflikt fram och hur hantera den?

-Vilken konflikttyp är du? Hur kan du lära dig att hantera konflikter och finna lösningar?

Individuell reflektionsuppgift efter seminarium 2 - konflikter och konflikthantering

Seminarium 3 den 14 november (MG)
9.00-12.00,  Sal SB-L216
- Samarbete i och mellan grupper, (MG)

- R
ättvisa i organisationer, (MG)

Rättvisa och samarbete i och mellan grupper 2023-1.pdf

13.15-16.00,  Sal SB-L316
- Forts. rättvisa i organisationer, förhandling (MG)

 

Seminarium 5, 2022-11-29 Distributive and Procedural Justice.pdf

Understanding Students Classroom Justice Experiences and Responses.pdf

Gruppuppgift Samarbete i och mellan grupper samt rättvisa

Dahlkwist sid 122-129, 260-261

 

 

Seminarium 4 den 21 november 
9.00-12.00, SB-L400
 Att leda jämställt och inkluderande  (CA)
- Jämställdhet- Jämlikhet- Genus - definitioner och begrepp

- Intersektionellt perspektiv
– Strukturellt jämställdhetsarbete

Definitioner jämlikhet, jämställdhet och mångfald

13.15-16.00, SB-L400

Inkluderande ledarskap och diskrimineringsgrunder, (CA)
 • Organisationsförändring
  – Makt och maktbaser för förändringsarbete

  - Möta motstånd mot förändring
  - Att förändra en kultur

Inkluderande ledarskap och diskrimineringsgrunder,

Instruktioner för reflektionsuppgift-genusglasögon

Seminarium 5 den 28 november
9.00-12.00,
SB-L208
Orättvis behandling och kränkningar. Verktyg och stöd  (SS)

13.15-15.00  SB-L208
Övningar


Seminarium 6 den 5 december

9.00-12.00, SB-L300 Seminarium - redovisning av gruppuppgift Genusspaning, (CI, CA) 

 

Seminarium 7 den 12 december
9.00-12.00,
SB-L308
Studentledda seminarier, (MG, SS)
Grupp 1-4

13.15-16.00
Studentledda seminarier, (MG, SS)
13.15-16.00,
SB-L316
Grupp 4-8


10/1-2024
Tentamina via Inspera

 

 

 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

 • I syfte att förbättra/förtydliga har upplägg och struktur på kurshemsidan  i Canvas förändrats.  Alla presentationer, uppgifter och artiklar finns länkade i schemat vid respektive seminariums innehåll.
 • Alla uppgifter - instruktioner samt inlämningar - finns och lämnas in i modulen Uppgifter/Assignment.
 • Allt material kommer finnas tillgängligt i god tid innan föreläsningstillfälle och/eller uppgift presenteras.
 • Tydlig information m a p bedömning - vad som bedöms samt hur betygssystemet fungerar vid första seminariet. 
 • Kontinuerlig bedömning av studenter och fler tillfällen under kursens gång  att visa individuella prestationer samt  förmåga att arbeta och lösa problem i grupp  genom enskilda reflektionsuppgifter samt gruppuppgifter.
 • Hemtentamina ersätts med tentamen via Inspera
 • Förtydliga vad som gäller m a p referenshantering

 

Lärandemål: Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Skaffa sig insikt om sig själv (styrkor och svagheter)
 • Leda sig själv (att förstå sina begränsningar och att söka feedback) för att kunna leda andra.
 • Arbeta med olika sorters fördomar
 • Bygga en kunskapsbas m a p jämställdhet, likabehandling och mångfald som ska leda till förändringsarbete inom området ledarskap.
 • Identifiera, bemöta och att hantera motstånd där jämställdhetspolitiska mål ingår.
 • Ge konstruktiv kritik och feedback till sig själv och andra
 • Känna igen begynnande konflikter och kunna förmedla en positiv lösning
 • Arbeta med etiska aspekter i klassrummet och lärarrummet
 • Leda jämställt och inkluderande med avseende på jämlikhet och genus.

 

Examination

Examination sker genom individuell tenta (60%), reflektionsuppgifter, samt bedömning av enskilda uppgifter och gruppuppgifter (40%).

Kursen har en tvågradig betygsskala med betygsstegen G och U. CIU226 är en annan typ av kurs jämfört med en traditionell ingenjörskurs, där syftet ofta är att lösa ett problem som bedöms med "rätt eller fel".
I denna kurs är det inte säkert att det finns några rätt eller fel. Vi utgår från olika teorier och tankesätt där studenten analyserar och tolkar beroende på personlighet, genus, situation, kultur och etnicitet.

För att bli godkänd i kursen krävs att studenterna presterar och uppnår 75% av de betygskriterier som erhålls genom övningar på lektioner, reflektionsuppgifter, hemuppgifter och tentamina. Därför är det obligatorisk närvaro vid minst 6 av 7 lektionstillfälle. Vid giltig frånvaro, såsom sjukdom, inlämnas kompletterande uppgifter.

En kontinuerlig bedömning sker,  bland annat genom individuella reflektionsuppgifter eller gruppuppgifter efter de olika seminarierna ,  där läraren ser studentens utveckling under kursens gång.

Följande gäller vid bedömningsgrunder i kursen m a p referenshantering.

När ni läser artiklar eller  böcker  kopplade till olika uppgifter i kursen såsom reflektions- och grupp-uppgifter samt hemtentamen så ska ni ALLTID referera till källan.

Det är viktigt att referera i era olika uppgifter men inte enbart basera sitt resonemang kring en enda källa utan att bredda genom att kombinera flera källor.
Era egna reflektioner kring frågeställningar ska alltså baseras på forskning, samtidigt som ni naturligtvis kan dela med er av era egna tankar och erfarenheter i det aktuella ämnet.
Chalmers fackspråkavdelning rekommenderar att använda American Psychological Associations referenshanteringssystem, APA,

Links to an external site. eller
Electrical and Electronics Engineers referenshanteringssystem, IEEE, 
http://guides.lib.chalmers.se

Gruppuppgifter

Kursen innehåller gruppuppgifter som skall utföras i grupp om 3-4 personer. Inför varje inlämningsuppgift utses en person till gruppledare. Gruppledarens uppgifter är att hålla i gruppmöten, leda diskussioner, sammanställa gruppuppsatsen samt, i tid, skicka in och lägga upp den under Assignments på kurshemsidan. Ange vem som är gruppledare samt övriga gruppmedlemmars namn på uppsatsen. Samma grupper gäller för alla uppgifter och de flesta kommer vara gruppledare minst en gång.

Bedömning av gruppuppsatser sker enligt följande kriterier:

 • Välstrukturerad och språkmässigt riktig gruppuppsats med välgrundade argument som beaktar alla delar i uppgiften.
 • Kritisk granskning av olika teorier.
 • Kunna resonera utgående från flera källor

Betygskriterier:

För betyget G i kursen ska 75% av nedanstående kriterier vara uppfyllda antingen genom övningsuppgifter eller tentamina.

 • Med säkerhet genomföra muntliga framställningar av olika slag och med olika syften i och inför en grupp.
 • Kunna göra en välgrundad reflektion över ledarskapets komplexitet och ge exempel på olika typer av ledarskap.
 • Identifiera och få insikt om sig själv. Förmåga att reflektera över det egna beteendet med avseende på känslor och tankar, styrkor och svagheter vilket bidrar till ökad självkännedom. Detta för att kunna leda sig själv och förstå sina begränsningar.
 • Studera och jämföra människors levnadssätt, beteende och värderingar för att kunna utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.
 • Värdera och kritiskt granska olika teorier för att kunna utveckla nya tankesätt och öppna upp för nya perspektiv.
 • Redogöra för och reflektera över olika sorters fördomar. Kunna ge välgrundade argument för olika ståndpunkter i dessa frågor.
 • Genom att lyssna aktivt kunna tillämpa coachning och kunna ge feedback på ett konstruktivt sätt.
 • Analysera orsaker till och konsekvenser av konflikter. Med säkerhet kunna förmedla en positiv lösning genom diskussion och förhandling.
 • Utförligt kunna diskutera och arbeta med etiska frågor mångfald och integration.
 • Skriva och resonera kring texter och forskning av olika slag. Den skrivna texten ska vara sammanhängande och begriplig samt anpassad till rätt målgrupp.
 • Granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt reflektera över källornas relevans och trovärdighet.
 • Kunna uttrycka sina åsikter och reflektioner samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan