Course syllabus

Kurs-PM

SJO131 Sjöfartsjuridik lp2 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Robert Severin, robert.severin@chalmers.se 

 

Kursens syfte

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i civilrätt, främst inom det handelsrättsliga området. Kursen skall vidare höja och förbättra säkerheten till sjöss genom att studenten får kunskaper i sjörätt och nationellt/internationellt sjösäkerhetsarbete. Genom lösning av praktiska problem och studie av domstolarnas rättstillämpning skall studenten förvärva grundläggande färdighet i juridisk problemlösning.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Föreläsningsmaterial och lagtexter.

 

Kursens upplägg

Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Innehåll

- Grundläggande avtalsrätt
- Fullmaktslära
- Befälhavarens avtal och fullmakt
- Köprätt, Associationsrätt, Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning
- Skadeståndsrätt och Redarens skadeståndsansvar
- Redarens skadeståndsansvar avseende miljöskador
- Sjörätt med inriktning på fartyget, flagg, register, panträtter, bärgning, kollisioner, last, Haag-Visby, sjölagen kap 13, gemensamt haveri, försäkring, administration, dagböcker, sjöförklaring och passagerare
- Nationell och internationell säkerhetslagstiftning

 

Lärandemål

- Förklara grundläggande juridiska begrepp
- Tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem
- Tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt
- Identifiera sjörättsliga frågeställningar
- Visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt
- Visa god kännedom och kunna tillämpa på området förekommande regelverk inom arbetsmiljö och arbetsrätt
- Tillämpa relevanta regelverk inom sjörätten

- Identifiera etiska problem i förhållande till gällande lagstiftning samt förklara grundläggande etiska ställningstaganden i förhållande till exempelvis kontraktsrätt

 

Examination

Skriftlig tentamen

Hjälpmedel vid tentamen
- Lagtext
- Konventioner
- Avtal

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due