Course syllabus

Kurs-PM

Kursnamn: Juridisk introduktionskurs

Kurskod: SJO955

Läsår: 2023/2024

Läsperiod: LP2

Högskolepoäng: 7,5 hp

Kursägande program: Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör (TIEPL)

Institution som ger kursen: Mekanik och maritima vetenskaper (M2)

Undervisningsspråk: svenska

 

Personal

Examinator:

 

Övrig undervisande personal:

 

 

 

Robert Severin, robert.severin@chalmers.se, 031-772 26 86.

 

Oscar Allestam, oscar.allestam@chalmers.se, 031-772 50 40.

 

Karin Hervéus, karin.herveus@chalmers.se, 031 - 772 60 44.

 

 

Kursens syfte

Det övergripande syftet med kursen är att säkerställa grundläggande juridiska kunskaper och anpassade färdigheter i juridisk metodik för Chalmers studenter med inriktning på deras framtida yrkesverksamhet på beslutande tjänstenivå och i projektledaransvar. Målsättningen med kursen blir, med utgångspunkt från syftet, att studenten efter avslutad kurs har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper om och har förståelse för juridiska förhållanden som rättssystemet, centrala lagstiftningar, etik samt teknik- och företagsspecifika juridiska sakrättsförhållanden, samt att i begränsad omfattning kan tillämpa juridisk metodik i faktiska affärssituationer såväl som för att säkerställa lagefterlevnad/andra krav.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Malmströms Civilrätt, reviderad av Christina Ramberg, senaste upplagan.
Civilrätt övningsbok, Stefan Zetterström, senaste upplagan.

Kompendium och annat material publicerat på kursens Canvas-sida.

 

Referenslitteratur

Arbetsrättens begrepp A-Ö [2023], Agneta Bern och Helene Sjöman, Lars Åhnberg AB.
Arbetsmiljö [2023], Lars Åhnberg AB.
Arbetsrätt [2023], Lars Åhnberg AB.

 

Kursens organisation

Kursen genomförs genom egna studier och läraktiviteter. Kursens struktur kan beskrivas som följande: varje rättsområde inleds med en eller flera föreläsningar som ger grundläggande förståelse och stöd till inläsning av litteraturen. Övningsmaterial för varje del görs tillgängligt på Canvas. Notera att några ”facit” för dessa övningar inte kommer att publiceras så vill studenten ha lösningsförslag krävs ett aktivt deltagande. Föreläsningarna följs därefter av övningar på respektive rättsområde.

Föreläsningar
Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler.

Litteraturstudier
Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

Övningstillfällen
Genomgångar av övningsfrågor kommer att göras. Studenten förväntas förberett övningsuppgifter inför övningstillfällena. Övningsuppgifterna är ofta baserade på verkliga eller fiktiva fall och studenterna förväntas kunna identifiera vad den rättsliga frågeställningen är och därefter kunna presentera sin lösning av frågan eller problemet under övningstillfället. Studenterna rekommenderas att lösa övningsuppgifterna i grupp inför övningstillfällena. Notera att övningsuppgifterna liknar de frågor som ges på tentamen. Att försöka lösa uppgifterna på egen hand (eller i en studiegrupp) inför ett övningstillfälle, med en lärare som därefter ger feedback på lösningsförslaget, är det rekommenderade sättet att förbereda sig inför tentamen. Att delta aktivt vid varje övningstillfällen under kursens gång är därför det mest tidseffektiva sättet att förbereda sig inför tentamen. Något ”facit” till dessa övningar kommer inte att publiceras utan studenten bör aktivt delta för att få hjälp med lösningsförslag.

Tentamen

Digital tentamen i sal är kursens enda examinerande moment.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för vanliga juridiska uttryck, termer på svenska och/eller latin samt det svenska rättssystemets uppbyggnad, funktion och innehåll (LM 1).

Redogöra för skillnaderna mellan civilrätt, förvaltningsrätt och offentligrätt (straffrätt) olika funktioner och tillämpning (LM 2).

Redogöra för juridisk metod och praktiskt kunna tillämpa grundläggande delar av avtals- och köprätt, förvaltningsrätt, fastighetsrätt, krediträtt såsom skuldebrev, fordringsrätt, pant, borgen andra säkerheter, sakrätt, obestånd omfattande utsökning- och konkurs i samband med exekutiv försäljning och immaterialrätt gällande upphovsrätt, varumärke- och patenträtt, (LM 3).

Redogöra tillämpning och syftet med branschavtal (LM 4).

Redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande arbetsrättslig systematik dess olika funktioner och villkor gällande näringsidkare, arbetstagare, företagsledning, konsulter, samt kunna bedöma sina begränsningar och när det föreligger behov av extern juridisk expertis (LM 5).

 

Examination och obligatoriska moment

Examinerande och obligatoriska moment och datum

Kursen examineras genom digital salstentamen. Tentamen och kursen examineras med betygsskala TH (U/3/4/5). Slutbetyget för kursen bestäms av tentamensresultatet.

 

Datum och tid för tentamen

Tentamenstillfälle

Datum och tid

Plats

Anmärkning

Ordinarie tentamen

Onsdag 10 januari 2024, fm.

Lindholmen

Digital salstentamen

Omtentamen 1

Fredag 5 april 2024, em.

Lindholmen

Digital salstentamen

Omtentamen 2

Tisdag 27 augusti 2024, em.

Lindholmen

Digital salstentamen

 

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen

Tillåtet material på tentamen är lagtext, litteratur, personliga anteckningar och undervisningsunderlag i form av Power Point. Markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna.

 

Betygsgränser

Betygsgränser för tentamen samt kursbetyget är: 50 % - 69 % för betyg 3, 70 % - 84 % för betyg 4, samt 85 % eller högre för betyg 5. Lägre än 50 % innebär betyget U.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har fått ny undervisande personal sedan förra kursomgången vilket kan medföra förändringar i upplägg för exempelvis föreläsningar och övningstillfällen.  

 

Översiktligt innehåll

Kursens innehåll kan delas upp i följande tre block.

 

Block 1: Grundläggande om juridik och juridisk metod

Grundläggande om juridik och juridisk metod, hållbarhet och etik. Grundläggande om rättsordningen, rättsprocessen, rättskällor, domstolsprocesser, ansvarsfrågor; juridiska ansvar civilrättsligt och offentligrättsligt. Vidare om etik och moral i juridiskt perspektiv. De olika formerna av rättssubjekt, associationsrätt, avtalsrätt, fullmakters olika former och dess gränser.

 

Block 2: Avtalsrätt, köprätt och affärsjuridik

Praktiskt tillämpning av juridisk metod avseende avtals- och köprätt, förvaltningsrätt, fastighetsrätt, krediträtt såsom skuldebrev, fordringsrätt, pant, borgen andra säkerheter, sakrätt, obestånd omfattande utsökning- och konkurs i samband med exekutiv försäljning. Vidare immaterialrätt gällande upphovsrätt, varumärke- och patenträtt,avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, immaterialrätt i fråga om upphovsrätt, varumärke- och patenträtt, försäkring och skadeståndsrätt.

 

Block 3: Arbetsrättsliga subjekts rättigheter och skyldigheter

Vanligt förekommande branschavtal dess syfte, parter och tillämpning. Systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande arbetsrättslig systematik dess olika funktioner och villkor gällande näringsidkare, arbetstagare, företagsledning, konsulter, samt kunna bedöma sina begränsningar och när det föreligger behov av extern juridisk expertis.

Närmare information om kursens innehåll publiceras i studieguide med läsanvisningar på kursens Canvas-sida.  

 

Schema

TimeEdit

 

Övrigt

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due