Course syllabus

Kurs-PM

Kursnamn:

Ång och kylanläggningar

Läsår:

2023/2024 

Kurskod:

SJO062

Läsperiod:

LP2 

Omfattning: 

7,5 hp 

Kursägande program:

Sjöingenjörsprogrammet

Undervisnings-språk:

Svenska

Kursgivande institution:

Mekanik och maritima vetenskaper

 

 

 

Övriga inblandade:

 

Examinator:

Peter Hartzell hartzell@chalmers.se

Johan Eliasson johan.eliasson@chalmers.se

Annamaria Gabrielli; Email: annamaria.gabrielli@chalmers.se

Liza Nordfeldt; Email:  liza.nordfeldt@chalmers.se

Peter Hartzell hartzell@chalmers.se

Studierepresentanter

 

 

 


Förkunskapskrav

SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SJO701 Termodynamik och strömningslära

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om uppbyggnad, funktion och drift av ång- och kylanläggningar, samt färdigheter i att utföra termodynamiska beräkningar på dessa anläggningar.

Lärandemål (Efter fullgjord kurs ska studenten kunna…)

Ånganläggningar

 • Beskriva uppbyggnad av olika typer av ånganläggningar, samt funktionen av ingående komponenter
 • Förklara hur vattnets/ångans tillstånd ändras i de olika delarna av en ånganläggning
 • Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på en ånganläggning och dess komponenter, såsom beräkning av driftsparametrar, verkningsgrader, värme- och elproduktion, samt använda Mollier-diagram för vattenånga som hjälpmedel vid dessa beräkningar
 • Förklara hur olika driftsparametrar påverkar anläggningens verkningsgrader
 • Beskriva ånganläggningens kringutrustning, såsom vattenbehandling och säkerhetsdetaljer
 • Identifiera och åtgärda larm/fel vid uppstart och drift av en ånganläggning i en maskinrumssimulator

 

Kylanläggningar:

 • Beskriva uppbyggnad av olika typer av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, samt funktionen av ingående komponenter.
 • Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på kylanläggningar, såsom beräkning av driftsparametrar, kyleffekt och köldfaktor, samt använda Mollier-diagram för köldmedier som hjälpmedel vid dessa beräkningar
 • Identifiera problem/fel vid drift av en kylanläggning och föreslå åtgärder till dessa problem
 • Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på luftkonditionerings-/luftbehandlingsanläggningar, såsom beräkning av driftsparametrar samt kyleffekt genom att använda Mollier-diagram för fuktig luft
 • Utifrån en kritisk utvärdering av relevant forskning, reflektera kring konverteringar, utifrån fördelar och nackdelar med olika köldmedier. 

 

Innehåll

Ånganläggningar

 • Ångans termodynamik, tabeller och Mollier-diagram för vattenånga
 • Uppbyggnad och funktion av ångpannor och dess komponenter
 • Olika typer av ånganläggningar och dess verkningsgrader
 • Ångturbiner
 • Ånganläggningens kringutrustning, behandling av pannvatten
 • Uppstart och drift av en ånganläggning
 • Termodynamiska beräkningar på ånganläggningar och dess komponenter
 • Förbränningslärans grunder

 

Kyl- och luftkonditioneringsanläggningar

 • Uppbyggnad och funktion av olika typer av kylanläggningar och dess komponenter
 • Köldmedier – egenskaper, hantering, miljöpåverkan, regelverk och konvertering
 • Kyltekniska beräkningar och köldmediediagram
 • Uppstart, drift, reglering och felsökning
 • Luftbehandling, Mollierdiagram för fuktig luft

 

Kommunikation  

 • Kritisk granskning av köldmedier och kylanläggningar, skriftligt och muntligt i rapporterande form, på engelska. 
 • Skriftlig reflektion om konverteringar, utifrån granskad forskning, i utredande form, på engelska. 

 

Kurslitteratur

Energiteknik, Del 1 Alvarez, endast utdrag ur, kommer att delas på canvas.

Energiteknik, Del 2 Alvarez Beställ på chalmers store, eller låna på biblioteket.

Energiteknik – Formler och tabeller, Alvarez, chalmers store, att ha med på kurs och tenta.

Mollier h-s Diagram for Water and Steam chalmers store.

Utdrag ur Praktisk kylteknik (tillgänglig på Canvas)
Utdrag ur Introduction to Marine Engineering (tillgänglig på Canvas)

Övrigt material läggs ut på canvas

 

Kursens upplägg och organisation

Föreläsningar: teorigenomgång, lösning av övningsuppgifter samt grupparbeten

Studiebesök ånga obligatorisk.

Räknestugor: studenterna arbetar med räkneuppgifter och med kursens inlämningsuppgift en beräkningsuppgift på en kylanläggning, med möjlighet till handledning

Övning i maskinrumssimulator: studenterna tränas i uppstart och drift av en ånganläggning, samt i att analysera driftvärden och beräkna verkningsgrader
Laboration på en kylanläggning: studenterna tränas i uppstart, drift och felsökning, samt i att analsyera driftvärden och beräkna verkningsgrader med hjälp av köldmediediagrammet

Lärsekvenser 
Kursen är en del av lärsekvens kommunikation.

Utredande skrivuppgift på engelska - föreläsningar, obligatoriska delinlämningar och obligatoriska workshops (15 timmar plus eget arbete)

Examination

Övning, Del A 1.5 hp  - Written Communication Lectures.    

 • Godkänd skrivuppgift på engelska.
 • Godkänd dokumentering av skrivprocessen.
 • Deadlines i separat pm.

Laboration, Del B 1.5 hp - Laborationer 

 • Inlämnings rapport efter ånglabb,
 • Inlämnings rapport efter kyllabb
 • Inlämning av beräkningsuppgift i kyla (hemuppgift)
 • Deadlines i separat pm.

Tentamen, Del C  4.5 hp  - Skriftliga salstenta  2024-01-12 em; 2024-04-05 em; 2024-08-28 em

Tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta)

 • Typgodkänd miniräknare
 • Mollierdiagram
 • Energiteknik Formler och tabeller, Alvarez
 • Formelbladet ”Formelsamling SJO062”
  OBS! Markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är inte tillåtna

 

For att bli godkänd på kursen måste man få samtliga tre moment godkända. Slutbetyg på kursen erhålls sätts i enlighet med betyg på skriftlig tentamen.

 • Betygsskala TH – Fem, Fyra, Tre, Underkänt. 
 • Eventuella bonuspoäng från Del A och Del B läggs till på Del C.

För inlämningar (Del A och Del B) efter utsatt deadline gäller att dessa kommer att bedömas under nästkommande läsperiod. OBS: Inga bonuspoäng utdelas

Kursvärdering

Alla Chalmers kurser utvärderas i flera steg. Du som student kan när som helst under kursen vända dig med tankar antingen till kursansvarig, till studentrepresentanterna (se kurshemsidan) eller till någon i programledningen. Under kursens gång träffas studentrepresentanterna och examinator kursansvarig för att diskutera hur kursen fungerar.

Efter eller i slutet av kursen skickas en kursenkät ut till alla registrerade studenter. Vi uppmanar dig att svara på den oavsett vad du har tyckt om kursen - ju fler tankar vi får in desto mer rättvisande bild får vi av kursen. Kursenkäten används vid kursnämndsmötet där kursansvarig, studentrepresentanterna och programledningen träffas för att diskutera vad som har varit bra med kursen och om något borde göras annorlunda nästa gång kursen ges. Du hittar protokollet från förra årets möte på följande länk: http://goo.gl/mti1zFLinks to an external site.

 

Från föregående kursnämnd framkom:

 

Schema

TimeEditLinks to an external site.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due