Course syllabus

Kurs-PM

MMT016 MMT016 Produktutveckling: behov och krav lp2 HT23 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

 

 

Introduktion

 

Kunskap om och förståelse för kundens och användarens/brukarens behov och krav betraktas idag som en förutsättning för framgångsrik produktutveckling. Samtidigt anses effektiv hantering av kund/användarkrav vara en av de största utmaningarna i produktutvecklingsarbetet. Ett skäl är bristande kunskap om och erfarenhet av olika arbetssätt och metoder för att få till stånd en effektiv dialog med kunden/ användaren. Ett annat skäl är att de metoder som traditionellt används för att identifiera kraven inte alltid ger produktutvecklaren den detaljerade kunskap som krävs för att kunna ta beslut om produkters innehåll och form. Ytterligare en orsak är att kunden/användaren inte alltid har förmåga att verbalisera alla krav och inte heller alltid är medveten om vilka problem som skulle kunna lösas eller vilka tekniska möjligheter som finns. Kravbilden är dessutom föränderlig över tid och behöver ofta modifieras allteftersom utvecklingsarbetets framskrider och aktörerna får erfarenhet av nya tekniska lösningar.

 

För att få en klar bild av kundernas/användarnas krav på en produkt krävs en tydlig och strukturerad arbetsprocess. Det krävs också metoder för att samla in och analysera information om och från kunder/användare. Att skapa direktkontakt mellan produktutvecklaren/designern och representanter för den tänkta målgruppen är en viktig aspekt. Traditionella och grundläggande metoder för att samla in information, som intervjuer och enkäter, kompletteras med fördel av observationer av var, hur och när produkten används. ’Contextual inquiry', 'customer visits' och 'emphatic design' är exempel på arbetssätt och metoder där studier av just direktkontakten med användaren/brukaren och användningen av produkter och tekniska system är centrala.

 

 

Syfte och lärmål

 

Kursens syfte är att studenten skall utveckla kunskap om grundläggande arbetssätt och metoder för att identifiera, analysera och beskriva kunders/användares krav på produkters funktioner och egenskaper. Kursen kommer också att ge träning i genomförandet av en kartläggning av användares behov och krav på tekniska produkter. Kursen avser vidare att ge en orientering om de nya metoder och arbetssätt som utvecklas inom området.

 

Efter fullgjord kurs skall Du:

 

 • kunna redogöra för grundläggande principer för planering och genomförande av en undersökning av kunders/användares krav och önskemål på en teknisk produkt
 • kunna redogöra för de olika moment som ingår i en övergripande process (en s.k. metaprocess) för insamling och analys av kund-/användarkrav
 • kunna planera en s.k. brukarstudie
 • kunna på ett medvetet sätt välja mellan olika datainsamlings- och analysmetoder. Detta innebär att Du skall
 • kunna redogöra för likheter och skillnader mellan olika frågebaserade metoder respektive olika observationsbaserade metoder
 • kunna redogöra för vilka metoder som genererar vilken typ av information samt några grundläggande sätt att analysera kvalitativa respektive kvantitativa data
 • kunna motivera de val som gjorts
 • kunna analysera insamlad information och dra slutsatser
 • kunna formulera en kravspecifikation på en produkt/teknisk lösning utifrån en beskriven problembild.
 • kunna skriftligt och muntligt kommunicera (specifikt teknisk rapport).

 

 

Kursens struktur och innehåll

 

Kursen omfattar föreläsningar, litteraturstudier, ett projektarbete, samt en dugga.  Kursinnehållet behandlar:

 

 • olika perspektiv i produktutveckling
 • den användarorienterade produktutvecklingsprocessen
 • teoretiska utgångspunkter för kartläggning av behov och krav
 • behovsbegreppet
 • tillgängligheten hos olika kravtyper
 • metodik och metoder för kartläggning av kundens/brukarens behov och krav
 • produktrepresentationer och deras roll i dialogen mellan kund/användare och produktutvecklare
 • analys och representation av information för intern kommunikation

 

Kursen ger totalt 6 högskolepoäng, vilket motsvarar ca 160 timmars arbetsinsats. Av dessa är cirka 56 timmar schemabunden tid (föreläsningar, handledning och projektredovisning). Resterande tid ägnas åt projektarbete samt dugga.

 

 

Examination

Examination baseras på en individuell dugga och ett projektarbete som görs i grupper om 5 studenter.  Kursen ger betygen UK, 3.0, 4.0 eller 5.0. Betyget baseras på projektarbetet samt en skriftlig dugga, där projektbetyget väger tyngre (se tabell nedan).

 

Aktivt deltagande i projektet, inlämning av delrapporter i tid samt obligatorisk närvaro vid handledning och projektredovisning är förutsättningar för ett godkännande.

 

Projektbetyg

Duggabetyg

Slutbetyg

3

3

3

4

3

5

4

3+

3

3

4

4

5

4

4

3

4

4

4

5

4

4+

3

4

4

4

5

5

5

3

4

4

5

5

5

 

 

Extra duggatillfälle ges till de som är underkända på duggan. Projektuppgiften får kompletteras av de grupper som inte är godkända.

De som vill höja ett redan godkänt betyg på duggan kommer ges minst ett tillfälle att göra så.

De som redan har ett godkänt betyg på projektet ges ej någon möjlighet att komplettera för att höja betyget.

 

 

Obs! För GK resultat krävs också aktivt arbete i projekten, inlämning av delrapporter i tid samt obligatorisk närvaro vid handledning och projektredovisning.

 

 

Litteratur

 

Kurslitteraturen utgörs dels av några artiklar, dels av ett kurskompendium - "Lyssna till kundens röst." samt ett Appendix. Artiklarna kommer att finnas som nedladdningsbara pdf-filer, antingen direkt från kurshemsidan eller via en adress på kurshemsidan. Kompendiet och Appendix finner du på kurshemsidan i Canvas. OBS! För att komma åt informationen måste Du vara registrerad på kursen och logga in med ditt CID-lösenord. På kurshemsidan finns även anvisningar för den skriftliga rapporten – ”Riktlinjer för rapportskrivande”.

 

 

Kursansvarig och examinator

 

Kursansvarig och examinator är Pontus Wallgren

Tel. Pontus: 031-772 1397,  e-post: pontus.wallgren@chalmers.se.

 

 

 

Sekretariat

 

Institutionssekreterare Lena Bendrioua finns tillgänglig måndagar 9-12, tisdagar 8-17, onsdagar 12:15-15, torsdagar 8-12 och fredagar 9-16. Videokamera samt bandspelare finns för lån. Bokning av dessa görs hos Lena.

 

 

Lärare och handledare

 

 

Kod

Namn

Telefon

 

E-post

PW

Pontus Wallgren

031 - 7721397

pontus.wallgren@chalmer.se

OR

Oskar Rexfelt

031 - 772 3639

rex@chalmers.se

FH

Felix Henriksson

 

felhen@chalmers.se

SE

Siw Ericsson

 

esiw@chalmers.se

 

Schema

TimeEdit

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due