Course syllabus

Kurs-PM

MMS115 Praktik för Internationell logistik lp3 VT24 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator, Martin Larsson, martin.larsson@chalmers.se 031-772 27 15

Lärare - Annamaria Gabrielli annamaria.gabrielli@chalmers.se

Studentrepresentanter

 samanalahmad6@gmail.com   Saman Alahmad

amundsson99@gmail.com    Gustav Amundsson

nilsalstrom@hotmail.com      Nils Durgé Alström

noah.teklu@outlook.com      Noah Ermias Teklu

sofiajuliawahl@gmail.com     Sofia Wahl

 

Kursens syfte

Projekt, del A, 12 hp

Att låta studenten praktiskt tillämpa tidigare erhållna teoretiska kunskaper under realistiska förhållanden samt att ge en god grund och förståelse för framtida studier. Det praktiska momentet syftar även till att låta studenten reflektera över sitt eget lärande.

Inlämningsuppgift, del B, 3 hp

Inlämningsuppgiften sker i form av rapportskrivning och ska genom att relatera till tidigare erhållna teoretiska kunskaper beskriva hur dessa tillämpas i praktiken. Rapporten skall även innehålla en analys av den specifika marknaden och företagets roll/position inom dess segment för att sätta in företaget i ett större sammanhang. Kursen avslutas med en presentation av rapport samt opponering.

Innehåll
Inledande föreläsning i ämnet och skrivandet (M2 & Fackspråk och kommunikation)
Återkopplingstillfälle på första inlämning (Fackspråk och kommunikation)
Kamratrespons på reviderad inlämning (Studentgrupper)
Inlämning för examination (M2)
Presentation på företaget - Spelas in och laddas upp på Canvas

Kursens upplägg

15 hp motsvarar 400 timmar. 8 veckors praktik á 40 timmars arbetsvecka motsvarar 320 timmar. 80 timmar återstår för
föreläsning, inlämningsuppgift och rapportskrivning samt förberedelse och genomförande av
presentation. Studenten ansvarar för att disponera sin tid.


Student söker praktikplats själv enligt anvisningar på kurshemsida.
Student och värdföretag planerar innehållet under praktik utefter företagets förutsättningar.

Planering ska godkännas av examinator.

Före företagsförlagda praktiken påbörjas hålls en inledande föreläsning (ämnesinnehåll och
skrivanvisningar).

Rapporten lämnas in i flera steg enligt ansvisningar på Canvas. Slutinlämning görs senast i första veckan i LP4. Presentation om praktiken ska göras på företaget innan praktiken är slut och spelas in för att examinatorn ska kunna godkänna.

Presentation av praktik och rapport görs efter genomför praktik och bedöms av M2.
När presentation och ev returer är godkända rapporteras slutbetyg i kursen.

Ansvarsområden:
Examinatorn ansvarar för kursens ämnesinslag samt examinering av rapportens innehåll och rapportpresentation.

Schema

 

Kurslitteratur

Ingen kurslitteratur för kursen krävs

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Presentation ska ske på företaget där praktiken görs och ska spelas in för att examinatorn i kursen ska kunna ta det av presentationen.

 

Lärandemål

Ämnesspecifika lärandemål

- Självständigt inhämta relevant information om företag och bransch
- Beskriva företaget och det segment företaget verkar inom
- Förklara företagets position inom ett visst segment
- Identifiera och förklara de faktorer som styr företagets verksamhet (mål, vision, strategi)
- Skriva om företagets position inom segmentet och faktorer som styr företagets verksamhet
- Sammanfatta och ge exempel på faktorer som styr företagets verksamhet och dess position i segmentet
- Relatera till eget lärande i programmet
- Reflektera över kurskamraters erfarenheter från deras praktikplatser

Lärandemål med anknytning till rapportskrivande och kommunikation

- Planera och strukturera en rapporttext med hjälp av instruktioner
- Behärska grundläggande hantering av källor i text
- Källkritiskt värdera referenser och material
- Kritiskt kommentera andra studentrapporter genom responsarbete
- Muntligen effektivt presentera rapporten

 

Examination

Del A (projekt) 12 hp genomförande av företagsförlagd praktik och en inlämningsuppgift på kurshemsidan.
Del B (inlämningsuppgift) 3 hp examineras genom godkänd rapport och presentation.
Inlämning sker via canvas.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

 

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

 

 

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

 

 

Kursspecifika förkunskaper

Minst 60 hp avklarade inom programmet Internationell logistik.

Poängen måste vara registrerade i Ladok 45 dagar innan kursen börjar. Kursgivande institution ansvarar för att förkunskaperna följs upp innan registrering.

Course summary:

Date Details Due