Course syllabus

Kurs-PM

ACE260 Bostadens rum 2024, Lp 3, 7,5 hp

Innehåll / Moduler: 
Projekt            7,5 hp

Inlämningsuppgift A   1.5 hp
Inlämningsuppgift B    1,5 hp

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator och kursansvarig:

Björn Gross bjorn.gross@chalmers.se 0736 547344

Handledare:

Björn Gross bjorn.gross@chalmers.se 0736 547344

Eva Amborg eva.amborg@chalmers.se 0707 181028

Josef Wideström josef.widestrom@chalmers.se 0703 088380

Hilda Esping Nordblom hies@liljewall.se 0709 909142

Jan Larsson jan.larsson@semren-mansson.se 0705 282142

 

Föreläsare:

Björn Gross                 

Ola Nylander

Kaj Granath                 

Eva Amborg                

Hilda Esping Nordblom          

Jan Larsson         

Thomas Landenberg                     

John Helmfridsson      

Stefano Delia

Johan Ranch

Kursens syfte

Kursen är en del i en sekvens av designkurser som ger studenterna kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera projekt på olika skalor och skapa hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning.

Kursen Bostadens rum avser gestaltning och framtagande av en bostad i en simulerad arkitekt-beställar-situation. Kursen bygger vidare och fördjupar kunskap om formlära, formspråk och rumsgestaltning. Studenterna jobbar iterativt med den övergripande kompositionen av bostaden genom planlösning, sektion, fasad och modell men fördjupar arbetet vidare genom detaljer och materialisering samt relationerna mellan delar och helhet.

Kursen ger studenter grundläggande kunskap om inneklimat i relation till termisk komfort, ventilation och ljus för att bidra till hållbara lösningar med hänsyn till människors välmående. I kursen fördjupas kunskaper och färdigheter om byggnadsteknikens och materialens förutsättningar med trä i fokus.

Kursen ger också studenterna färdigheter i digital framtagande av arkitektritningar. Vidare ska studenterna fördjupa kunskaper och färdigheter kring presentation och kommunikation av projektets resultat genom muntlig och visuell kommunikation och genom att kombinera analoga och digitala verktyg.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Nylander, Ola: Svensk bostadsarkitektur, Studentlitteratur, 2018.

Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

 

Kursens upplägg

Kursen består av tre moduler.

Projekt

Den första modulen avser ett designprojekt som ger studenter kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera ett bostadsprojekt i en simulerad arkitekt-beställar-situation. Vidare ska studenten få en grundläggande introduktion till existerande bostadstypologier och dess utveckling över tid.

Projektuppgiften är att rita en bostad i form av ett radhus i två plan med takterrass och atriumgård. Platsen är den avrivna tomten längst upp på Eklandagatan, vid korsningen mot Fridkullagatan. Det är en för kursen skapad uppgift, och idag finns ingen detaljplan för radhus på den här tomten. Här låg tidigare en bensinstation. Det är en central plats i staden, i anslutning till befintlig infrastruktur och befintlig kollektivtrafik. Den ligger i gränslandet mellan flerbostadshusen i Johanneberg och villabebyggelsen kring kommungränsen mot Mölndal. Radhus på den här tomten hade på det viset kunnat bli ett intressant tillskott till den befintliga bostadsbebyggelsen, och förena stadsmässig täthet med markbostadens kvaliteter. 

Projektet görs individuellt. I projektuppgiften ingår att analysera och tolka en urban kontext och göra ett tillägg i form av en ny bostad, ett radhus. Den huvudsakliga insatsen är att utforma en bostad, dess rum och rumssamband. Här ingår även huset som gestalt och volym, och dess relationer till intilliggande hus, mötet med det offentliga rummet i form av gatan och kopplingen till det privata uterummet i radhusets atriumgård, balkonger och takterrass. I uppgiften ingår också anpassbarhet då radhuset ska fungera dels för olika hushållstyper, dels kunna anpassas för dessa hushålls olika behov över tid.

De gestaltade projekten skall vara bostäder med goda boendekvaliteter, se beskrivning i projektuppgift.

Inlämningsuppgift, del A

I den andra modulen ska studenten få en grundläggande introduktion till bostadens mikroklimat (ex lufttemperatur, ventilation och ljusförhållanden) som påverkar boendes välmående och är därmed central för hållbar byggnadsdesign.

Inlämningsuppgift, del B

I den tredje modulen ska studenter få vidare färdigheter i ritarbete där digital framtagande av arkitektritningar introduceras. AutoCad är det ritprogram som kommer att introduceras.

Vidare ska studenten fördjupa kunskaper och färdigheter kring presentation och kommunikation av projektets resultat där både muntlig och visuell kommunikation utvecklas och analoga och digitala verktyg mixas.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen är helt ny för i år men den tar utgångspunkt i förra årets projektdel i motsvarande kurs.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 1. Beskriva olika bostadstypologier och dess utveckling över tid samt reflektera över detta utifrån hållbarhet och kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning.
 2. Analysera och undersöka beställarens önskemål och behov, formulera ett koncept/en bärande idé och skissa alternativa förslag och utvärdera dem utifrån såväl rationella ställningstagande som subjektiva värderingar.
 3. Beskriva och gestalta bostadens inneklimat kopplad till människornas välmående och livsmiljö.
 4. Presentera projektens planlösning, sektion, fasad och detaljer genom analoga och digitala verktyg.
 5. Presentera ett projekt för beställaren såväl muntlig som visuell och med mixade verktyg.
 6. Diskutera hur stomsystem, inneklimat, klimatskal, byggnadsdetaljer och materialval samspelar med byggnadens arkitektoniska kvalitéer och kravet på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet.
 7. Reflektera över eget arbete och lärande och formulera utvecklingsbehov som kan tillgodoses i kommande kurser.

Examination

Examination sker genom

 • Examination av projekt som motsvarar 7,5 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 4, 5 och 6
 • Inlämningsuppgift A om Hållbar utveckling som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 3 och 6
 • Inlämningsuppgift B om Gestaltnings- och representationsmedier som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 4
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 7
 • Aktivt deltagande i kursen

Inlämningskrav av projekt, inlämningsuppgift A och B meddelas vid kursstart. Detaljer kring digital slutinlämning måndag 11 mars och fysisk utställning 11-15 mars meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due