Course syllabus

Kurs-PM

TEK690 TEK690 Industriell verksamhetsutveckling i teori och praktik lp3 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator och lärare: Susanne Kullberg,  tfn 031 - 772 270, epost: susanne.kullberg@chalmers.se

Lärare: Peter Almström, epost: peter.almstrom@chalmers.se

Lärare: Carl Wänström, epost: carl.wanstrom@chalmers.se

Handledare: Elin Edén, epost: elin.eden@chalmers.se

 

 

Kursens syfte

Kursens syfte är ge såväl breddad som fördjupad kunskap och förståelse om hur man leder och organiserar produktion i olika typer av verksamheter och hur produktionsfunktionen bidrar till företagets övergripande strategi och konkurrenskraft. Kursen kommer att ha en utmaningsdriven ansats där studenterna arbetar med praktikfall för att utveckla såväl teoretiska som praktiskt baserade färdigheter för analys och förslag till förbättringsåtgärder. Studenterna kommer under kursen att tränas i att angripa och lösa problem utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursbok: Jacobsen och Thorsvik (2021), "Hur moderna organisationer fungerar", femte upplagan. Studentlitteratur, Lund.

Kompletterande litteratur finner du i Moduler.

Referenslitteratur: Kurslitteratur från tidigare kurser i EPI-programmet

 

Kursens upplägg

Kursen behandlar olika aspekter på samspelet mellan marknad, sociala, tekniska och ekonomiska faktorer i ett industriellt system.
Kursen avser att fördjupa kunskaper om individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma system för varor och tjänster samt hur detta har påverkan på företagets organisatoriska och ekonomiska villkor.

Kursen består av föreläsningar, övningar, seminarier, fallstudier samt ett gruppbaserat projektarbete. Obligatoriska tillfällen är markerade i schema (TimeEdit och i Moduler). Obligatoriska moment genomförs i grupp som bygger på att alla deltar aktivt. Vid sjukdom ("giltig frånvaro") kan studenten beviljas att göra enskild komplettering.

Kursens schema är koncentrerat till måndagar och onsdagar under läsperioden, enstaka avvikelser kan förekomma.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Förra året hade kursen tillfälligt en annan examinator. Detta år är ordinarie examinator, Susanne Kullberg.

En ny lärare (Carl Wänström) och ny handledare (Elin Edén) sedan förra årets genomförande. 

Hemtentamen är kompletterad med en muntlig examination.

 

Lärandemål

 

Kunskap och förståelse
 • Ha god förståelse för hur arbetsmotivation kan skapas och hur det relaterar till prestation
 • Förklara hur team fungerar som organisationsform i industriell verksamhet
 • Ha god förståelse för hur kommunikation och organisationskultur samt makt och beslutsprocesser påverkar organisationers effektivitet
 • Förklara och diskutera skillnaden mellan "problemlösning" och "problemformulering" vid hantering av industriella utmaningar
Färdighet och förmåga
 • Ha en god förståelse för och kunna planera en god organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ha förståelse för och ge förslag på hur effektivt ledarskap och förändringsarbete kan utföras
 • Utvärdera och analysera ett företags situation (såväl teknisk och finansiell som organisatorisk och social) samt att utifrån analys ge beslutsunderlag för att styra organisationer mot långsiktig hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
 • Självständigt och i grupp formulera och definiera problem för att hantera komplexa problem i industriell verksamhet med hjälp av data från olika typer av källor
 • Självständigt och i grupp tillämpa teoretiska begrepp och metoder relaterade till industriell ledning, att kunna föreslå lösningar förändring och utveckling inom olika branscher
Värdering och förhållningssätt
 • Undersöka, analysera och bedöma specifika utmaningar och förhållanden som är relaterade till ledning, jämställdhet, mångfald, hållbar utveckling och teknisk utveckling
 • Förklara och kritiskt diskutera betydelsen av och förhållandet mellan olika teoretiska områden och perspektiv i industriell verksamhet

 

Examination

Kursen innehåller flera examinationsmoment:

 • Hemtentamen och muntlig examination (4,5 hp) betyg U, 3, 4 eller 5. 
 • Projekt (3,0 hp) betyg U eller G. Denna del av kursen examineras genom ett godkänt gruppbaserat projektarbete, enligt  bedömningskriterier i projekt-PM. Kursens övriga obligatoriska moment (aktivt deltagande i litteratur- och caseseminarier samt presentation av projekt) ska vara uppfyllda för godkänt i denna del.
 • För slutbetyg måste båda ovanstående moment vara godkända.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due