Course syllabus

Kurs-PM

BOM295 BOM295 Byggproduktionsledning och logistik lp3 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Mikael Viklund Tallgren

tel. 772 19 47

mikael.tallgren@chalmers.se

Kursansvarig:

Mikael Viklund Tallgren

tel. 772 19 47

mikael.tallgren@chalmers.se

Lärare:

 

 

Viktoria Sundquist (VS)

tel. 772 34 82

viksun@chalmers.se

 

Mikael Viklund Tallgren (MVT)

tel. 772 19 47

mikael.tallgren@chalmers.se

 

 

 

 

Kursutvärderare

TAFFS   joel.frisk@hotmail.com  Joel Frisk
TKSAM   johnk_01@outlook.com    John Karlsson
TISAM   cl.wakenius@gmail.com   Carl Ludwig Wakenius
TAFFS   lisa.wiklund91@gmail.com        Lisa Wiklund

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupning och praktisk applicering av färdigheter inom produktionsskedet med avseende på organisatoriska, tekniska och logistiska aspekter. Kursen innefattar värdering och jämförelse av olika arbetsmetoder i produktion och ledning samt analys av konsekvenser vad gäller val för logistik, arbetsmiljö och ledning. Syftet med kursen är därmed att ge kunskap om en byggarbetsplats organisation, olika befattningshavarnas arbetsuppgifter och arbetsrutiner, förståelse för och användningen av olika planeringsverktyg, samt de regler och lagar som påverkar produktionen. Kursen tar upp aktuella former av samarbete och behovet av samgranskning för att skapa en fungerande helhetslösning.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

 

Rekommenderad litteratur:

 • Persson, M. - Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt, Studentlitteratur AB. (Finns på Store)
 • Utdelat material och material på kurshemsida.

Referenslitteratur:

 • Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn (låne-ex finns gruppvis).
 • Byggarbetsplatsens teknikhandbok, Sveriges byggindustrier (låne-ex finns gruppvis).

Extra fördjupning, ytterligare läsning:

 • Jansson, T. och Ljung, L. - Projektledning – Klassiskt, agilt och flexibelt – För små och lagom stora projekt, Studentlitteratur AB.

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, en projektuppgift bestående av ett antal övningar, en rapport samt en redovisning. Föreläsningarna ges för att ge bakgrund till de övningar som sker parallellt i kursen. Övningarnas syfte är att få studenten att uppleva och förstå problematiken som de kan ställas inför i projekt ute i produktionen. I samband med projektuppgiften tilldelas specifika arbetsmetoder som studeras via egen faktainhämtning genom litteratursökning samt eventuellt studiebesök.

Kursen har i regel tio ansvarsområden / företag:

 • Markarbeten (Grov/finschakt och pålning)
 • Pålplintar / platta på mark
 • Stomme (prefabelement)
 • Takarbeten (plåt + isolering + tätskiktsduk)
 • Fasad (ex. Paroc sandwichelement), glasfasad och taklanternin
 • Innerväggar och undertak
 • Värme och sanitet
 • Ventilation
 • El
 • Sprinkler

Varje grupp "rollspelar" alltså ett företag/en underentreprenör inom något av områdena ovan och ansvarar för det området i uppförandet av ett mindre köpcenter. Det som de behöver få ut av studiebesöken är främst att se hur deras aktiviteter utförs på plats ute, få lite input kring hur de ska tänka när de planerar sina aktiviteter och hur de ska räkna på tid/mängder för planering,  materialköp och logistik.

Kursen har följande innehåll:

 •  Applicerad byggledning: använda terminologi och standarder, samt identifiera former för organisering av byggarbetsplatsen.
 • Praktisera roller och funktioner på en byggarbetsplats, förstå hur ledning och kommunikation tillämpas i organisationen.
 • Tillämpa BIM-verktyg för att analysera byggarbetsplats och byggnadsobjekt utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv.
 • Arbetsberedning - planering av aktiviteter och produktionsmetoder på byggarbetsplatsen med avseende på resursutnyttjande, arbetsmiljö och organisatoriska ramar.
 • Konsekvenser för arbetsmiljö och miljöpåverkan vid planering av produktion och arbetsberedning
 • Planering och styrning av byggprojekt: applicerad tidsplanering, resursstyrning och uppföljning av projekt.
 • Relationen mellan ekonomi, logistik och produktionsmetoder.

Feedback på inlämningar fås i regel genom Canvas eller som summeringar i anslutning till föreläsningar eller andra lektioner.

 

Läsanvisningar

Inför alla övningar: läs in er på respektive uppgiftsbeskrivning.

Att läsas ur kursboken innan kurstillfället, stödjer de uppgifter som ska utföras:

Kurstillfälle 1 - Introduktion:

 • Hela Kap 1
 • Hela Kap 2

Kurstillfälle 2 – Arbetsmiljö, projektintroduktion:

 • Hela Kap 9
 • Hela kap 10
 • Hela kap 12

Kurstillfälle 3 - Mängdning:

 • Hela Kap 3
 • Kap 15.3, 15.4

Kurstillfälle 4, 9, 11, 12, 15 - Avtal:

 • Hela kap 11
 • Hela kap 13
 • Kap 15.9

Kurstillfälle 5 - Logistik:

 • Hela kap 13

Kurstillfälle 6, 8 – APD-plan och logistikplan:

 • Hela Kap 8
 • Kap 15.8

Kurstillfälle 16 - Planeringsworkshop:

 • Hela Kap 4
 • Hela Kap 5
 • Kap 6.1, 6.5, 6.9
 • Kap 14
 • Kap 15.5

Kurstillfälle 17 – Inmatning tidsplan:

 • Kap 6.2, 6.3, 6.6, 6.10

Kurstillfälle 18 – Justering tidsplan:

 • Kap 6.4
 • Hela Kap 7
 • Kap 15.8

 

Avstämningar övningar i sal:

18/1, 19/1 alt. 26/1 - Mängder från Solibri (avstämning i sal)

18/1, 19/1 alt. 26/1 - Mängder från Bluebeam (avstämning i sal)

15/2 - APD-plan tvärgrupp (avstämning i sal + inlämning i Canvas)

23/2 alt. 26/2 - Tidsplan (avstämning i sal)

29/2 - Enskilt justerad tidplan (avstämning i sal)

 

Inlämningar canvas:

15/1 18:00 – inlämning företagsnamn

17/1 18:00 – inlämning arbetsberedningar

29/1 18:00 - Inlämning företag mängder

1/2 18:00 - Inlämning APD-plan företagsvis

12/2 08:00 - Inlämning utkast företag avtal

14/2 18:00 – Inlämning kamratgranskning avtal

23/2 18:00 – Inlämning APD-plan tvärgrupp (+ avstämning i sal)

23/2 18:00 - Inlämning kalkyl APD-plan

3/3 18:00 - Inlämning slutgiltigt avtal, justerat efter kommentarer

4/3 18:00 alt. 7/3 18:00 – Inlämning ”UE-möte-anteckningar” (lösningar examinationstillfälle)

Veckodagbok självreflektion (individuellt) uppdateras löpande veckovis och ska innehålla reflektioner kring respektive läsveckas kurstillfällen. Därmed ska dagboken innehålla sju delar, en för varje läsvecka, som inlämnas senast måndag 18:00 efterkommande läsvecka:

Måndag 22/1 (för lv 1), 29/1 (för lv 2), 5/2 (för lv 3), 12/2 (för lv 4), 19/2 (för lv 5), 26/2 (för lv 6), samt 4/3 (för lv 7). Ingen Dagbok för LV8

 

Redovisningar i sal:

18/1 - Arbetsmetoder / Aktiviteter (kort redogöra för tankar i sal – ingen formell presentation/redovisning)

4/3 alt. 7/3 – Examination ”UE-möte” (redovisning i sal + inlämning 18:00 i Canvas 4/3 eller 7/3)

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Från förra året tar vi med oss att repetera kursens struktur och hur de olika momenten kopplar till varandra mer löpande genom kursen.

Vidare kommer övningsledare att försöka rekryteras till datorövningarna.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 1. Sammanfatta samspelet mellan entreprenör, underentreprenör, byggherre och konsulter.
 2. Identifiera och bereda produktionsmetoder i byggproduktion.
 3. Tillämpa metoder och verktyg för planering, resursstyrning och uppföljning av byggproduktion.
 4. Tillämpa metoder och verktyg för planering av byggarbetsplatsens utformning, materialhantering och övergripande logistik.
 5. Identifiera och värdera påverkan av frågor relaterade till arbetsmiljö, miljöpåverkan och omgivande närmiljö.
 6. Leda och bereda produktionsplanering utifrån en yrkesroll.
 7. Jämföra och redogöra för samspelet mellan olika yrkesroller i produktion. 
 8. Reflektera och beskriva förväntningar på din roll i grupparbetet med avseende på ledarskap, kommunikation och gruppdynamik.

 

Examination

Examinationen sker utifrån det sammanlagda projektarbetet vilket består av muntliga seminarier, inlämning av delrapporter och fullföljande av obligatorisk närvaro vid redovisningarna.
 För att slutbetyg skall sättas krävs att alla obligatoriska moment genomförts samt minst 80% närvaro. Godkänt betyg ges genom att på ett tillfredsställande sätt genomfört ovan nämnda moment. I annat fall ges betyget underkänt.

Projektarbetet består av det sammanslagna resultatet av uppgifterna nedan:

 • Identifiera aktiviteter + ev. studiebesök, examineras genom arbetsberedningarna och presentationen av gruppens aktiviteter - Bedöms G / U
 • Mängdavtagning Solibri - examineras genom att preliminära mängder presenteras i sal individuellt + canvas, feedback på mängder och eventuell justering fårs via kommentarer på canvas. Bedöms G / U
 • Avtalsskrivning, Avtal kamratgranskning - examineras genom feedback på avtal genom canvas, samt bedömning av avtal och feedback till andra grupper. Bedöms G / U
 • APD-plan och logistikplan - stäms av på plats genom resonemang med lärare. Bedöms G / U 
 • Planeringsworkshop - Examineras genom aktivt deltagande i planering samt avstämning på plats genom resonemang med lärare. Bedöms G / U
 • Tidsplan - examineras genom inlämnad tidsplan enligt instruktioner och förlaga. Bedöms G / U
 • UE-möte - examineras genom aktivt deltagande i diskussioner och presentation av tänkt lösning på något av problemen. Bedöms G / U
 • Veckodagbok självreflektion - stäms av löpande, feedback sker direkt via canvas . Bedöms G / U

Planeringsworkshop och UE-möte går inte att komplettera utanför angett datum, Vid förhinder får student försöka byta tid/tillfälle med annan student i motsvarande grupp, Dessa moment blir alltså de huvudsakliga examinerande momenten.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due