Course syllabus

Kurs PM

Kontaktuppgifter

Examinator:  Despoina Teli, teli@chalmers.se

Föreläsare:    Gunnar Isaksson, GICON

                      Göran Andersson, GICON

Handledare och kurs koordinator:  Henric Erntoft, GICON, henric.erntoft@gicon.se

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att med ett systemperspektiv ge kunskaper om byggnaders inneklimat för att i byggprocessens tidiga skeden kunna styra mot goda lösningar såväl avseende funktion som energi- och resurseffektivitet.

Kursen har två grundläggande utgångspunkter: Människans upplevelser och fysiska välbefinnande, och hur detta kan formuleras som funktionskrav för byggnaden, samt den omgivande naturens klimatförutsättningar och dess ändliga resurser i form av material och energi. Genom att definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö kan innebörden av formulerade krav göras tydliga och konsekvenser i form av tekniska system förstås.

 

Plan för föreläsningar, övningar och redovisningar

Översikt: TimeEdit (Länkar till en externa sida).

Indelning av grupper för tillämpningsövningarna gör studenterna själva, 2 pers/grupp. Lägg in grupperna under gruppverktyget så att inlämningen av uppgifterna sker gruppvis. 

Byggnaden som klimatsystem

Vecka 5
Torsdag 1/2       13.15 - 16.00   
                            Byggnaden som system - inneklimat och energi

Fredag 2/2         09.00 - 11.45   
                            Luftbehandling och ventilation
                            13.15 - 16.00   
                            Tillämpningsövning 1 - arkiv/museum

Vecka 6

Måndag 5/2       09.00 - 11.45   
                            Rörsystem (värme, kyla, vatten)

Tisdag 6/2          09.00 - 11.45 
                            Tillämpningsövning 2 - kontor

Fredag 9/2        09.00 - 11.45   
                            Energisystem och klimatsystemens utrymmesbehov
                            13.15 - 16.00   
                            Tillämpningsövning 3 -  kontor

Vecka 7
Måndag 12/2     09.00 - 11.45   
                            Förberedelse inför dugga                       

Tisdag 13/2        08.30 - 11.45   
                            Dugga (obligatorisk närvaro)       

Fredag 16/2     Sista inlämningsdag Tillämpningsövning 1,2 och 3. 

 

Inga aktiviteter i v8- v17. Kursen fortsätter v18 med energi och miljöprogram   

 

Energi- och miljöprogram

Vecka 18
Torsdag  2/5       09.00 - 11.45
                            Energi och miljöprogram (introduktion)

Torsdag  2/5       13.15 - 16.00   
                            Uppgift Energi och miljöprogram

Fredag   3/5       09.00 - 11.45
                            Konsultation - Energi och miljöprogram 

Vecka 19
Måndag 6/5       09.00 - 16.00
                            Konsultation - Energi och miljöprogram

Tisdag 7/5          09.00 - 16.00
                            Konsultation - Energi och miljöprogram

Onsdag 8/5       09.00 - 16.00 
                            Konsultation - Energi och miljöprogram

Vecka 20

Måndag 13/5     09.00 - 16.00
                            Konsultation - Energi och miljöprogram

Tisdag   14/5     09.00 - 16.00
                            Konsultation - Energi och miljöprogram

Onsdag 15/5      09.00 - 16.00 
                            Konsultation - Energi och miljöprogram

Torsdag 16/5     09.00 - 16.00
                            Redovisning - Energi och miljöprogram (obligatorisk närvaro)

 

Kurslitteratur

Föreläsningsmaterial läggs upp på CANVAS

Fördjupning: Buildings and Energy av Enno Abel, Enno Abel.pdf

 

Plats

Kursen ges på campus. 

 

Kursens upplägg

Kursen består av två delar:

Byggnaden som klimatsystem
Första delen behandlar byggnaden som klimatsystem och går igenom hur byggandens klimatskal samspelar med byggnadens tekniska system för inneklimat och energi. Vidare behandlas klimattekniska installationer och hur de interagerar med byggnaders rumsutformning och rumsorganisation. Denna del ger en teoribas och tränar förståelse genom övningsuppgifter. Delen avslutas med en individuell skriftlig tentamen.

Energi- och miljöprogram
Under del två utvecklas tillämpningen i kandidatarbetet genom arbete med ett miljö- och energiprogram. Här preciseras och diskuteras bland annat kravnivåer kopplade till energi, rumskomfort och luftkvalitet. Delen avslutas med ett seminarium där de olika gruppernas program presenteras och diskuteras. Arbetet genomförs i kandidatarbetsgrupperna.

 

Obligatoriska moment och inlämningar

Obligatorisk närvaro krävs vid

13/2 Dugga

16/5 Redovisning av energi- och miljöprogram

Obligatoriska inlämningar (gruppvis)

Tillämpningsuppgifter 1 & 2

Energi- och miljöprogram 

Om man av objektiva anledningar (t ex sjukdom, förkylningssymptom) inte kan närvara vid obligatoriska moment eller är sent med tillämpningsuppgifter, ska man kontakta kurskoordinator snarast möjligt. Lämpliga ersättande alternativen ska erbjudas. 

Vid frånvaro eller förseningar av okända anledningar kommer en extra-uppgift motsvarande  0.5 hp att utformas och redovisas skriftligt. 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Poängfördelningen mellan dugga och programskrivning (energi- och miljöprogram) är ändrad sedan tidigare år. Innehållet i kursen är lika föregående år. 

 

Lärandemål

(OBS: här kommer en förenklad beskrivning av lärandemål jämfört med kursplanen i Studieportalen Studieplan)

Inomhusklimat (ljus, ljud, värme, luft)

 • definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö
 • tillämpa grundläggande ljus-, ljud-, värme-, fukt- och lufttekniska begrepp och utifrån dessa formulera krav för god komfort inomhus
 • klargöra innebörden av formulerade krav och beskriva konsekvenser med avseende på temperatur och luftfuktighet samt i form av tekniska system som kan bli aktuella.
 • ha en principiell förståelse för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem och för dess övriga försörjningssystem
 • beskriva olika luftbehandlingstekniker
 • Insikt kring utrymmesbehovet för tekniska installationer i byggnader, ex teknikrum, schakter, undertakshöjder mm. 

 

Gestaltning och hållbart byggande

 • redogöra för utformningens betydelse för energibalans och miljöbelastningar genom att använda information från simuleringar av energibalans och miljöbelastning
 • i utformningens tidiga skeden kunna ange modeller eller principer som inte försvårar energieffektivitet och höga miljöbelastningar
 • visa exempel på hur funktion och byggbarhet kan förenas med konstnärligt utvecklingsarbete i designprocessen

 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig dugga, godkända tillämpningsuppgifter samt gruppvisa redovisningar av programskrivning.

Slutbetyget består av två delar, en del från duggan och en del från programskrivning. Duggan ger maximalt 24 poäng. Programskrivningen tilldelas 6, 11 eller 16 poäng. Programskrivningens poäng adderas till duggans poängsumma. Total möjlig poängsumma är 40 poäng. Godkänt svarar mot 16p (40%), betyg 4 mot 24p (60%) och betyg 5 mot 32p (80%).

Missad/utebliven dugga kan tas igen vid senare tillfälle. Tidpunkt för ny duggaskrivning bestäms i samråd med kursansvariga. 

Resultat rapporteras i Ladok i två steg:

från duggan (tillfälliga poäng och betyg)

 • betyg 3 mot 9p (40%),
 • betyg 4 mot 14p (60%),
 • betyg 5 mot 19p (80%)

för slutbetyg, adderas duggans och programbeskrivningens poängsumma och följande betygsskalan tillämpas:

 • betyg 3 mot 16p (40%)
 • betyg 4 mot 24p (60%)
 • betyg 5 mot 32p (80%)

Det betyder att både poäng och betyg från lp3 kan behöva justeras i Ladok efter lp4. Man ska vara godkänd på båda delarna för att bli godkänd på kursen, dvs. minst 9p/6p på duggan respektive programbeskrivningen.

 

Kursvärdering - förslag på studentrepresentanter

Här samlas förslag på slumpvalda studentrepresentanter för kursvärderingen. Flera eller andra studenter kan vara med. 

Kursvärderingsmöten

Mittmöte i april. 

Avslutande möte annonseras senare

Kursnämnden

Förslag: 

Agnes Kullberg Emanuel Norrelgen Alve Ocklund Emma Sander Miran Sarban

För mer information om Chalmers kursvärderingsprocess - se följande sida: https://intranet.chalmers.se/verktyg-stod/utbildning/kurs/kursvardering/

 

 

Course summary:

Date Details Due