Course syllabus

Kurs-PM

BBT030 BBT030 Metabolism och molekylär bioteknik lp3 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Biologi och bioteknik

 

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator (och lärare på metabolism-avsnittet):

Yun Chen

 

Lab-handledare:

Evgeniya Pavlova

 

Kursens syfte

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fundamental förståelse för centrala metabolismvägar och dess reglering. Dessutom att ge ett antal exempel på metoder som används inom modern molekylärbiologi och enzymteknologi, samt för studier av RNA och protein.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar
Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system
Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser
Förstå och använda moderna tekniker som används för att studera och manipulera DNA, RNA och proteiner

 

 

Innehåll


Bioenergetik,

Katabolism och anabolism,

Kolhydrat-, lipid- och kvävemetabolism,

Oxidativa processer,

Fotosyntes,

Molekylärbiologins centrala dogm (informationsflödet från DNA till protein), Analys
och manipulering av DNA,

Analys av RNA,

Analys av protein

 

 

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

 * Appling, Anthony-Cahill and Mathews. "Biochemistry Concepts and Connections", Pearson 2019

* "Molecular Biology of the cell" (7th edition, som ni redan har sen tidigare kurs) samt utdelat material som komplement.

 

Kursens upplägg (kommer inom kort!)

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

  • föreläsningar
  • övningar
  • laborationer
  • projekt
  • handledning
  • feedback
  • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser Förstå och använda moderna tekniker som används för att studera och manipulera DNA, RNA och proteiner

 

Examination

För godkänt på kursen ska de laborativa momenten vara godkända och betyg minst 3 ska ha uppnåtts på den avslutande skriftliga tentamen.

Betygsgränser för tentamen är 50% = betyg 3, 66% = betyg 4 och 80% = betyg 5.

Inga tillåtna hjälpmedel på tentamen.

Föreläsningar har inte obligatorisk närvaro.

Laborationer har obligatorisk närvaro.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due