Course syllabus

Kurs-PM

TEK520 TEK520 Affärsjuridik lp3 VT24 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Karin Hervéus

Kursansvarig/lärare: Karin Hervéus, Karin.herveus@chalmers.se Tel 031-772 6044

 

Studeranderepresentanter

Ludvig Dahlberg:                              ludvigd03@gmail.com     Philip Kellerth:                                  philip.kellerth@telia.com       Lejla Mahmutovic:                            lejmah1220@gmail.com    

Kursens syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper om och förståelse för det svenska rättssystemet. I den här kursen ligger tonvikten på civilrättsliga frågeställningar och bestämmelser av betydelse för företag. Målsättningen är att studenterna ska skapa sig en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och rättssystemets uppbyggnad, erhålla kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden inom civilrättens område, utveckla grundläggande färdigheter avseende läsning och tolkning av bestämmelser och regler, juridisk analys och juridisk argumentation (juridisk metod).

Innehåll:

Grundläggande om juridik, juridisk metod, hållbarhet, etik och systematiskt arbete.

Det svenska rättssystemets struktur och karaktär, rättskällor, juridiska termer och begrepp.

Juridisk metod och problemlösning.

Huvuddragen inom följande rättsområden: Avtalsrätt, Köprätt med viss konsumenträtt, Marknadsrätt, Associationsrätt, Skadeståndsrätt, Fordringsrätt, Immaterialrätt, Civilprocessrätt.

Kursens innehåll utgår och begränsas från kurslitteraturens innehåll med tillägg av särskilt material som kan komma att användas vid föreläsningar och som arbetsmaterial vid övningar.

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Malmströms Civilrätt, Christina Ramberg, Upplaga 27 ISBN  9789147143849

Civilrätt Övningsbok, Stefan Zetterström, Upplaga 8. ISBN 9789147143856
OBS! Notera att övningsboken främst är avsedd för självstudier.

Övrigt kursmaterial t ex övningsmaterial tillkommer och tillhandahålls av kursansvarig, digitalt och utan kostnad.

Lagtext: På kursen krävs lagtext. Studenten ansvarar själv för att ha tillgång till aktuell lagtext under föreläsningar och övningar. Läraren kommer att demonstrera vilka lagtextdatabaser som finns (gratis) tillgängliga online, samt, ge information om relevanta lagar i samband med föreläsningar på varje rättsområde. På tentamen är lagtextdatabaser tillgängliga inne i det digitala tentamensverktyget Inspera. Om studenten även väljer att medföra pappersutskrifter av lagtext eller en lagbok på tentamen, notera vad som tillåts i form av anteckningar i lagtext under rubriken ’Examination’.  

 

 

Kursens upplägg

Föreläsningar

Syftet med föreläsningarna är att förklara begrepp, presentera lagstiftning, exemplifiera vanliga rättsproblem och gå igenom och diskutera praxis, avtalsvillkor mm. Föreläsningarna behandlar om ett antal av de grundläggande rättsområdena inom civilrätten t e x avtalsrätt, köprätt, associationsrätt mm. Introduktionsföreläsningarna är obligatoriska (dag 1 och dag 2 på kursen.)

Rekommenderad läsning inför varje föreläsningstillfälle finns i läsanvisningarna i Kurs-PM. 

Övningar i sal

För varje rättsområde tillhandahåller läraren övningar (digitalt) som till stor del återspeglar

kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna (”case-baserade frågor”). Kursens pedagogiska upplägg är centrerad kring dessa övningar och övningstillfällen. För att lära in kursmaterialet är det viktigt att studenten förbereder lösningsförslag på övningarna på egen hand eller i en studiegrupp före övningstillfället och att studenten deltar aktivt vid övningstillfället. Det är så man bäst lär sig juridik. Facit på dessa frågor tillhandahålls inte. Notera att obligatorisk närvaro krävs på 4 av 8 övningstillfällen (valfritt vilka). Självfallet är rekommendationen närvaro vid alla övningstillfällen eftersom detta verkligen underlättar för studenter att ta till sig ämnet. 

Instuderingsfrågor i övningsbok

Bland kurslitteraturen finns en övningsbok (’Civilrätt - övningsbok’ av Zetterström) som är skriven för att passa ihop med innehållet i kursboken ’Civilrätt’. Denna övningsbok innehåller både korta instuderingsfrågor och mer omfattande övningsexempel med facit. De korta instuderingsfrågorna är tänkta att användas som hjälpmedel vid inläsning av kursboken. 

De mer omfattande övningsexemplen (tillämparfrågor) samt exempeltentorna i boken fungerar bra som självstudiematerial inför tentamen, men läraren går inte igenom exakt dessa frågor i undervisningen. Övningsboken är alltså tänkt för självstudier, även om läraren ibland kan låna och gå igenom något exempel från boken.

Rekommenderade instuderingsfrågor för varje område finns i läsanvisningarna i Kurs-PM. 

Litteraturstudier

Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur och lagtext. Innehållet på kursen (och tentamen) är det som omfattas av läsanvisningarna nedan, tillsammans med digitalt material som kommer att läggas upp på Canvas. 

Övrigt
Övrigt digitalt material kommer att läggas ut på canvas t e x rättsfall inför rättsfallstolkning och material för Civilprocess delen.  

Mer detaljerat kursupplägg, läsanvisningar mm se Kurs-PM

Lärandemål:

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Identifiera juridiska frågeställningar inom de för kursen aktuella rättsområdena (LM 1).

Föra grundläggande juridiska resonemang som exemplifieras inom de för kursen aktuella rättsområdena (LM 2).

Lösa grundläggande juridiska problem som exemplifieras inom de för kursen aktuella rättsområdena (LM 3).

Tolka avtalstext (LM 4).

Tolka rättskällor (LM 5).

 

Examination

Kursen examineras genom två moment: En skriftlig tentamen och obligatorisk aktiv närvaro  vid övningar, enligt nedan:

Betygsgrundande moment: Skriftlig digital tentamen (4,5 poäng). Betygsskala 5,4,3, U

Godkänt moment: aktiv närvaro vid minst 4 av 8 övningstillfällen (1,5 poäng)
Introduktionsföreläsningarna dag 1 och dag 2 är obligatoriska.

För att få godkänt på kursen krävs att båda moment på kursen är godkända.

 

Hjälpmedel på tentamen:

Tentamen är en digital tentamen i Inspera.

Penna och miniräknare är tillåtna hjälpmedel.  

Tillgång till två digitala lagtextdatabaser ges inne i tentamensverktyget Inspera. Det är dock även tillåtet att medföra pappersutskrifter av okommenterad lagtext eller en fysisk lagbok på tentamen. Understrykningar, färgmarkeringar, index-flikar och hänvisningar till andra paragrafer eller lagar är tillåtet i lagtextmaterialet, men inte andra anteckningar.

Länk till kursplanen i Studieportalen: Studieplan

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har i år en ny examinator och ny undervisande lärare. Kursens struktur har av praktiska skäl förändrats något men innehåll, lärandemål, litteratur och examinerande moment är de samma. 

Course summary:

Date Details Due