Course syllabus

Kurs-PM

ACE265 ACE265 Form och teknik: tema trä lp3 VT24 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Lärare
Peter Lindblom
Karl-Gunnar Olsson
Paula Wahlgren

Föreläsare material
Ulf Janson

Handledare
Byggsnitt med detaljer - trä 

Handledare: Björn Gross 
Handledare: Peter Lindblom
Handledare: Josef Wideström
Handledare: Stefano d´Elia
Handledare: Jan Larsson

Examinator
Peter Lindblom
E-post pl@chalmers.se
telefon 0703-267210

 

Kursens syfte

Kursen är den första i en sekvens av Form och teknik-kurser som behandlar arkitekturens material och tekniska system på olika skalnivåer: material, detalj, byggnad och stad. Kursernas övergripande syfte är att ge en systematisk överblick över fältet och ett förhållningssätt som lyfter fram hur funktionella tekniska system och materialens fysiska egenskaper samspelar med upplevd materialitet och arkitektonisk helhet. Vidare ger kurserna studenten en repertoar av byggda exempel som belyser detta samspel och som kan stödja undersökningar av alternativa utformningar och materialval i en iterativ designprocess.

I kursen Form och teknik: tema trä behandlas en enkel träbyggnads bärande stomme och klimatskal och hur stomme och klimatskal interagerar i olika detaljer, särskilt i möten som mark-golv-vägg, olika öppningar och vägg-tak. Kursen ger också en övergripande struktur för studiet av material i arkitekturen: materialens inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning samt miljöpåverkan.

 

Schema

Detaljerat kursschema hittar ni i Canvas kalender. Här hittar ni information om varje dags aktiviteter med tid, plats samt länkar för anmälan till handledningstider. Det händer att justeringar och ändringar behöver göras under pågående kurs och vi uppdaterar då informationen i kalendern. Ta för vana att dubbelkolla schemahändelserna för att ta del av eventuella ändringar.

TimeEdit finns en mer kortfattad sammanfattning av varje dags aktiviteter.

 

Föreläsningar

I den mån vi har tillgång till föreläsares presentationsmaterial gör vi den tillgänglig under respektive modul.

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, designlaborationer, handledning och seminarier:

Föreläsningar behandlar begrepp, material, funktioner och principer/koncept för stomsystem, klimatsystem och byggnaders detaljer. I föreläsningarna ges dels typexempel som belyser hur olika tekniska funktioner principiellt kan lösas. Här ges också en repertoar av byggda exempel som belyser samspelet mellan arkitektoniska värden och hur tekniska funktioner kan bidra till att nå dessa – form och teknik.

Designlaborationer är explorativa undersökningar med syftet att prova/skissa och analysera olika möjligheter/kombinationer i en enkel uppsättning för att sedan ta kunskaper och färdigheter vidare till mer komplexa designprojekt.

Handledning och seminarier ger möjlighet till reflektion över både andras och eget arbete.

Kursen genomförs fristående men söker i tillämpade delar samverkan med det parallella designprojektet Bostadens rum, ACE 260, och med de integrerade lärsekvenserna Representation och Hållbarhet.

Kursen avslutas med ett reflektionsmoment i form av en kamratbedömning där egna designvals styrkor och svagheter diskuteras samt vad dessa designval grundas på. Förslag och reflektioner samlas i studentens portfölj.

 

Kursens innehåll och genomförande

Stomsystem behandlar:

 • stommens funktioner och principer för komposition av enkla stommar
 • exempel på stomsystem av trä
 • tumregler för stomsystem av trä

I föreläsningar introduceras grundläggande principer för stomsystem av trä och exempel ges på hur dessa kan bidra till olika arkitektoniska kvalitéer. Föreläsningarna följs upp av laborationer/övningar där principer för stomsystem undersöks genom till exempel iakttagelser i omgivningarna, byggande och testande av fysiska modeller samt genom en analys av det valda stomsystemet i det angränsande arkitekturdesignprojektet.

Klimatskal och inneklimat: introduktion behandlar:

 • kvalitéer som karakteriserar ett gott inneklimat.
 • klimatskalets funktioner samt principer för uppbyggnad av enkla klimatskal.

Kursdelen inneklimat och klimalskal behandlar några av de förutsättningar som krävs för att skapa resurseffektiva byggnader med hälsosamt inneklimat. I kursdelen får studenten en introduktion till hur ett klimatskal och dess olika delar fungerar m.a.p. energieffektivitet, fuktsäkerhet och byggteknik.

Byggnadens klimatskal och klimatskalets funktioner undervisas genom föreläsningar och ett grupparbete där en vald byggnadsdel (tak, grund, vägg med fönster) studeras.

Byggsnitt med detaljer: trä behandlar:

 • olika lagers funktioner i väggar och bjälklag.
 • typdetaljer och byggda exempel (möjligheter och problem).
 • representationer med olika verktyg (skiss, ritning, fysisk modell) och i olika skalor.

I denna kursdel tränas kompositionen av byggnadstekniska detaljer tillsammans med hur de kan representeras i skisser, i ritningar och i fysiska modeller.

Föreläsningar introducerar grundläggande principer för klimatskalets uppbyggnad i en enkel träbyggnad. Här presenteras ”state of the art” kring träbyggandets tekniska detaljer och exempel på nyskapande detaljer som kan fungera som inspiration.

Övningar/laborationer har som syfte att pröva och träna olika representationsformer – från skiss till ritning och fysisk modell. Ett byggsnitt i skala 1:20 med tillhörande detaljer i skala 1:5 ska tas fram och redovisas.

Material behandlar:

 • trämaterialets arter och typer, inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, miljöpåverkan
 • trämaterialet i arkitekturen

Materialkunskap handlar både om materialens sinnliga och fysiska egenskaper. Dels den materialitet som vi upplever och hur denna kan relateras till materialens inre struktur, tillverkning och bearbetning. Dels hur olika material kan bidra till hållfasthet, värmeekonomi och sunda livsmiljöer och hur användningen av dem i olika avseenden påverkar vår globala miljö.

I föreläsningar introduceras materialet trä med fokus på trä i arkitekturen: trämaterials inre strukturer och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning samt miljöpåverkan.

Genom en materiallåda med 18 olika materialprover - träslag och bearbetade skivmaterial - undersöks materialet trä.

 

Närvaro

Full närvaro på workshop, handledning och föreläsningar förutsätts. Om det finns giltig frånvaro (t.ex. sjukdom) så skall ni höra av er före den planerade frånvaron. Om det gäller handledning så tar ni detta med er handledare. För övrig frånvaro så meddelar ni ansvarig lärare via mail.
- Stomsystem; Karl-Gunnar Olsson
- Klimatskal och innemiljö: introduktion; Paula Wahlgren
Material och Byggsnitt och detaljer: trä; Peter Lindblom 

Skriv då fullt namn, vilken föreläsning det gäller och orsak till frånvaro. OBS! Skriv "ACE265: frånvaroanmälan" i subjektraden. Om frånvaron blir omfattande så kommer vi att kontakta er för en kompletteringsuppgift som motsvarar det kunskapsområde som missats. Fysisk närvarolista skickas runt under föreläsningar för påskrift.

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur (referenslitteratur)

Materiallära

Att välja trä: Trävaror och träprofiler till bygget. Svenskt Trä.
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/att-valja-tra.pdf

Dahlgren, T., Wistrand, S. & Wiström, M.: Nordiska träd och träslag. Stiftelsen ARKUS, 2004. ISBN 9789197362627

Burström, P.-G., Nilyér, K.: Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning. Studentlitteratur, 2018. ISBN 9789144057552

Hegger, M. et al: Construction Materials Manual, Birkhäuser, 2006. ISBN 9783764375706
 

Detaljer och tekniska system

TräGuiden - Digital handbok för trä och träbyggande. Svenskt Trä.
https://www.traguiden.se/

Herzog, T., et al: Timber Construction Manual. Birkhäuser, 2008. ISBN 9783034614634

Pettersson, B.-Å.: Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur, 2018. ISBN 9789144123936

Strandberg, B., Lavén F.: Bygga hus - illustrerad bygglära. Studentlitteratur, 2018. ISBN 9789144125138

Sandin K.: Praktisk husbyggnadsteknik (2019). Studentlitteratur. ISBN 9789144131580

Björk, C., Reppen, L., Kallstenius, P.: Så byggdes husen 1880-2000. Formas, 2013. ISBN 9789173336185

 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 1. Redogöra för hur delarna i en enkel bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära vertikal och horisontell last (gravitation och vind) samt göra enkla överslag för dimensionering.
 2. Beskriva med vedertagen terminologi en bostads inneklimat (temperatur, fukt och luftkvalitet).
 3. Redogöra för olika övergripande principer/koncept för enkla byggnaders klimatskal.
 4. Redogöra för uppbyggnaden av träbyggnadsteknikens golv, väggar och tak och förklara de ingående delarnas olika funktioner genom en egen byggd fysisk modell av en yttervägg och ett byggsnitt med ett urval av kritiska detaljer.
 5. Beskriva materialet trä i termer av inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, användning i konstruktion samt arkitektoniska kvalitéer och miljöpåverkan.
 6. Reflektera över hur stomsystem, inneklimat, klimatskal, byggnadsdetaljer och materialval samspelar med byggnadens arkitektoniska kvalitéer och kravet på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet.

 

Examination

Examination inklusive obligatoriska moment

Redovisning, föreläsning (material) och workshop är obligatorisk, examineras på aktivt deltagande och inlämnat material. Se även rubrik, Närvaro.

Examination sker genom aktiv närvaro på samtliga kursaktiviteter samt genom delinlämningar och en genomförd och godkänd slutinlämning. Kursens delar är integrerade men examineras separat. För godkänt i respektive del krävs följande:

Stomsystem

 • närvaro vid ritsalsgemensam reflektion/kamratbedömning av stomsystem.
 • individuell inlämning av reflektion över eget valt stomsystem.

Klimatskal och inneklimat- introduktion

 • närvaro vid redovisning av byggnadsdel (uppbyggnad och funktioner).
 • inlämning av presentation av byggnadsdel.

Byggsnitt med detaljer - trä 

 • godkänd fysisk modell samt uppritat byggsnitt med tillhörande detaljer.
 • individuell inlämning av reflektion kring uppgiften Byggsnitt och detaljer.
 • närvaro vid ritsalsgemensam reflektion/kamratbedömning av byggsnitt och detaljer.

Material 

 • individuell inlämning av en kort skriftlig reflektion efter varje föreläsning. Frånvaro från föreläsning medför en separat redovisning av det som behandlats.
 • Inlämning av informationsblad.
 • Presentation av valt material.
 • Ett materialtest där alla materialen i materiallådan ska identifieras.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due