Course syllabus

TIFX11 Kandidatarbete vid Fysik lp3 VT24 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

Kontaktuppgifter

Examinatorer:

Jan Swenson (jan.swenson@chalmers.se) för TIFX11-VT24-01, TIFX11-VT24-02, TIFX11-VT24-06, TIFX11-VT24-08, TIFX11-VT24-17, TIFX11-VT24-18, TIFX11-VT24-80, TIFX11-VT24-81

Magnus Hörnqvist Colliander (magnus.colliander@chalmers.se) för TIFX11-VT24-03, TIFX11-VT24-07, TIFX11-VT24-10, TIFX11-VT24-12, TIFX11-VT24-13, TIFX11-VT24-15, TIFX11-VT24-16, TIFX11-VT24-21

 

Handledare: 

TIFX11-VT24-01: Magnus Karlsteen (magnus.karlsteen@chalmers.se)

TIFX11-VT24-02: Riccardo Catena (Riccardo.catena@chalmers.se)

TIFX11-VT24-03: Lars Hellberg (lars.hellberg@chalmers.se)

TIFX11-VT24-06: Magnus Karlsteen (magnus.karlsteen@chalmers.se)

TIFX11-VT24-07:  Jan Swenson (jan.swenson@chalmers.se), Kajsa Ahlgren (kajsa.ahlgren@chalmers.se), Achilleas Pipertzis (achilleas.pipertzis@chalmers.se)

TIFX11-VT24-08: Eric Nilsson (nieric@chalmers.se), Ulf Gran (ulf.gran@chalmers.se)

TIFX11-VT24-10: Maria Vittoria Managlia (mariavittoria.managlia@chalmers.se), Andreas Heinz (Andreas.heinz@chalmers.se

TIFX11-VT24-12: Magnus Karlsteen (magnus.karlsteen@chalmers.se)

TIFX11-VT24-13: Magnus Karlsteen (magnus.karlsteen@chalmers.se)

TIFX11-VT24-15: Giovanni Volpe (giovanni.volpe@physics.gu.se), Daniel Midtvedt (daniel.midtvedt@physics.gu.se)

TIFX11-VT24-16: Tom Blackburn (tom.blackburn@physics.gu.se) Arkady Gonoskov (arkady.gonoskov@physics.gu.se) Mattias Marklund (mattias.marklund@physics.gu.se)

TIFX11-VT24-17: Giovanni Volpe (giovanni.volpe@physics.gu.se), Lars Bengtsson (lars.bengtsson@physics.gu.se), Vide Ramsten (vide.ramsten@physics.gu.se)

TIFX11-VT24-18: Mats Granath (mats.granath@physics.gu.se)

TIFX11-VT24-21: Giovanni Volpe (giovanni.volpe@physics.gu.se), Agnese Callegari (agnese.callegari@physics.gu.se), Vide Ramsten (vide.ramsten@physics.gu.se)

TIFX11-VT24-80:  Magnus Karlsteen (magnus.karlsteen@chalmers.se)

TIFX11-VT24-81: Mats Granath (mats.granath@physics.gu.se)

 

Kursens syfte

I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

 

Lärandemål

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
  • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
  • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
  • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
  • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
  • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet

Schema

Se TimeEditLinks to an external site.

Specifika tider för kandidatarbetet under vårterminen 2024:

2024-01-16, kl 13:15 Introduktionsföreläsning KE-salen.

2024-02-08, kl 23:59 Senaste inlärningstid av planeringsrapport.

2024-05-08, kl 23:59, Senaste inlärningstid av slutrapport till examinator.

2024-05-08, kl 23:59, Senaste tiden att skicka slutrapporten till opponerande grupp.

2024-05-17, kl 23:59, Senaste tiden att skicka skriftlig individuell opposition till examinator och opponerande grupp.

2024-05-23 samt 2024-05-24, Presentation samt muntlig opposition. 

 

Kursens upplägg

Kandidatarbetet utförs som ett grupparbete med 3-6 studenter (ofta från olika utbildningsprogram). Det är upp till medlemmarna i varje enskild grupp att bestämma ambitionsnivån och fördela ansvarsområdena mellan sig genom att utforma ett gruppkontrakt (se nedan för mer information om gruppkontrakt).

Arbetssättet kommer variera kraftigt beroende på projektets karaktär, men det är viktigt att ni får kontinuerlig handledning av er(a) handledare. Handledaren ansvarar även för att ett mittmöte hålls i eller strax efter tentamensperioden mellan läsperiod 3 och 4. Vid mittmötet bör gruppen avge en lägesrapport och också få återkoppling från handledaren. Det är speciellt viktigt att handledaren tydligt återkopplar till gruppen i de fall arbetet fortskrider på ett sådant sätt att gruppens prestation löper risk att bli underkänd. Det åligger handledaren att, vid behov, ge sådan återkoppling till gruppen även vid andra tidpunkter under kursen. Handledaren ska även informera examinatorn i dessa fall. 

I början av projektet ska varje grupp upprätta ett gruppkontrakt (se nedan) där bl.a. målsättningar bestäms och uppdelning av ansvarsområden görs. Varje grupp ska också kontinuerligt föra projektdagbok (se nedan). Projektdagboken används för att följa upp arbetet inom gruppen och är en del av underlaget för den individuella betygssättningen

 

Planeringsrapport

Relativt omgående kommer ni att skriva en planeringsrapport på max 5 sidor plus titelsida och innehållsförteckning, och utan appendix, (se bilaga 3 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler) där ni presenterar projektets ämne/problem samt dess upplägg, genomförande (samt hur ni ska samarbeta) och tidsplan. Detta är viktigt för att säkerställa att det tänkta arbetet är genomförbart och välplanerat. I planeringsrapporten ska ni även ta ställning till ifall samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas i slutrapporten och motivera varför (se bilaga 7 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler). Varje grupp måste få godkänt (d.v.s. minst 4 p) på planeringsrapporten. Uppnås inte detta resultat vid första inlämningen blir det alltså retur och gruppen får maximalt 1 vecka på sig att revidera planeringsrapporten. Den reviderade planeringsrapporten bedöms då enligt ordinarie kriterier men därefter görs ett poängavdrag med fem momentpoäng (det vill säga att gruppen som mest kan få 5 momentpoäng och betyget 3 på momentet. Om inte någon planeringsrapport lämnas in då eller om den är fortsatt underkänd kan gruppens medlemmar underkännas på kursen. 

 

Slutrapport

Slutrapporten ska vara på max 40 sidor inklusive titelsida, sammanfattning, innehållsförteckning och referenser, men exklusive eventuellt appendix och tomma sidor. Det är dock viktigt att slutrapporten är fristående och kan läsas och förstås utan appendix. Slutrapporten ska skrivas på svenska. Mer information om slutrapportens innehåll finner ni i bilaga 4 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler. Ni kommer också få hjälp av Fackspråk i skrivprocessen. Vid era möten med dem kommer ni kunna få generella råd i skrivandet och upplägget av slutrapporten. Från Studentportalen kan ni även ladda ner mallar för slutrapportens titelsida. 

 

Skriftlig opposition

Förutom att skriva er slutrapport ska ni också skriva en individuell skriftlig opposition på det kandidatarbete ni opponerar på (se bilaga 6 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler). 

 

Muntlig presentation och opposition

Det ingår också muntlig presentation, samt muntlig opposition, av kandidatarbeten  (se bilaga 5 respektive 6 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler). Dock hålls endast en presentation per grupp oavsett hur många medlemmar gruppen har. I stället gäller att gruppen håller en presentation på 20 min om gruppen har tre medlemmar, 25 min för 4 medlemmar, 30 min för 5 medlemmar samt 35 min för 6 medlemmar. Dessutom är 10 min avsatt för den muntliga oppositionen, en tid som gruppmedlemmarna bör fördela någorlunda jämt mellan sig. 

Samtliga moment är obligatoriska och skulle någon deadline (se Schema ovan) missas kan endast 4 poäng (eller betyget 3) fås. Skulle sjukdom göra att något obligatoriskt moment missas kommer examinatorn bestämma hur det missade momentet ska kompenseras av en extrauppgift. 

 

Gruppkontrakt

Handledaren ska introducera kontrakt/överenskommelse vid ett av de första mötena med gruppen (se bilaga 1 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler). Diskussionen om ambitionsnivån samt överenskommelser mellan gruppmedlemmarna kan göras utan handledaren. Den del som gäller vilka regler som ska gälla, ska dokumenteras på något sätt som är tillgängligt för handledaren. Den del som gäller ambitionsnivå behöver inte vara tillgänglig för handledaren. En mall för gruppkontraktet finns som Word-dokument i Moduler.
Links to an external site.

 

Projektdagbok

Som nämnts ovan ska varje grupp kontinuerligt föra projektdagbok (se bilaga 2 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler). Projektdagboken används för att följa upp arbetet inom gruppen och är en del av underlaget för den individuella betygssättningen. Den bör innehålla information om projektets syfte, mål, eventuella avgränsningar, kommande resursbehov, redovisning av ansvarsfördelning inom gruppen (dessa saker bör även ingå i Planeringsrapporten) samt tidslogg och dagbok över det individuella arbetet för samtliga gruppmedlemmar. Gruppen ska även skriva en bidragsrapport (se även här bilaga 2 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler) där respektive students bidrag till kandidatarbetet framgår. Bidragsrapporten behövs för att bedöma varje enskild gruppmedlems bidrag till olika delar av projektets genomförande och resultat. Bidragsrapporten ska skickas in som ett separat dokument till examinatorn i samband med att slutrapporten skickas in. Projektdagbok och bidragsrapport ska göras tillgängliga så att handledaren har möjlighet att läsa igenom dem före handledningsmötena.

 

E-publicering av kandidatarbete

Det finns möjlighet att publicera kandidatarbetet i Chalmers ODR StudentarbetenLinks to an external site.. Då behöver alla medförfattare och examinator skriva under blanketten Godkänna e-publicering av kandidatarbete. Lämna ifylld och undertecknad blankett till institutionen där kandidatarbetet genomförs. Chalmers bevarar det underskrivna underlaget så länge kandidatarbetet är tillgängligt i Studentarbeten.  

Blankett: Godkänna e-publicering av kandidatarbete (pdf)​​​​​​​​​​​​​​​​

Kurslitteratur

Det finns ingen vanlig kurslitteratur för denna kurs, utan det är upp till handledarna att ge sina studenter information om den litteratur som är relevant för det specifika kandidatarbetet.

Under "Filer" finns generella dokument om kandidatarbeten uppladdade.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Information om kursens moment och utförande har förtydligas. 

 

Examination

Kandidatarbetskursen betygssätts på individuell basis. Det individuella betyget baseras huvudsakligen på gruppens prestation men också på individens prestation.

Bedömningen av gruppens prestation är basen för det individuella betyget och kallas för basbetyg. För att bli godkänd måste gruppen genomföra alla moment/inlämningar. Basbetyget bedöms på följande fyra moment: Planeringsrapport, 1*(0-10 poäng), slutrapporten 5*(0-10 poäng), "produkt" 2*(0-10 poäng), samt "process" 2*(0-10 poäng). Handledaren ansvarar för poängsättningen av "process" medan examinatorn sätter poäng på övriga moment.  Gruppens totala poängsumma kan alltså maximalt bli 100 poäng. Den sammanlagda poängsumman omvandlas till ett basbetyg, men med tillägg av + och – som påverkar den individuella betygsättningen. Poängsumman 40-59 motsvarar basbetyget 3, 60-79 basbetyget 4 och 80-100 basbetyget 5.
 
Vid examination väger kvaliteten på den skriftliga slutrapporten tungt. Bedömningskriterier för slutrapporten ges i dokumentet "Bedömningskriterier_kandidatarbete_HISS.pdf" i Moduler (de så kallade HISS-kriterierna) och används som stöd för att examinera slutrapportens kvalitet. Gruppen ansvarar för att uppsatsen följer Chalmers riktlinjer kring akademisk redlighet och examinatorn ansvarar för att slutrapporten kontrolleras i ett plagiatverktyg. En slutrapport med plagiat godkänns inte. Plagiat kan också föranleda disciplinära åtgärder enligt Chalmers disciplinstadga.
Momentet "produkt" examineras genom en fackämnesberoende bedömning av examinator. I de fall där examinatorn bedömer att det inte finns någon "produkt" i projektet läggs de 20 möjliga poängen för denna del till bedömningen av slutrapporten. 
Bedömning av momentet "process" utgör 20 % av basbetyget och examineras av handledaren, som nämnts ovan. Till grund för handledarens bedömning ligger gruppens projektdagbok och handledarens kontakt med gruppen. I momentet "process" bedöms hur gruppen hanterar samverkan sinsemellan det vardagliga samarbetet men även när gruppens samverkan ställs inför utmaningar. Lärandemålet ”Reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål” examineras inom ramen för momentet "process".
Mer detaljer om examinationen ges i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler.
Om grupprestationen bedöms som underkänd kan gruppen ges tillfälle att komplettera inom en tid som examinator, handledare och grupp kommer överens om. En grupp som blivit underkänd kan efter komplettering som högst få betyget 3. Om examinatorn bedömer att de nödvändiga kompletteringarna är så omfattande att de utgör merparten av det arbete som skulle utförts inom projektet, ges inte möjlighet till komplettering. Studenterna blir underkända och får återkomma vid nästa kurstillfälle. Examinatorn har möjlighet att ge enskilda studenter godkänt betyg även om övriga studenter i gruppen får underkänt.
Varje student får ett individuellt betyg. Utgångspunkten inför den individuella bedömningen är att varje medlem i gruppen ligger på det basbetyg som gruppen fått. Efter den individuella bedömningen kan betygen inom gruppen variera. Två moment bedöms individuellt: Individens bidrag till gruppens prestation, som bedöms av handledaren (där även bidragsrapporten kan få stor betydelse), samt presentation och opposition. Bedömningen av studentens prestation på presentation och opposition vägs samman med det hittills uppnådda individbetyget. Det slutliga betyget kan verkas i de fall då det individuella betyget ligger på gränsen till ett högre eller lägre betyg. Det innebär att prestationen på presentation och opposition tillsammans kan verka betyget som mest +-1/2 betygsnivå (se även bilaga 5 i dokumentet "Föreskrifter för kandidatarbete på Chalmers" i Moduler).. En student i gruppen kan underkännas även då gruppen godkänts som helhet om bidragsrapport, projektdagbok och handledarens bedömning överensstämmer i att aktuell student inte uppfyller kraven på prestation. Den vanligaste orsaken till underkännande är att studenten inte har deltagit i arbetet i den utsträckning som förväntas. Den underkända studenten får återkomma i nytt projekt vid senare kurstillfälle. Varje student måste genomföra den muntliga presentationen och oppositionen för att bli godkänd. Skulle en student bli sjuk eller råka ut för något annat akut som omöjliggör närvaro vid presentation och opposition ska studenten snarast möjligt informera examinatorn om detta. Vid giltigt förfall ger examinatorn en kompenserande extrauppgift som ska slutföras senast före utgången av omtentamensperioden i augusti. En student som inte gör kompletteringen underkänns på kursen.
Examinatorn ansvarar för att studenterna får återkoppling om basbetyg och individuellt betyg.
 

Kursutvärderare

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due