Course syllabus

Kurs – TEK930 Operations management

Läsår: 2023/2024, lp3, åk 1, I-programmet

Examinator

Torbjörn Jacobsson, universitetslektor, avdelningen för Supply and Operations Management, Tel: 031-7725233, e-mail: torjac@chalmers.se

Tentamen:

15 Mar 2024, start kl. 08:30, Johanneberg DIG (4 timmar),

04 Jun 2024, start kl. 14:00, Johanneberg DIG (4 timmar),

30 Aug 2024, start kl. 14:00, Johanneberg DIG (4 timmar).

Syfte och innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om utformning, ledning och förbättring av produktionssystem med tillämpning inom industrin och tjänstesektorn. Kursen ger en grundläggande förståelse för de strategiska effekterna av design, management och förbättring av produkter och produktionssystem för produktion av varor och tjänster. Inom kursens ram behandlas centrala aspekter avseende drift, utveckling och ledning av produktionsfunktionen samt dess interaktion med närliggande funktioner. Kursen behandlar också teori kring grundläggande förutsättningar för produktionssystem där gruppbaserade system ingår samt olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer. Kursen ger dessutom viss träning i att analysera verksamheter och applicera modeller och verktyg på praktiska problem som företag och offentlig verksamhet möter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna redovisa en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall:

  • Kunna redogöra för grunderna inom Operations Management
  • Kunna förklara strategiska effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut
  • Kunna diskutera lean production och redogöra för hur företag och offentlig verksamhet kan använda dess principer för ökad konkurrenskraft och högre effektivitet
  • Kunna redovisa ett systemsynsätt med kritiskt förhållningssätt genom att analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett sociotekniskt perspektiv vilket inkluderar effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation och social hållbar utveckling

Course summary:

Date Details Due