Kursöversikt

Kurs-PM

1.png

Välkommen till kursen ACEX20 Examensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 2024 (15 hp)!

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. 

Informationen gäller studenter i årskurs 3 som läser följande program:

 •    TAFFS Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik
 •    TISAM Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

 

Kontaktuppgifter

 • Kursansvarig ACEX20, viceprefekt för grundutbildning vid ACE: Joosef Leppänen, universitetslektor,
 • Vikarierande Programansvarig Affärsutveckling och entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik (TAFFS​): Kaj Suneson, universitetsadjunkt, suneson@chalmers.se
 • Programansvarig Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör (TISAM): Stefano Delia, universitetslektor,
 • Exjobbskoordinator vid ACE för TAFFS och TISAM: Joanna Gregorowicz-Kipszak, forskare, joanna.gregorowicz@chalmers.se
 • Bibliotekarie: Emilié Sörberg, bibliotekarie, vetenskapens kommunikation och lärande
  emilie.sorberg@chalmers.se

Kursens syfte

Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Nedan finns samlat i vilken ordning och när olika arbetsmoment bör genomföras. 

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur och användbara länkar

 

Lärandemål

Det övergripande målet för examensarbete är att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Lärandemålen för examensarbete utgår från delmål för högskoleingenjörsexamen som finns i den nationella examensordningen och i Chalmers lokala examensordning (Dnr C2007/723). Specifika lärandemål för examensarbete är att student ska visa förmåga att

 1. inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete,
 2. med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
 3. planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 4. kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 5. inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt
 6. muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

 

Examination

För att examensarbetet ska godkännas krävs följande:

 • Godkänd planeringsrapport.
 • Godkänd uppsats.
 • Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen.
 • Godkänd muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete.
 • Medverkan vid två andra presentationer av examensarbeten, utöver sin egen presentation och opponering.
 • Deltagit vid seminarium i informationskompetens vid Chalmersbibliotek (allmänt moment). Detta moment kan även fullgöras som del av annan kurs.
 • Fullgjorda eventuella programspecifika obligatoriska moment.
 • Studenten ska ha arbetat aktivt och självständigt samt bidragit till en omfattning som motsvarar 15hp.

Betygsskala: G/U. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Länk till kursplan på Studieportalen.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum