Course syllabus

Kursens syfte

Kursen skall ge kunskaper om grundläggande termodynamiska relationer och hur dessa kan förstås ur ett mikroskopiskt perspektiv genom statistisk fysik. Efter avslutad kurs skall teknologen kunna tillämpa dessa lagar på enkla praktiska problem och kunna använda dessa för att förstå, beskriva och analysera energiomsättande system i natur och samhälle. 

 

Schema

Schema för föreläsningar och övningstillfällen finns i TimeEdit.

 

Kurslitteratur

  • Energilära: Grundläggande Termodynamik (Beckman m fl, 2005). (Finns på Cremona.)
  • Extra material (kommer för gratis nedladdning snart!)

 

Kursens upplägg 

Kursen följer ett veckoschema med föreläsningar måndagar och tisdagar samt övningstillfällen/handledning torsdagar och fredagar.

Föreläsningar:

Föreläsningarna följer "Föreläsningsplanen" (se motsvarande modul) preliminärt, men kan komma att modifieras om så krävs.

Räkneövningar:

En planering för övningarna finns i föreläsningsplanen. Notera att informationen om vilka uppgifter som kommer att behandlas uppdateras löpande under kursen gång, dock senast dagen innan övningen. 

Python-projekt:

Ett obligatoriskt projekt som behandlar centrala begrepp och problemformuleringar som kan uppstå inom termodynamiken kommer att ges. Projektet kommer att innehålla både numeriska moment som skall lösas med hjälp av ett Python-script, samt analytiska moment som kräver beräkningar med penna och papper. Lösningarna skall sedan redovisas i en skriftlig rapport skriven i Latex. 

I projektet ingår även peer-review mellan grupperna. 

Två handledningstillfällen kommer att ges på övningarna. Dessa tillfällen finns med i planeringen för räkneövningarna. 

Detaljerade instruktioner kommer att publiceras under modulen "Python-projekt" för både projektet och peer-review. 

Inlämningsuppgifter:

Kursen erbjuder två omgångar med hemuppgifter som är frivilliga och kan ge bonuspoäng till sluttentamen (se "Examination" nedan). Instruktioner till uppgifterna kommer att publiceras under modulen "Inlämningsuppgifter".  

Lärandemål

Kursen har följande lärandemål som studenten förväntas uppnå för att få godkänt på kursen. Alla lärandemål kommer att examineras i de obligatoriska delarna av kursen (projektuppgiften och tentamen).

1) Redogöra i skriftlig beskrivande form för de grundläggande begreppen inom termopdynamiken, t.ex. energi, värme, arbete, termodynamikens huvudsatser, entropi, entalpi, jämvikt, hastighetsfördelning, energifördelning, mm.
2) Förklara relationen mellan det mikroskopiska perspektivet och makroskopiska perspektivet inom termodynamiken.
3) Genomföra termodynamiska beräkningar för olika processer och termodynamiska samband.
4) Tillämpa den termodynamiska kunskapen tillsammans med teknisk och vetenskaplig information på energiomsättande system i natur och samhälle.

 

Examination

Sluttentamen: Kursen examineras med en skriftlig salstentamen. Maximal poäng på tentamen är 50. Tentamen är den 14 mars, kl. 14.00-18.00.

Inlämningsuppgifter: Hemuppgift 1 och 2 är frivilliga men poäng från dessa (max 2p resp 3p) kan användas för att ge högre betyg (4 och 5) på kursen. Ni uppmuntras att arbeta på uppgifterna tillsammans i grupp och diskutera lösningarna. Men individuella svar ska lämnas in för att få poäng till tentan.

Projektuppgiften:  Projektet är obligatoriskt och betygssätts med betyg Godkänd eller Underkänd. Grupparbete med tre personer/grupp. Godkänt betyg för projektet krävs för Godkänt slutbetyg i kursen.

Betygsgränserna: är för betyg 3: 20p, för betyg 4: 30p och för betyg 5: 40p. För godkänt krävs alltså 20p på tentamen men för de högre betygen kan poäng från hemuppgifterna inräknas.

Länk till kursplanen i Studieportalen: Studieplan SEE065