Course syllabus

Kurs-PM

EEF031 EEF031 Elektromagnetisk fältteori lp3 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare: Andreas Fhager, andreas.fhager@chalmers.se
Kursassistent, Moein Pishnamaz, seyedp@chalmers.se
Kursassistent, Mattia de Lazzari, lazzari@chalmers.se
Kursassistent, Laura Guerrero Orozco laurag@chalmers.se 

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om elektromagnetiska fält, ett område som innehåller både fundamental fysik och tillämpningar.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

I LP3 kommer vi använda:
Field and Wave Electromagnetics (Pearson New International Edition) av David K. Cheng
(Finns att köpa på Chalmers bokhandel STORE inför LP3)

Kompletterande kurslitteratur kan laddas ner från kurshemsidan.

Kursens upplägg

Kursen består av: 

 • Föreläsningar där vi går igenom grundläggande begrepp och illustrera med enkla exempel. 
 • Räkneövningar med lärare som demonstrerar problemlösning.
 • Varje vecka finns ett antal (frivilliga) uppgifter för att träna problemlösning på egen hand. Som stöd för arbetet med hemuppgifterna används det webbaserade systemet Yata. Finns länkat härifrån Canvas.
 • I LP3 finns räknestugor där studenter arbetar själva med kursmaterialet medan lärare finns på plats för att svara på frågor.
 • Frivillig dugga i LP3 som testar kunskaper inom vektorfält och elektrostatik. (För studenter i EEF031 testas enbart kunskaper i elektrostatiken). Momentet kan ge bonuspoäng till tentan.
 • Frivilliga inlämningsuppgifter (webbaserade) av förståelsekaraktär finns varje vecka i LP3 och behandlar elektromagnetisk fältteori. Momentet kan ge bonuspoäng till tentan.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

.Denna kurs ges i denna form för andra gången. Grunden i kursen är dock en ämnesmässig sammanslagning av kursen Vektorfält och klassisk fysisk, FFM234, och kursen Elektromagnetiska fältteori, EEF031. Elfältkurs EEF031 finns dock kvar, och kan läsas som valbar kurs av TM-studenter i LP3, (och av äldrekursare på F som har tentan efter sig). I LP3 samläses EEN190 och EEF031.

Lärandemål

Elektrostatik

 • Beskriva laddning och laddningstätheter och kunna beräkna fält och potential utifrån dessa.
 • Kunna redogöra för hur dielektriska material samt metaller modelleras samt kunna utföra fältberäkningar i närvaro av dessa material.
 • Kunna redogöra för och lösa randvärdesproblem i enkla geometrier.
 • Kunna redogöra för och utföra beräkningar av kraft, kapacitans och elektrostatisk energi.

Magnetostatik

 • Redogöra för laddningens bevarande, begreppen ström och resistans samt utföra beräkningar av dessa i enkla geometrier
 • Beskriva ström och strömtätheter och beräkna fält och vektorpotential utifrån dessa.
 • Kunna redogöra för hur magnetiska material modelleras och utföra fältberäkningar i närvaro av dessa material.
 • Kunna redogöra för och lösa randvärdesproblem i enkla geometrier.
 • Kunna redogöra för och utföra beräkningar av kraft, induktans och magnetisk energi.

Elektrodynamik

 • Kunna redogöra för Maxwells ekvationer, vågekvationen samt redogöra för den fysikaliska tolkningen av dess lösningar.
 • Kunna använda tidsberoende fältkoncept i problemlösning.
 • Kunna redogöra för plana vågor och deras egenskaper samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning i enklare geometrier.
 • Förstå och kunna beskriva principerna för antennens funktion och hur dessa karakteriseras samt kunna använda dess fältuttryck i problemlösning.

 

 

 

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamen i tentaveckan som avslutar LP3.

Den skriftliga tentamen examinerar kursinnehåll från LP3 och innehåller både en teori- och en problemlösningsdel. Poängkrav finns dels på totalpoängen på tentan dels att man ska ha nått upp till miniminivåer på teori- respektive problemdel för godkänd tenta. Rent praktiskt är tentan i EEF031 och kurs EEN190 identiska, förutom att tentan i EEN190 innehåller någon extra uppgift som handlar om vektorfältdelen. Tentan i EEF031 är 4 timmar, tentan i EEN190 är 5 timmar.

De webbaserade inlämningsuppgifterna samt duggan kan ge bonuspoäng till tentan. Bonuspoäng gäller under innevarande läsårs ordinarie tenta och omtentor.

Webbaserade inlämningsuppgifter i LP3

De webbaserade inlämningsuppgifterna är frivilliga och kan ge bonuspoäng till läsårets ordinarie och två omtentor.

Varje vecka kan ni testa era kunskaper med ett Quizz i Canvas. Frågorna behandlar olika teoretiska frågor från veckans kursmaterial. Frågeformulären kan lämnas in högst en gång per elev, men kan öppnas flera gånger. Frågorna slumpas ur en databas, så alla studenter får inte exakt samma frågor. I tid inlämnade uppgifter ger bonuspoäng till tentan. Deadline är skarp och missar man att lämna in så kan vi tyvärr inte korrigera detta i efterhand.

Poängräkning: 90%-100% ger 5 poängs bonus. 80-90% ger 4 poäng, 70-80% ger 3 poäng, 60-70% ger 2 poäng och 50-60% ger 1 poängs bonus.

Duggan

Duggan är frivillig och kan ge bonuspoäng till läsårets ordinarie och två omtentor.

Duggan består av två problemlösningstal om elektrostatiken.

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta Mathematics Handbook, typgodkänd kalkylator, Formelsamling i elektromagnetisk fältteori med egna formler skrivna på sista sidan. Inga andra anteckning eller lösta tal är tillåtna.

Beräkning av bonuspoäng:

Varje tal på duggan kan ge maximalt 8 poäng. Det betyder att man som mest kan få 16 poäng på duggan. Bonuspoängen för tentan fördelas enligt följande.

Resultat på duggan (R) 2<R≤4 4<R≤7 7<R≤10 10<R≤13 13<R≤16
Bonuspoäng 1 2 3 4 5

Tid och plats för duggan: Lördag kl 8:30-10:30 i läsvecka 4.

Anmälan till duggan måste göras här på Canvas.

Tentan

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta Mathematics Handbook, typgodkänd kalkylator, Formelsamling i vektorfält samt formelsamling i elektromagnetisk fältteori med egna formler skrivna på sista sidan. Inga andra anteckning eller lösta tal är tillåtna.

Poäng och betygsgränser:

Tentamen består av 5 deluppgifter, tillsammans motsvarande 60 poäng. Varje fråga på tentan består av problemlösning (8 poäng) och tillhörande förståelsefrågor (4 poäng). Förståelsedelen utgör alltså 1/3 (20 poäng) av totala poängen och problemlösningsdelen utgör 2/3 (40 poäng) av poängen.

För att inte problemlösningsförmågan skall äventyras ställs krav på problemlösningsförmåga och förståelse var för sig på tentan. Dessutom finns krav på totalpoängen, alltså tentapoäng + bonuspoäng. Följande poäng måste minst uppnås på för de olika betygsstegen:

Betyg 3 4 5
Teoripoäng (exkl bonuspoäng) 8 10 12
Problemlösningspoäng (exkl bonuspoäng) 16 20 24
Totalpoäng (tenta + bonuspoäng) 30 40 50

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due