Kursöversikt

CLS060 Naturvetenskapligt och tekniskt lärande

Kursmaterial och instruktioner finns under moduler.

Kurs-PM

CLS060 Naturvetenskapligt och tekniskt lärande lp3 VT24 (7,5hp)

Kursen ges av Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

Litteraturlista: publicerad 2023-10-27
Kurs PM: publicerat i sin helhet 2023-12-18
Studentrepresentanter tillagda 2024-01-16

 

Kontaktuppgifter lärare

Kursens studentrepresentanter

 • Rebecca Corcoran, kemi
 • Elina Ryding, fysik
 • Madelene Törnkvist, teknik
 • Nils Lundström, teknik

 

Kursens syfte

Studenterna skall utveckla sin förmåga att planera och genomföra kurser, arbetsområden, lektioner och lärandeaktiviteter i sina naturvetenskapliga eller tekniska ämnen utifrån kursnära styrdokument och medvetna didaktiska val på ett sätt som stödjer alla elevers lärande och möjliggör för likvärdig och rättssäker bedömning och betygsättning.

 

Lärandemål 

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna...

 • planera undervisning som stödjer elevers lärande i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå utifrån ämnesplaner, relevanta källor och medvetna didaktiska val
 • designa bedömningsmoment i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå som skapar förutsättningar för likvärdig och rättssäker betygsättning
 • planera fysik-, kemi- eller teknikundervisning på gymnasienivå med utgångspunkt i hållbar utveckling
 • reflektera över sin ämneskompetens och sina pedagogiska utvecklingsbehov

 

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:  

 • Planera undervisning valt undervisningsämne(i fysik, kemi eller teknik).
 • Bedöma och betygsätta lärande i undervisningsämnet.
 • Praktiskt orienterad ämnesdidaktisk fördjupning för fysik, kemi eller teknik.
 • Utvärdering och utveckling av egen kompetens.
 • Lärande för hållbar utveckling och tillämpning i ämnena fysik, kemi eller teknik.

En stor del av kursens aktiviteter kontextualiseras i gymnasieskolans inledande kurser i fysik, kemi och teknik.

 

Organisation

Undervisningen blandas med gemensamma seminarier och praktiskt orienterade ämnesdidaktiska fördjupningstillfällen samt med arbetsuppgifter kopplade till undervisningsämnena. Studenter med olika ämnesinriktningar deltar i kursen.  Vid fördjupningstillfällena delas studentgruppen upp efter ämnen och undervisningen sker med hjälp av yrkesverksamma gymnasielärare (programmets mästarlärare). Närvaro vid fördjupningstillfällena och muntliga redovisningar är obligatorisk.

Både gemensamma och ämnesspecifika pass har seminarieform, vilket innebär att studenten inför varje kurstillfälle kommer att ta del av utvalt material som förberedelse och klassrumstiden kommer att ägnas åt föreläsningsinslag, diskussioner, övningar men även redovisningar. Det är viktigt att komma förberedd till seminarierna genom att ha läst de angivna texterna och gjort förberedelser. 

Kursens examinationsuppgifter genomförs delvis individuellt och delvis i grupper, för att främja kunskapsutbyte och social interaktion. Gruppsammansättning utformas av lärarlaget i början av kursen. Undervisningen sker främst i FL-salar i fysikhuset. 

Kursen går på tisdagar och fredagar(obligatorisk närvaro) under läsperiod 3. 

Se schema i  Schema i time edit

Översiktsschema VT24 231117-3.pdf

Examination och bedömning

CLS060 examineras muntligt genom obligatorisk närvaro på fördjupningstillfällena samt i samband med muntlig redovisning av uppgift under kursens gång och vid slutinlämning. Examination sker även skriftligt. Uppgifter och redovisning sker i grupp men även individuellt. Student som inte är närvarande vid ett fördjupningstillfälle eller vid muntlig examination får kompletterande uppgift.

Examinerande moment sker på plats på campus i tentaveckan (torsdag och fredag) men även under kursens gång under läsvecka 5(fredag). Notera att det är obligatorisk närvaro vid den muntliga presentationen och vid examinationen. Obligatorisk närvaro gäller således samtliga fredagar. 

En mer detaljerad beskrivning återfinns i separata uppgiftsdokument för de olika delarna. 

I kursen tillämpas bedömning Godkänd /underkänd

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Protokollpunkt: Föreslagna förändringar 

 • Schemat för de olika ämnesspåren ska samordnas under sportlovet- Kommer att implementeras genom att muntlig presentation, gemensamt för alla, kommer att genomföras och redovisas muntligt(omarbetning av bedömning och examination).
 • Det kommer förtydligas inför nästa kursomgång vilket material i Te-spåret som är centralt i kursen- Kommer att implementeras. 
 • Examinator ska förtydliga att vissa skillnader kommer att finnas mellan de olika ämnesspåren- Kommer att implementeras. Kommuniceras av samtliga lärare då det är en kurs.
 • Examinator överväger att dela upp och flytta uppgiften om didaktisk motivering så att den inte krockar med gruppinlämningen Kommer att implementeras. Ny uppgift för alla; Gruppuppgift redovisas muntligt på avsnitt ”Hållbar utveckling”. Didaktisk motivering skriftligt individuellt. Slutuppgift är helt individuell muntlig och skriftlig.
 • Examinator ska förbättra instruktioner till gruppinlämningarna Kommer att implementeras.
 • Fy-lektionerna kommer eventuellt att hållas inför gymnasieklass. Kommer inte att genomföras inom denna kurs.
 • Mästarlärare i teknik överväger att förändra upplägget på Te-lektionerna. Läraren anpassar efter gruppstorlek.

 

Kurslitteratur (CLS060) VT2024

Gemensam litteratur

Orientering och verktyg för lärande:

 

 

Lärande för hållbar utveckling:

 

 • Lärportalen. Modul Leda förändring, gy. Del6. Länk till extern sida
 • Lärportalen. Modul Hållbar utveckling, gy. Länk till modul
 • Hedenus, F., Persson, M., & Sprei, F. (2015). Sustainable Development: History, Definition & the role of the engineer.
 • Tilbury (2011). Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning.
 • UN, Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable
 • UN(2023), The Sustainable Development Goals Report Special edition Länk till pdf
 • Lagerström, Piqueras, Palm.(2021) “Should we be afraid of Ebola?”. A study of students’ learning progressions in context-based science teaching. Nordic Studies in Science Education (2021) Länk till pdf
 • Lundegård, , Malmberg, C., Hasslöf, H., Dessen Jankell, L., & Urbas, A. (2019) Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling. Läromaterial från Skolverket.
 • Dessen Jankell, (2019). Globala målen i undervisningen. Läromaterial från Skolverket.
 • Sterner, Nordborg, Olsson, Ferring och Holmén (2021) "Klimatet - en ödesfråga där fakta, värderingar och känslor möts" (s. 61-77) Sterner et al 2021.pdf
 • Wu, Chin, Lai. (2022) Applications of Intelligent Environmental Tools Länk
 • Gyberg, Löfgren (2016) Knowledge outside the box-sustainable development education in Swedish schools länk

 

Bedömning och betygssättning

 

 

Styrdokument

 

 

Kemi, fysik och teknikfördjupning:

 

Bok (utvalda kapitel):

 

 • Angell, Carl (red.) (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforl. Språk: norska (bokmål). [Låneexemplar ]
 • Eilks, Ingo and Hofstein, (2013) Teaching Chemistry: A Studybook : A Practical Guide and Textbook for Student Teachers, Teacher Trainees and Teachers. Sense Publishers. Ebok via Biblioteket (Länkar till en externa sida.).
 • de, Vries, Marc J. (Red.) (2018). Handbook of Technology Education. Springer International Publishing, Ebok via
 • de, Vries, Marc J. (2016). Teaching about Technology. 2a uppl. Springer International Publishing, Ebok via

 

OBS: Ibland krånglar de inbäddade länkarna till e-böckerna. Om så är fallet är det bara att gå in via Chalmers biblioteks hemsida (lib.chalmers.se), söka efter boken i sökfältet och gå in den vägen i stället.

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum