Course syllabus

Kurs-PM

TEK380 Logistik lp3 VT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator och lärare

 

  

Lärare

Gunnar Stefansson

Avdelningen för Service and Operation Management

e-mail: gunnar.stefansson@chalmers.se

031-772 5157

----------------

Philip Åhlin 

Avdelningen för Supply and Operations Management

e-mail:  philip.ahlin@chalmers.se 

031-772 1786

 

Kursens syfte

Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden.
Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt att ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål.

Ämnesmässigt omfattas följande moment:

- logistikens utgångspunkter
- det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
- logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö)
- logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
- styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialanskaffningsprocessen, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag,)
- logistiksamverkan i försörjningskedjor
- informationssystem för logistik
- logistik och miljö
- analysverktyg för logistikutveckling

 

Schema

Schemat som gäller är det som finns på Canvas. Endast lokaler som framgår på Timeedit är det som stämmer, övrigt är gammalt kursupplägg som inte har tagits bort ännu.  Längre ned kan ni dock hitta tiderna för några viktiga moment i kursen.

Kurslitteratur

 • Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2023), Logistik – läran om effektiva materialflöden, 4:e uppl. Studentlitteratur, Lund. Köps t.ex. på Store
 • Artiklar utdelade under kursen.
 • Praktikfall + excelark. Hämtas via Canvas.

 

Kursens upplägg

Kursens föreläsningar introducerar olika områden inom logistik och ett antal övningstillfällen används för att träna användandet av logistiska metoder. Ett praktikfall bidrar till att träna analysförmågan, och tillämpa olika metoder på ett fiktivt företag. Här ingår också en excel-laboration. Ett spel kommer att används för att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem. Ett antal litteraturseminarier bidrar till fördjupande diskussioner.

 

Moduler

Kursen kommer vara uppdelad i tre moduler, där var och en av modulerna följer samma struktur. Den inleds med en introduktion och därefter följer ett antal lektionstillfällen och någon övning. Varje model avslutas med en dugga för att studenterna själva skall kunna se om de uppnått kunskapsmålen. Duggan är inte obligatorisk, men det finns en möjlighet för de studenter som genomfört alla tre duggorna att lägga ihop resultatet ifrån dem, och det motsvarar då en tentamen. Duggorna är på 3x20p och en tentamen är på 60p. Har man uppnått 30p på duggorna behöver man inte göra den vanliga tentamen.

 

Lektionstillfällen

Lektionstillfällena ges av personal från avdelningarna för Supply and Operations Management samt gästlärare från industrin. Lektionstillfällena utgår från främst kursboken. Tillfällena kommer att vara interaktiva och bygga på ett samspel mellan lärare och studenter men även mellan studenter. Inbjudna gäster kommer att belysa logistiken ur olika företags perspektiv.

Lektionstillfällena kommer att genomföras på plats och vi räknar med att studenterna är förberedda, dvs i förväg går igenom materialet, så att vi kan ha en dialog (inte monolog) under de lektionstillfällen vi har.

Praktikfall

Ett praktikfall kommer att finnas som komplement till salsundervisningen. Praktikfallet utförs i grupper om 4 - 5 studenter. Studenter väljer själva grupp här i Canvas. Om grupper inte kan formeras på egen hand kommer examinator att fördela grupptillhörighet manuellt. 

 • Godkänd excellaboration
 • Godkänt praktikfall, (Max 20p (betyg 5), 15p (betyg 4), 10p (betyg 3))

Sen inlämning av praktikfallet kan ge max betyget GK. Inlämning som kräver komplettering kan få max betyget GK. 

Spel

Ni kommer i kursen att få spela ett spel som heter "Ölspelet" på grund av egenskaperna hos produktionsprocessen som kan liknas den för öltillverkning. Spelet är obligatoriskt och kommer att spelas fredagen den 19 januari. Anmälningar kommer att vara tillgängliga snart.

Seminarier

Två seminarier kommer att genomföras under kursen och det är obligatorisk närvaro för båda. Studenterna kommer själva att lägga till sig själva i en seminariegrupp som kommer att finnas på Canvas.

Inför varje seminarium skall studenterna lämna in svar på ett par instuderingsfrågor. Detta görs i grupper om tre studenter (Seminariegrupper). Inlämningarna skall vara inlämnade senast kl 17:00 dagen före seminariet.

 

Duggorna kommer att vara på följande tider

2024-01-31 kl 13:15-15:30 ”Dugga 1”

2024-02-16 kl 15:15-17:00 ”Dugga 2”

2024-03-08 kl 15:15-17:00 ”Dugga 3”

Läs noga igenom kurs PM och se vilka grupper, obligatoriska moment mm som gäller.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten fått: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förståelse enligt nedanstående.

Kunskap och förståelse för:
- logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
- logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
- det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
- logistikens påverkan på intäkter, kostnaderna och kapitalbindning
- strukturer för produkter, materialförsörjning, produktion och distribution
- styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
- material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
- frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
- logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
- informationssystem för logistik
- logistiksystemet ur ett hållbarhetsperspektiv

Färdighet och förmåga att tillämpa:
- de vanligaste intäkts-, kostnads- och kapitalbindningsrelaterade mätetalen
- de grundläggande materialstyrnings- och partiformningsmetoderna
- kundorder- och prognosmetoder
- några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys av ett logistiksystem
Värderingsförmåga och förståelse för:
- kontextens betydelse för olika strukturers och koncepts lämplighet
- värderingen av olika logistiklösningar ut hållbarhetsperspektiv, dvs ett ekonomiskt, miljömässigt och socialalt perspektiv.
- lämpligheten av olika metoder och tekniker för lösning av specifika logistikproblem. 

Examination

Lärandemålen examineras med en skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.
För slutbetyg i kursen krävs även närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, litteraturseminarier och vissa föreläsningar).

 • Digitala duggor 3x20p = 60p. Ingen tentamen ges efter kursens slut, enbart omtentor i vanlig ordning. INGA Omduggor kommer att ges! 
 • Duggorna/Omtentamen skrivs på Campus och kommer att genomföras digitalt via det system som Chalmers har för digitala tentamnina (Inspera). Det innebär att alla studenter kommer att skriva på egen datorsom man tar med, den måste vara uppkopplad med wifi mot Chalmers Eduroam och en Safe Exam Browser (SEB) skall vara installerad. Det är studentens ansvar att se till att detta finns. Information om hur det går till använda Inspera, SEB och hur man kontrollerar sin dator finns på er studentportal.  
 • Poängsättning:
  • För godkänt betyg krävs godkänt på både Praktikfallet och Duggor/Omtentamen (minst 30p på antingen duggorna eller omtentamen)
 • Obligatorisk närvaro är på ölspelet, 2 st seminarier och gästlektionstillfällen.
 • Eventuell frånvaro från enstaka obligatoriskt moment resulterar i individuell skriftlig inlämning som bestäms i samråd med examinator. Vid upprepad frånvaro äger examinator rätt att underkänna studenten på momenten och dessa får göras om vid senare kurstillfälle.

Följande moment ger poäng

 • Praktikfall:    20p, 15p, och 10p.
 • 3 st Duggor a max 20p, dvs. total maximalt 60p, varav 30p krävs för godkänt betyg.

Summa max 80p

Betygskala

 • 0 =< Underkänd < 40p
 • 40p =< Betyg 3 < 52p
 • 52p =< Betyg 4 <64p
 • 64p =< Betyg 5 =<80p

Obligatoriska moment

Följande moment, förutom Praktikfall och 3 godkända duggor är obligatoriska och är alla centrala delar i kuren. Missar student något moment så får man göra om dessa moment vid nästa kurstillfälle:

 • "Ölspelet"
 • De två seminarierna 

Course summary:

Date Details Due