Course syllabus

Kurs-PM

BOM375 Installationsteknik, civilingenjör lp4 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig lärare och examinator:

Anders Trüschel, Tel. 772 11 67

anders.truschel@chalmers.se

Studieadministratör:

Sara Barkman Wreder, Tel. 772 59 40

sara.wreder@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om system- och detalj-utformning samt dimensionering av installationstekniska system. Detta innefattar system för värmning och kylning, ventilation och luftbehandling, kall- och varmvatten samt spill- och dagvatten. Kursen skall ge en övergripande förståelse för behovet av dessa system samt hur dessa fungerar i praktisk tillämpning men även den teoretiska grund som krävs för beräkningar. Kursen skall ge god insikt i arbetssättet vid val, utformning och dimensionering.

Kursens huvudsyfte är att ge studenterna det baskunnande som krävs för en framtida verksamhet inom det installationstekniska området med inriktning mot en framtida yrkesverksamhet inom projekterings-, byggnadsentreprenads- eller utvecklingsföretag.

Fokus i denna kurs ligger på systemutformning och projektering i program- och systemskedet.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

  • Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom
  • Utdelat material
  • Frivilligt material: Kompendium: Byggnaden som system, Enno Abel och Arne Elmroth

 

Kursens upplägg

Kursens innehåll är inriktat mot praktisk installationsteknisk detaljprojektering. Kursen bygger vidare på de kunskaper som tidigare förvärvats i kurserna BOM205 och BOM265. Kursen är uppbyggd kring en konstruktions­uppgift som är inriktad på praktisk VVS-projektering för en industrilokal med en tillhörande kontors­del. Projekteringen avser främst den slutliga detaljprojekteringen av system som antas tidigare blivit valda utgående från aktuella krav.

Kursen genomförs i form av kortare genomgångar av lärarna som stöd för aktuella moment i konstruktionsuppgiften följt av eget arbete med stöd av en konsultgrupp bestående av yrkes­verksamma VVS-projektörer. Genomförandet sker i grupper om 3 - 4 teknologer. Konstruktionsuppgiften slutredovisas sedan för en beställargrupp bestående av lärare och konsulter i form av en muntlig presentation och i form av en rapport, som båda måste vara godkända för att få godkänt på konstruktionsuppgiften (inget betyg delas ut på uppgiften). Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Tentamensfrågorna baseras på de frågeställningar som man jobbar med i konstruktions­uppgiften och innefattar även aktuell kurslitteratur och utdelat material.

Lärandemål

- Redogöra för och kunna medverka i projekterings- och byggprocessen utifrån ett installationstekniskt perspektiv
- Förklara och förstå konsekvenser av olika krav på inomhusklimatet i form av erforderliga tekniska system och resulterande energibehov för drift
- Föreslå och beskriva principer för lämpliga systemval för värmning, kylning och ventilation utifrån formulerade inneklimatkrav
- Redovisa de beräkningar som krävs vid detaljdimensionering av system för värmning, kylning och ventilation
- Redovisa och utföra de beräkningar som krävs vid systemval och detalj-dimensionering av kall- och varmvattensystem samt spill- och dagvatten-system
- Redogöra för principer för och hur olika installationstekniska system styrs och regleras i praktiken
- Genomföra praktiska mätningar av storheter såsom temperaturer, luft- och vattenflöden och analysera resultaten.

 

Examination

Skriftlig tentamen med betygsskala: Fem, Fyra, Tre, Underkänt
För slutbetyg på kursen krävs genomförd och godkänd konstruktionsövning.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due