Course syllabus

Kurs-PM

TEK371 Projektledning lp4 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator, föreläsare, övnings- och seminarieledare:

Dan Paulin, e-post: dan.paulin at chalmers.se, tfn 031 - 772 8413

 

Föreläsare och övningsledare:

Sandra Brüel Grönberg, e-post: bruel at chalmers.se

Elin Edén, e-post: elin.eden at chalmers.se

 

Kommunikation med någon av oss lärare sker enklast i samband med undervisningstillfällena, via e-post och/eller telefon.

 

Kursrepresentanter: Hugo Nyström, Emma Olsson, Ivar Palmlöf, Hugo Sandell, Marcus Ning

Gästföreläsare:

Anna Hellmark. Scania - Huvudprojektledare eMobility

Frida Agnefjärd. Trafikverket - Projektingenjör E6 Stenungsund Återuppbyggnad efter skred

Andreas Josefsson. CLOSER - Projektledare Energieffektiva och fossilfria transporter

Filip Lundqvist. Boeing - IT & Implementationsprojektledare 

 

Kursens syfte

Projektledning handlar om olika sätt och metoder för att leda, styra och samarbeta i den tillfälliga organisationsformen "Projekt".

Kursen syftar till att studenten skall kunna tillägna sig grundläggande kunskaper och förståelse för projektplanering, -genomförande och avslutning.

Studenten skall även kunna tillägna sig fördjupande kunskaper kring projekts organisatoriska aspekter samt för ledning och styrning av projekt.

 

Schema

Schemat finns i Kalender här i Canvas, och längst ned på denna sida.

Ni bokar in själva in tider för era övnings- och seminarietillfällen via Canvas. 

Ett mer detaljerat schema med kurslitteratur återfinns i Moduler.

 

Kurslitteratur

Kursbok:

Pinto, J. K. (2020) Project Management – Achieving Competitive Advantage, 5th Edition, Global Edition, Prentice Hall, UppeSaddle River, NJ, USA.

ISBN: 978-1292-26914-6

 

Övrigt: Under kursen kan vissa artiklar/utdrag tillkomma och ingå i tentamenspliktigt material. Information om detta kommer att läggas ut på kurshemsidan om/när det blir aktuellt.

Kursens upplägg

Kursen omfattar en föreläsningsserie samt gästföreläsningar, övningar, seminarier, och skriftlig examination.

Kursinnehållet introduceras under föreläsningarna.

Övningstillfällena syftar till att ge viss praktisk inblick i områden som presenteras under föreläsningarna.

Litteraturseminarierna används för att fördjupa förståelsen för, och reflektera kring, innehållet i kurslitteraturen.

Exempel på projektledningspraktiker kommer att ges under gästföreläsningarna.


Deltagandet är obligatoriskt vid samtliga litteraturseminarier och gästföreläsningar. Se schemat för datum och tider.
Inför varje litteraturseminarium skall en individuell förberedelseuppgift lämnas in via kurshemsidan. För att bli godkänd på litteraturseminarier krävs att förberedelseuppgiften är inlämnad före deadline, och ett aktivt deltagande under seminarietillfället.
Vid eventuellt underkänt litteraturseminarium erbjuds ett extratillfälle den 24 maj kl 10-12, då innehållet i kurslitteraturen skall diskuteras med examinator. Före detta seminarium, skall ett seminarieunderlag lämnas in via Uppgifter senast 21 maj kl 17.00. Seminarieunderlaget utgörs av tre öppna diskussionsfrågor (inkl sidhänvisningar) från de kapitel som behandlats under aktuellt litteraturseminarium.
Vid eventuellt underkänd gästföreläsning skall en ersättningsuppgift lämnas in via Uppgifter senast 24 maj kl 17.00. Ersättningsuppgiften går ut på att sammanfatta innehållet i gästföreläsningen och skriva en personlig reflektion där egna erfarenheter av projektledning skall kopplas till innehållet i föreläsningen. Omfattning ca 1000-1200 ord totalt, jämnt fördelat på innehåll och reflektion.
 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

 • I årets kurs kommer delexamination (duggor) att genomföras enligt formatet "Digital salstentamen" med hjälp av programvaran Inspera Assessment. De frågetyper som kommer att ingå är flervalsfrågor och essäfrågor. Tidigare år har flersvarsfrågor och essäfrågor använts.
 • Fler lärare ingår i lärarlaget.

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas kursdeltagarna kunna:

 • Analysera och värdera organisatoriska aspekter på projekt
 • Redogöra för, och förklara, projekturval
 • Redogöra för, och tillämpa, teorier om projektgrupper
 • Redogöra för riskrelaterade principer inom projekt
 • Redogöra för, och tillämpa, projektekonomins speciella egenskaper
 • Redogöra för, och tillämpa relevanta projekthanteringsverktyg (inkl projektplanerings- och resurshanteringsverktyg)
 • Redogöra för, och tillämpa, projektutvärderingsmetoder och deras innehåll
 • Redogöra för, och tillämpa, tekniker och metoder avseende projekts avslutning

 

 

Examination

Examination sker löpande under kursen. Slutbetyg ges baserat på:

 1. Godkänd skriftlig examination (duggor och/eller tentamen).
 2. Godkända obligatoriska moment (litteraturseminarier inkl inlämningsuppgifter, gästföreläsningar). Ett (1) missat obligatoriskt moment kan ersättas med ersättningsuppgift. Vid två (2) eller fler missade obligatoriska moment, måste studenten genomföra dessa vid nästkommande kurstillfälle.

 

Vart och ett av ovanstående moment skall vara godkända för godkänt slutbetyg. Det är varje students individuella ansvar att se till att resultat vid obligatoriska moment blir registrerade.

 

Kursen rapporteras i två moment där punkt 1 utgör moment 1 (Tentamen 5,0 hp) och punkt 2 utgör moment 2 (Laboration 2,5 hp).

De delar av kursmålen som är av redogörande/beskrivande karaktär examineras primärt med skriftliga prov. 

De delar av kursmålen som är av värderande/tillämpande karaktär examineras med skriftliga prov, såväl som genom seminarier och gästföreläsningar. 


Moment 1 bedöms på skalan U, 3, 4 eller 5. 
Moment 2 bedöms på skalan U/G.

Slutbetyg ges på skalan U, 3, 4 eller 5 och baseras på resultatet på moment 1, Tentamen.

 

Ordinarie tentamen genomförs på Lindholmen under eftermiddagen den 27 maj 2024.

Omtentamenstillfällen genomförs på Lindholmen under förmiddagen den 23 augusti 2024, samt under omtentamensperioden i oktober 2024.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due