Course syllabus

Kurs-PM

ACE275 ACE275 Form och teknik: tema tegel lp4 VT24 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Lärare
Peter Lindblom
Karl-Gunnar Olsson
Paula Wahlgren
Sven-Olof Ahlberg
Tomas Gustavsson

Handledare
Byggsnitt med detaljer - tegel
se under mapp: Handledning på startsidan.

Examinator
Peter Lindblom
telefon 0703-267210

                        Bild_delar.jpg

Kursens syfte

Kursen är den andra i en sekvens av Form och teknik-kurser som behandlar arkitekturens material och tekniska system på olika skalnivåer: material, detalj, byggnad och stad. Kursernas övergripande syfte är att ge en systematisk överblick över fältet och ett förhållningssätt som lyfter fram hur funktionella tekniska system och materialens fysiska egenskaper samspelar med upplevd materialitet och arkitektonisk helhet. Vidare ger kurserna studenten en repertoar av byggda exempel som belyser detta samspel och som kan stödja undersökningar av alternativa utformningar och materialval i en iterativ designprocess.

I kursen Form och teknik: tema tegel ges kunskaper om bärande stomme och klimatskal i ett omvandlingsprojekt av en tegelbyggnad. En utgångspunkt är karakteriseringen av den befintliga byggnaden med bedömning av såväl tekniska som arkitektoniska värden hos material och tekniska system. På byggnadsnivå ingår att analysera och beskriva befintlig stomme och befintligt klimatskal och att förklara hur de ingrepp som omvandlingen innebär påverkar stomme och klimatskal. På detaljnivå ingår att analysera och beskriva detaljutsnitt före och efter omvandling.

 

Schema

Detaljerat kursschema hittar ni i Canvas kalender. Här hittar ni information om varje dags aktiviteter med tid, plats samt länkar för anmälan till handledningstider. Det händer att justeringar och ändringar behöver göras under pågående kurs och vi uppdaterar då informationen i kalendern. Ta för vana att dubbelkolla schemahändelserna för att ta del av eventuella ändringar.

På TimeEdit finns en mer kortfattad sammanfattning av varje dags aktiviteter.

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, designlaborationer, handledning och seminarier:

Föreläsningar behandlar begrepp, material, funktioner och principer/koncept för stomsystem, klimatsystem och byggnaders detaljer. I föreläsningarna ges dels typexempel som belyser hur olika tekniska funktioner principiellt kan lösas. Här ges också en repertoar av byggda exempel som belyser samspelet mellan arkitektoniska värden och hur tekniska funktioner kan bidra till att nå dessa – form och teknik.

Designlaborationer är explorativa undersökningar med syftet att prova/skissa och analysera olika möjligheter/kombinationer i en enkel uppsättning för att sedan ta kunskaper och färdigheter vidare till mer komplexa designprojekt.

Handledning och seminarier ger möjlighet till reflektion över både andras och eget arbete.

Kursen genomförs fristående men söker i tillämpade delar samverkan med det parallella designprojektet Byggnaden i förändring, ACE 270, och med de integrerade lärsekvenserna Representation och Hållbarhet.

Kursen avslutas med ett reflektionsmoment i form av en kamratbedömning där egna designvals styrkor och svagheter diskuteras samt vad dessa designval grundas på. Förslag och reflektioner samlas i studentens portfölj.

 

Kursens innehåll och genomförande

Stomsystem behandlar:

 • stommens uppbyggnad och funktion före och efter omvandling.
 • exempel på stomsystem av tegel.

I föreläsningar repeteras grundläggande principer för stomsystem med särskild betoning på stommar av tegel. Exempel ges på hur dessa kan bidra till olika arkitektoniska kvalitéer. Föreläsningarna följs upp av laborationer/övningar där principer för stomsystem undersöks genom till exempel iakttagelser i omgivningarna, byggande och testande av fysiska modeller samt genom analyser av stomsystem i det angränsande arkitekturdesignprojektet.

Klimatskal och inneklimat - fukt behandlar:

 • inneklimat före och efter en omvandling.
 • mekanismer för värme och fukttransport genom klimatskalet.
 • byggnadsfysikalisk dimensionering av en vägg.
 • klimatskalets övergripande funktioner före och efter en omvandling.

I föreläsningar presenteras mekanismer för värme och fukttransport genom klimatskalet och hur transporten påverkas av omgivande klimat. Hur olika material lagrar fukt och vad som händer när kritiska fukttillstånd överskrids beskrivs. I grupparbete undersöks klimatskalet (och särskilt tegelväggen) med fokus på åtgärder för att åstadkomma en omvandling av byggnaden som är fuktsäker och resulterar i ökad energieffektivitet och bra inneklimat.

Byggsnitt och detaljer - tegel behandlar:

 • olika lagers funktioner i en tegelvägg.
 • typdetaljer och byggda exempel (möjligheter och problem).
 • representationer med olika verktyg och i olika skalor.

I föreläsningar introduceras grundläggande principer för klimatskalets uppbyggnad före och efter en omvandling av en tegelbyggnad. Här presenteras ”state of the art” kring murverksbyggandets tekniska detaljer och exempel på nyskapande detaljer som kan fungera som inspiration.

Övningar/laborationer har som syfte att pröva och träna olika representationsformer – från skiss till ritning, fysisk modell och analyserande texter och diagram (se Inneklimat och klimatskal). Ett byggsnitt i skala 1:20 med tillhörande detaljer i skala 1:5 ska tas fram och redovisas. Till detaljerna hör också reflekterade analyser av värme- och fukttransport genom väggen före och efter omvandling.

Material behandlar:

 • tegelmaterialets typer, inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, miljöpåverkan.
 • tegelmaterialet i arkitekturen.

Materialkunskap handlar både om materialens sinnliga och fysiska egenskaper. Dels den materialitet som vi upplever och hur denna kan relateras till materialens inre struktur, tillverkning och bearbetning. Dels hur olika material kan bidra till hållfasthet, värmeekonomi och sunda livsmiljöer och hur användningen av dem i olika avseenden påverkar vår globala miljö.

I föreläsningar introduceras materialen tegel och puts samt hur murverksbyggandets särskilda förutsättningar påverkar och ger murverkens möjligheter i arkitekturen: tegels och putsmaterials inre strukturer och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning samt miljöpåverkan.

Genom att fysiskt mura och putsa undersöks materialen tegel och puts och hur de kan skapa form, struktur och konstruktion.

 

Närvaro

Full närvaro på handledning och föreläsningar förutsätts. Om det finns giltigt förfall (t.ex. sjukdom) så skall ni höra av er före den planerade frånvaron. Om det gäller handledning så tar ni detta med er handledare. För övrig frånvaro så meddelar ni ansvarig lärare via mail.
- Stomsystem; Karl-Gunnar Olsson
- Material och Byggsnitt och detaljer - trä; Peter Lindblom 
- Klimatskal och innemiljö - fukt; Paula Wahlgren

Skriv då fullt namn, vilken föreläsning det gäller och orsak till frånvaro. OBS! Skriv "ACE275: frånvaroanmälan" i subjektraden. Om frånvaron blir omfattande så kommer vi att kontakta er för en kompletteringsuppgift som motsvarar det kunskapsområde som missats. Fysisk närvarolista skickas runt under föreläsningar för påskrift.

 

Kurslitteratur (referenslitteratur)

Materiallära

Gustavsson, Tomas: Murat byggande. 2023.

Lindgren, J. och Moeschlin, J.: Tegel: Tillverkning - konstruktion - gestaltning. Svensk Byggtjänst, 1985 (2:a uppl.).

Tägil, T, Gustavsson, T. och Bergkvist, K.: Modernismens tegelfasader. Arkus 2011. ISBN 9789197895736

 

Detaljer och tekniska system

Gustavsson, Tomas: Moderna tegeldetaljer med teglet materialitet som utgångspunkt. Arkus 2008. ISBN 9789197895743

Schultz O. och Månsson M.: Bärande murverk i modern arkitektur.  Arkus 1994.

Jensen, Mette Jerl: Mur sten. Forudsætninger, problemer, muligheder. CINARK 2008.

Björk, C., Kallstenius, P., & Reppen, L.: Så byggdes husen 1880-2020. Svensk Byggtjänst 2021. ISBN 9789179170943

Sandin Kenneth: Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur 2019. ISBN 9789144131580

Hagentoft, C. E., Sandin K.: Byggnadsfysik: så fungerar hus. Studentlitteratur 2017. ISBN 9789144114484

Cornell Elias: Byggnadstekniken: metoder och idéer genom tiderna. Byggförlaget 1979. ISBN 9185194131

 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 1. Redogöra för hur delarna i ett omvandlingsprojekt, före och efter omvandling, är logiskt ordnande för att bära vertikal och horisontell last (gravitation och vind).
 2. Beskriva ett omvandlingsprojekts inneklimat före och efter omvandling (temperatur, fukt och luftkvalitet).
 3. Redogöra för olika övergripande principer/koncept för tegelbyggnaders klimatskal och grundläggande mekanismer för värme- och fukttransport samt genomföra en byggnadsfysikalisk dimensionering av en byggnadsdel före och efter omvandling.
 4. Redogöra för uppbyggnaden av tegelbyggnadsteknikens byggnadsdelar och förklara de ingående delarnas olika funktioner genom ett tekniskt snitt och ett urval av kritiska detaljer före och efter omvandling.
 5. Beskriva materialet tegel i termer av inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, användning i konstruktion samt miljöpåverkan.
 6. Reflektera över hur stomsystem, inneklimat, klimatskal, byggnadsdetaljer och materialval samspelar med byggnadens arkitektoniska kvalitéer och kravet på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet.
 7. Reflektera över byggandets regelverk i samband med ett omvandlingsprojekt.

 

Examination

Examination inklusive obligatoriska moment

Torsdag 30/5 Redovisning och workshop är obligatorisk, examineras på aktivt deltagande och inlämnat material.

Examination sker genom aktiv närvaro på samtliga kursaktiviteter samt genom delinlämningar och en genomförd och godkänd slutinlämning. Kursens delar är integrerade men examineras separat. För godkänt i respektive del krävs följande:

Stomsystem 

 • närvaro vid ritsalsgemensam reflektion/kamratbedömning av stomsystem.
 • individuell inlämning av reflektion över egen omvandling av stomsystem.

Klimatskal och inneklimat - fukt

 • närvaro vid presentation och diskussion av uppgift Klimatskal och inneklimat.
 • inlämning av uppgift Klimatskal och inneklimat.

Byggsnitt och detaljer - tegel 

 • individuell inlämning av reflektion kring uppgiften Byggsnitt och detaljer.
 • närvaro vid ritsalsgemensam reflektion/kamratbedömning av byggsnitt och detaljer.

Material

 • individuell inlämning av en kort skriftlig reflexion efter varje föreläsning och materialövning. Frånvaro från föreläsning/materialövning medför en separat redovisning av det som behandlats.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due