Kursöversikt

Kurs-PM

SEE060 Jorden som system lp4 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

Länk till kursplanen i Studieportalen: Studieplan

Kontaktuppgifter

Hans Chen (hans.chen@chalmers.se)
Examinator och föreläsare

Patrick Eriksson (patrick.eriksson@chalmers.se)
Föreläsare

Luisa Ickes (luisa.ickes@chalmers.se)
Föreläsare

Eleanor May (eleanor.may@chalmers.se)
Övningsledare (räkneövningar)

Erik Holmgren (erik.holmgren@chalmers.se)
Övningsledare (programmering)

Ida-Maja Hassellöv
Gästföreläsare

Studentrepresentanter

Joel Hellman (joel1.hellman@gmail.com)

Jonathan Wyssbrod (jonathan.wyssbrod@gmail.com)

Kursens syfte

Kursen beskriver de fysikaliska och kemiska mekanismer som styr jordens klimat. Speciellt fokus läggs på de stora kretsloppen i naturen och hur de kan förstås som sammankopplade system som agerar på olika tidsskalor. Kursen skall ge de grundläggande kunskaper som krävs för att senare kunna analysera mänskliga aktiviteter ur miljö- och klimatperspektiv. 

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Kursbok är The Earth System av Kump, Kasting och Crane (third international edition, ISBN 978-1292021638). Delar av boken lämnas till kursen Klimatmodellering och några kapitel ingår ej (men kan vara intressanta som uppföljning av kursen Evolution och självorganisation i biologiska system).

Generella läsanvisningar till boken finns under Kursinformation på kursens startsidan: Kursbok och läsanvisningar

Specifika läsanvisningar för varje föreläsning finns under respektive föreläsnings sida i Canvas. Där kan ni också hitta tips på extra läsning, filmer, m.m.

Allt material utdelat runt föreläsningar, beskrivning av inlämningsuppgifter och övningshäfte är övrig kurslitteratur.

Kursens upplägg

Kursen består av fyra delar:

Föreläsningar:
Ger introduktion och perspektiv till materialet i kursboken, samt möjlighet att reflektera på egen läsning av kursboken. Du förväntas läsa anvisad del av kursboken till varje föreläsning.

För vissa föreläsningar finns det övningsquiz i Canvas för att testa dina kunskaper. De ingår inte i betyget och det finns ingen gräns för hur många gånger de kan göras. Olika frågor slumpas fram varje gång, så det är rekommenderat att göra övningsquizen flera gånger.

Programmeringsövningar:
Första programmeringsövningen introducerar Python, vilket krävs för att lösa inlämningsuppgift 2 och 3. Övriga tillfällen ägnas åt att jobba på inlämningsuppgift 2.

Räkneövningar:
Eget arbete och genomgång av räkneuppgifter. En av frågorna på tentan kommer vara baserad på uppgifterna i räkneövningshäftet.

Inlämningar:
Detta är ett eget kursmoment (1,5 hp) och består av tre obligatoriska inlämningsuppgifter. Notera att det är olika vikt på inlämningarna.

Digitala verktyg

Information om kursen kommer lämnas via lärplattformen Canvas. Du hittar det mesta på kursens startsida som är organiserad efter moduler. Det finns en modul för allmän kursinformation, en för inlämningar, och en modul för varje kursvecka.

Kommunikation

Under kursens gång kommer information lämnas via anslag i Canvas. Kommunikation med lärare sker via email, meddelanden via Canvas, eller diskussionstrådar som finns längst ner i varje modul på startsidan. Observera att meddelanden i diskussionstrådar kan vara anonyma, och att de syns för alla lärare och studenter i kursen.

Kontakta i första hand examinatorn för allmänna frågor om kursen.

Resurser

En dator med en uppdaterad webbläsare behövs för att göra inlämningsuppgifterna. Under programmeringsövningarna kommer studenterna jobba på egna bärbara datorer och få tillgång till programvara för att jobba med Python.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Hans Chen är ny examinator för kursen. Ny övning för att introducera Python. Ändrat format för inlämning 2 för att göra den mer lättillgänglig.

Lärandemål

Att i ord kunna redogöra för: jämviktstillstånd och återkopplingar i system, atmosfärens och havens struktur och cirkulation, plattektonik, jordens strålningsbalans, betydelse och nedbrytning av ozonlagret, vattnets och kolets kretslopp, orsak och hastighet av naturliga klimatförändringar, inverkan på klimatet av fossila bränslen och aerosoler, samt miljöförändringar inklusive luftkvalité.

Vidare, att kunna lösa enklare numeriska problem relaterat till kursmaterialet (t.ex. hydrostatisk jämvikt, tidskonstanter och strålningsbalans), samt att kunna utföra och tolka enkla simuleringar av delar i klimatsystemet.

Examination

Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyg baseras enbart på tentamensresultat.

Tentamen består av en blandning av beskrivande och numeriska uppgifter (ungefär ⅔ resp. ⅓). Lärandemål (ovan) anger vad ni behöver kunna för att bli godkända på kursen, och vad föreläsningarna fokuserar på. För högre betyg krävs bredare kunskaper och aktiv läsning av kursboken. För betyg 3/4/5 krävs 40%/60%/80% av maximal poäng. Tid för tentan hittas i Studieportalen. Tillåtna hjälpmedel på tentamen är Chalmers-godkänd miniräknare samt handbok i matematik och fysik. Tentamenstesen kommer innehålla en formelsamling (samma som finns under Formelsamling och gamla tentor) med ett urval av konstanter och fysiska samband.

Kursen har tre inlämningsuppgifter. Exakt krav och deadline för vardera framgår av beskrivning av uppgifterna.