Course syllabus

Upplägg

Kursen samläses till del med Sjökaptenstudenter 3 åk och Sjöingejörstudenter 3 ÅK. Merparten av undervisningen sker dock inte som samläsning.

Arbetsbelastning

En arbetsvecka om 40 h motsvarar 1,5 högskolepoäng (HP). I n kurs om 7,5 HP förväntas studenten lägga ca 200 h. I den här kursen ligger det 19 tillfällen om 3 h vilket med lite för och efterberedelser blir ca 4 h per gång. Den totala tiden i klassrummet blir 76 h. Detta ger 124 h till att läsa, skriva och göra inlämningsuppgifterna. Det är ca 10-14 inlämningsuppgifter vilket ger ca 9-10 h tillgängligt per inlämningsuppgift.

Jag skriver detta för at vara tydlig med vilken arbetsinsats som förväntas. Det är på intet sätt ett högt tempo i kursen om man organiserar sig och anpassar sitt studerande utifrån kraven som ställs. Jag vill därför uppmana er att försöka skapa lite framförhållning och allokera tid i kalendern när ni arbetar med vilken uppgift.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av tre delar

 • Obligatorisk närvaro
  • På ett mindre antal lektioner kommer närvara att vara obligatorisk (gästföreläsare). Vilka dessa är meddelas specifikt under kursens gång. 
 • Obligatoriskt deltagande i grupparbete. 
  • På lektionerna som innehåller gruppdiskussion (seminarier) krävs att ni på plats på lektion anmäler er beredda att redovisa dagens ämne i korthet samt en sammanfattning av er grupps diskussion på minst 2/3 av tillfällena. Merparten av lektionerna är av den här karaktären.
  • För tillfällen man inte anmäler sig beredd att presentera kompenserar man genom att genomföra och lämna in tillhörande skriftliga instuderingsuppgift. 

Inlämningsuppgifter

Samtliga är välkomna att skicka in reflekterande texter i enlighet med instruktionerna för instuderingsuppgifterna (inget krav på minsta antal ord). Det är dock bara ett krav för de som inte anmäler sig beredda att redovisa på lektionen. Anmäler man sig inte beredd att redovisa på lektion skriver man en reflekterande text om minst 1000 ord och lämnar in. 

Inlämningen ska bestå av två delar den första delen ska omfatta ca. 1/3 av texten och ge en sammanfattning av ämnet. Den andra delen ska omfatta ca. 2/3 av texten och ska vara av reflekterande karaktär. Du ska i texten visa att ni läst och förstått materialet och har förmåga att göra egna reflektioner utifrån det ni tagit del av.

Hur du reflekterar är fritt men utgå gärna från de fyra komponenterna i psykologisk trygghet:

 1. Inkluderingstrygghet
 2. Lärandetrygghet
 3. Bidragartrygghet
 4. Utmnartrygghet

Använd gärna följande frågor också:

 • Hur ser du att detta har betydelse i arbetslivet ombord?
 • I vilka situationer kan du se fördelar/nackdelar utifrån ämnet?
 • Vad av detta har du upplevt:
  • ombord på praktik, vad är dina tankar om det?
  • I privatlivet...
 • Vad har du för kritik till fenomenet/ämnet?
 • Vad ska man vara försiktig med när man använder...?
 • mm

Seminarierna

På seminarierna kommer läraren inleda och öppna upp dagens ämne- Därefter fortsätter vi med gruppdiskussion där ni pratar om era tankar och idéer som ämnet väckt hos er. Därefter kommer en eller ett par grupper att bli ombedda att ge en sammanfattning av dagens ämne samt en sammanfattning av gruppdiskussionen för helklass.
När man presenterar är kravet för godkänt en enkel redogörelse av först ämnet och därefter en enkel sammanfattning av gruppdiskussionen där man ex.  gärna kan lyfta med en fråga till helklass.

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall få en grundläggande förståelse för samspelet grupp-individ-ledare samt faktorer som påverkar detta samspel.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall få en grundläggande förståelse för samspelet grupp‐individ‐chef/ledare samt organisationers uppbyggnad och funktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara hur vi förstår oss själva i relation till hur vi förstår andra
- Förklara principerna för hur människor med olika bakgrund interagerar ur ett interkulturellt perspektiv
- Förklara principerna i kommunikation för att förstå och göra sig förstådd
- Kunna ge och ta feedback
- Beskriva gruppdynamik samt förutsättningar för kollektivt handlande
- Förklara grundläggande ledarskapsprinciper
- Redogör för innebörder i ledarskapsteorier och relationen ledarskap-chefskap
- Förklara innebörden i medarbetarskap
- Identifiera viktiga faktorer för samarbete
- Redogör för principer i konflikthantering
- Tillämpa principer för det svåra samtalet/konflikthantering
- Förklara grundläggande genusaspekter
- Redogöra för tänkbara etiska dilemman i organisationer
- Redogöra för arbetsrättslig lagstiftning och arbetsrättens struktur och källor
- Redogöra för anställningsavtalets form och funktion
- Tillämpa grundläggande arbetsrättsliga regelverk
- Redogöra för arbetsmiljölagstiftning
- Redogör för MLC och marin arbetsmiljölagstiftning
- Redogör för principer för lärande organisationer

Innehåll

- Den bärande tanken i kursen är att gå från hur vi hur vi förstår oss själva, via kommunikation och feedback till gruppteori till ledarskap. Detta är grundblocket. Därefter behandlas chefsaspekten, konflikthantering, lagstiftning, lärande i organisationer. En av inlämningsuppgifterna kommer vara förberedande lektionsplanering för kursen Safety and Security Officer som ges i läsperiod ett efterföljande utbildningsår på Sjökaptensprogrammet.

- De perspektiv som kommer genomsyra kursen är att förstå andre genom sig själv (det interkulturella perspektivet), genusperspektivet och ledarskapspespektivet. Avsikten är att förmå studenten att omsätta teori i utvecklade tankar om vad detta innebär för hen själv i hens kommande yrkesutövning.

Organisation

I kursen kommer det vara flertal olika moment; föreläsningar, övningar, och rollspel. Den centrala arbetsformen kommer att vara seminariet där det ingår att ta del av ett specifikt material (text, video eller pod) samt skriva en reflekterande text om ämnet som lämnas in innan seminariet där det diskuteras.

Stor vikt kommer att läggas på konsten att föra resonemang utifrån specifika premisser. I seminarierna blir man godkänd om man har redogjort för materialet samt lagt en personlig reflektion på det. Reflektionen behöver inte vara i linje med vad läraren har för åsikt i sakfrågan så länge som argumentet för ståndpunkten är väl underbyggt och åsikter och premisser tydligt går att skilja. 

Studentrepresentanter

   

Litteratur

Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar, ISBN: 9789144114897, Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander.

Teamutveckling i teori och praktik, ISBN 9789127147423, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund
Vetenskaplig artikel / Kapitel från bok
Material på kurshemsida   

 

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriskt deltagande i grupparbete
Skriflig inlämningsuppgift.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Course summary:

Date Details Due