Course syllabus

Kurs-PM

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet lp4 VT24 (4 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Lars Telestam (examinator), lars.telestam@chalmers.se

Robert Severin (SSO), robert.severin@chalmers.se

Monica Lundh (Arbetsmiljö), monica.lundh@chalmers.se

Petter Nystedt (kontakt ÖMC), petter@omc.nu

Fredrik Nyh, Gästföreläsare teori AFF

 

Studentrepresentanter

Asker Christoffersson askerchristoffersson@gmail.com
Lisa Engman lisaengman@hotmail.com
Juan Sadik juansadik@gmail.com
Christian Wismann christian@schobius.se

 

Kursens syfte

Del A: Brandkurs
Syftet med denna del av kursen är att ge den studerande de obligatoriska minimikraven på grundläggande och fördjupat brandskydd enligt STCW A-VI/3 .

Del B: SSO/ISPS
Syftet med denna del av kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i säkerhetsarbetet ombord.

Del C: Arbetsmiljö
Syftet med denna del av kursen är att ge eleverna kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord och en förståelse för hur detta skall användas för att förebyggs skador och ohälsa ombord.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Sjöfartsskydd & ISPS-koden Jure Förlag AB senaste upplagan

Sjöfartsskyddsföreskrifter; Jure förlag senaste upplagan

Se Cremona alt. jure.se

Referens, Brandskydd ombord, andra upplagan

 

 

Kursens upplägg

Kursen består av 3 olika moment:

AFF (Advanced FireFighting), består av obligtorisk föreläsningar samt praktiska övningar på ÖMC. Teori ges av instruktör från ÖMC (Fredrik Nyh)

 

SSO, obligatoriska förläsningar samt Kunskapstest/inlämningsuppgift

 

Arbetsmiljö, föreläsningar samt obligatoriskt seminarium

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Del A ligger mot slutet av lp 4 till mot början av läsperioden med förhoppning på bättre spridning av arbetsbelastning över perioden.

Lärandemål

 

Moment 0110/Avancerad brandbekämpning (AFF)
(L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
(L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

Moment 0210/Ship Security officer (SSO)

(L3) Förklara vilka hot som fartyget kan utsättas för.
(L4) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
(L5) Förklara proceduren med att genomföra en skyddsutredning för fartyg.
(L6) Förklara åtgärder ombord i syfte att implementera fartygets skyddsplan.

Moment 0310/Arbetsmiljö
(L7) Förklara hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera ombord
(L8) Tillämpa systematisk arbetsmiljöarbete för att förebygga skador och ohälsa
(L9) Indentifiera risker i samband med arbetet ombord
(L10) Visa förståelse för när och hur man genomför riskbedömningar ombord

 

 

Examination

Del A (0119) AFF

Deltagande i obligatoriska föreläsningar samt övningar

 

Del B (0210) SSO

Deltagande i obligatoriska föreläsningar samt inlämningsuppgift

 

Del C (0310) Arbetsmiljö

Inlämningsuppgift samt deltagande i seminarie

 

Övrigt

Utöver inrapportering till ladok ligger kursen till grund för certifikaten AFF och SSO.

Efter avslutad kurs rapporteras AFF och SSO digitalt till Transportstyrelsen.

För SSO krävs även 12 månaders sjötid som befäl men man kan mot bakgrund av inrapporterad SSO ansöka om certifikat för särskilda sjöfartsskyddsupgifter.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due