Course syllabus

 

 

KURS-PM

Kurs: BOM380 - Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering

Läsår:  2023/2024, läsperiod 4

Studentgrupper:       Samhällsbyggnadsteknik civilingenjör
                                     Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör

 

Examinator och kursansvarig

Docent/Fil.dr. psykologi, Mathias Gustafsson,  MG
mathias.gustafsson@chalmers.se


Övriga lärare och föreläsare

Universitetslektor, Caroline Vänerlind Ingelhammar, CI  
caroline.ingelhammar@chalmers.se

PhD-student, Shahin Sateei, SS
shahin.sateei@chalmers.se

Tekn magister/Ledarskapskonsult, Charlotte Axelsson, CA 
charlotte@caxc.se

Konsult - Byggföretagens Utbildningscenter , Håkan Lindström, HL
erikssonlindstromab@gmail.com

 

Kursnämndsrepresentanter    

TKSAM               

TISAM                

TISAM                

TKSAM                           

TISAM                

                                             

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få god kunskap om ledarrollen och samarbete i grupper. Kursen belyser teori och praktik om ledarskap samt teorier om hur samarbetsorienterade och effektiva grupper skapas. 
Studenten ska känna till syftet med en med en arbetsmiljöplan, när den ska upprättas och vad den bör innehålla.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för samt förklara olika perspektiv på centrala teorier rörande ledarskap.
- Ge förslag på ledarskapets komplexitet och ange olika typer av ledarskap.
- Redogöra för samt förklara centrala teorier rörande samarbete i och mellan grupper.
- Känna igen begynnande konflikter och kunna förmedla en positiv lösning.
- Identifiera, urskilja och hantera genus- och mångfaldsperspektiv på ledarskap och
samarbete

- Redogöra för innehållet i en arbetsmiljöplan
- Identifiera de vanligaste olyckorna, hälsorisker och tillbud på en byggarbetsplats.
- Äga kunskap om ergonomiska risksituationer på en byggarbetsplats samt kännedom hur dessa kan förebyggas.
- Värdera risker och ta ställning till olika typer av och riskhantering för att trygga de anställdas säkerhet på arbetsplatsen

 

Innehåll -allmän beskrivning

Inom byggindustrin förekommer mycket arbete i projektform med många involverade aktörer. På en byggarbetsplats finns ett direkt samband mellan kommunikation och upplevd arbetsglädje, engagemang, motivation och känsla av delaktighet. Detta ställer stora krav på ledarskap och samarbete.
Det är ledarens ansvar att skapa förutsättningar för en kommunikation som leder till trivsel, goda relationer och effektivitet.

Ledaren är också ansvarig för de anställdas säkerhet och ska kunna undersöka, bedöma, dokumentera och åtgärda eventuella risker på en byggarbetsplats.
Kursen innehåller teoretiska och praktiska element.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, projektarbeten, övningar och seminarier.

Litteratur

Kurslitteraturen utgörs av:

Organisering och ledning, Liber AB (Magnus Forslund)

+ utdelat mtrl och webbresurser

Examination

Examinationen utgörs av en skriftlig salstentamen, alternativt online tentamen som besvaras individuellt. Dessutom krävs deltagande vid de föreläsningar och seminarium som är obligatoriska. obligatoriska samt godkänt projektarbete i Jämställdhet, genus och mångfald (genomförs i grupp)
Projektarbete - att upprätta förslag till en arbetsmiljöplan. Undersöka, bedöma, åtgärda risker (genomförs i grupp).

Varje föreläsning följs även av en kort skriftlig reflektionsuppgift (gäller ej arbetsmiljö).

Betygskriterier

U-G

Disposition av schematid 

Vecka  Datum   Tidpunkt      Avsnitt                                                                                                            

12        18/3      9.00-11.45   Kursinformation och föreläsning (MG, CI)      

             20/3    13.15-16.00  Föreläsning (CI) obl
                                                  
Ledarskapets kommunikation. Det coachande ledarskapet. 
          

13        25/3      9.00-11.45  Föreläsning (CA) obl. Jämställdhet, jämlikhet och genus – grundl. Begrepp
                                            

             27/3   10.00-11.45  Övning i Coaching (CI)  via Zoom 
                                                                                                                                                       

             27/3   13.15-16.00  Föreläsning (CI) obl
                                               Gruppsykologi, gruppdynamik, gruppens olika faser. Konflikter

14                                            PÅSKLOV - Omtentaperiod


15         10/4    9.00-11.45   Föreläsning (MG)
                                                 
Social påverkan och beslut i grupp

             10/4  13.15-16.00  Interaktiv workshop (SS)
                                                 
En mix av teoretiska inslag (läs s.271-278) men framförallt praktiska inslag

16         15/4     9.00-11.45 Föreläsning (CA) obl
                                           
   Inkluderande ledarskap och intersektionella perspektiv
                                               Diskrimineringsgrunder” Introduktion, instruktioner och
                                               genomgång av uppgift till seminariedag 13/5   

 

              17/4  13.15-16.00   Föreläsning (MG)
                                                 
Ledning och styrning

                        

17          24/4     9.00-11.45   Introduktion *Arbetssäkerhet och riskhantering, AoR (HL) obl
                                                                                       

               24/4    13.15-16.00    Föreläsning (MG)
                                                       Rättvisa

 

 18          29/4  9.00-11.45   Föreläsning (MG)  
                                                   Organisationsutveckling och förändring

19.          6/5    9.00-11.45.   Föreläsning (HL) Projektarbete AoR* obl, Fö ges digitalt

                           13.15-16.00   Grupparbete AoR - eget arbete

                 8/5     9.00 -11.45   Föreläsning (HL) Projektarbete AoR* obl, Fö ges digitalt

                            13.15-16.00    Grupparbete AoR - eget arbete    
                                                    

20             13/5      9.00-11.45      Seminarium (CA, CI) obl,  Redovisning ”Genusglasögon på!” via zoom
                                                       

                    15/5    13.15-16.00     Projektarbete AoR*** - eget arbete arbetsmiljö         
                                                      

21             20/5   10.00-15.00      Slutredovisning av projektarbeten. Inskickas gruppvis
                                                           Obligatorisk närvaro för samtliga kursdeltagare.

22              29/5    8.30-12.30    Tentamen 

 

*Kort om Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) och Arbetsmiljöverket (AV), syftet med all lagtext från AV.
Genomgång av arbetsmiljölagen (AML) med tyngdpunkt på kap 3 §§ 6 – 7g. Arbetsmiljöförordningen (AMF) §§ 4 – 7.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 1999:3 byggnads- och anläggningsar- bete framförallt §§ 1 – 17. Mer lästips är ADI 631 och ADI 709. Allt material gäl- lande lag och lästips finns att hämta från Arbetsmiljöverkets hemsida
www.av.se (Links to an external site.).

Några viktiga begrepp att ha koll på är arbetsmiljöplan, byggherre eller ”den som låter utföra” och byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för plane- ring/projektering (BAS P) och för utförande (BAS U). Det är en klar fördel om deltagarna innan kursstart har läst ADI 631 och har den med sig.    

** Genomgång och syfte för dokumentet arbetsmiljöplan (amp) lagtext för amp finns i AFS 1999:3 §§ 12 – 12a.
- Risker, vad är en risk, åtgärdstrappa mm. Uppstart för grupparbete uppgift delas ut. 
- Uppgiften består i att i grupp göra en amp utifrån ett objekt,
- Mall för amp finns på av.se (Links to an external site.)  

*** Genomgång av några fler AFS bl.a systematiskt arbetsmiljöarbete AFS   2001:1, organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, belastningsergonomi AFS 2012:2, kvarts  stendamm i arbetsmiljön AFS 2015:2, vibrationer AFS 2005:15.