Course syllabus

Kurs-PM

SSY330 Introduction to automation and mechatronic engineering lp1 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

Kontaktuppgifter

Examiner: 
Petter Falkman
Phone: 031-7723723
Email: petter.falkman@chalmers.se
Workplace: Room 5339  

Kursassistent:

Martin Dahl, martin.dahl@chalmers.se
Workplace: Room 5333

Rikard Karlsson, rikard.karlsson@chalmers.se
Workplace: CASE-labbet / Room 5334

CAD

Hans Sjöberg, tel. 31 772 3692, hans.sjoberg@chalmers.se

Biblioteksintroduktion 

Jessica Byström, tel. 031-772 43 32,  jessica.bystrom@chalmers.se

Skriftlig och muntlig kommunikation 

Fia Christina Börjeson, tel. 772 58 18, fia.borjeson@chalmers.se

Gruppdynamik 

Anna Norrström, annnor@chalmers.se

Kursens syfte

Kursen avser att vara en introduktion till verkstadsteknisk Automation och Mekatronik. Kursen skall även ge färdigheter i grupparbete, informationssökning och i skriftlig och muntlig kommunikation.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Robotics with the Board of Education Shield for Arduino, Published on learn.parallax.com (http://learn.parallax.com) BOE-Bot

PROGRAMUTVECKLINGSMILJÖ

Arduino

Gå till deras hemsida: https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage

Ladda ner den senaste versionen till det operativsystem som ni har.

Följ instruktionerna för att komma igång.

INFORMATION PÅ WWW

Mer information och tillgång till kod hittar ni på: http://learn.parallax.com/ShieldRobot

Kursens upplägg

Kursen är en översiktskurs för blivande Z-ingenjörer och avser att introducera utbildningsprogrammet och dess mål så att relevansen av kommande kurser framgår.

I kursen behandlas olika aspekter på och begrepp inom området Automation och Mekatronik, deras historia, utveckling, aktuella tillämpningar och förväntad framtid. 

Ni orienteras om Z-ingenjörens yrkesroll i företag och samhälle med fokus på utveckling av en hållbar framtid.   

Kursen ledsagar teknologerna in i den moderna produktframtagningsprocessen och det avancerade produktionssystemets uppbyggnad och funktion genom att behandla;

 • automations och mekatronik
 • ritteknik och datorstödd konstruktion
 • modellering 
 • programmering
 • elektriska kretsar
 • projektarbetets dynamik
 • konstruktionsmetodik
 • informationssökning
 • muntlig och skriftlig kommunikation

 ALLMÄN BESKRIVNING OCH ORGANISATION

 • Kursen består av föreläsningar och övningar i CAD samt ett större projekt med ett antal inlämningsuppgifter, som genomförs i grupper.
 • Genom praktisk tillämpning fördjupas kunskapen om de metoder och verktyg som behandlats på föreläsningar och övningar.
 • Proceduren för utvärdering av projektresultatet är att det mekatroniska system som konstruerats valideras - en prototyp monteras samman av färdiga delkomponenter och en mikroprocessor programmeras med målet att praktiskt klara ett test i en provanläggning.
 • Projektresultatet redovisas sedan muntligt och skriftligt.

Delmoment

 • Mekatronik - Uppgift 1: Demonstration vid handledningstillfällen 
 • Mekatronik - Uppgift 2: Muntlig presentation/demonstration samt inlämning av skriftlig rapport
 • Mekatronik – Uppgift 3 Muntlig presentation/demonstration samt inlämning av skriftlig rapport
 • Mekatronik – Uppgift 4: Presentation och demonstraring i storsal samt inlämning av skriftlig rapport
 • Bibliotek – deltagande och litteratursökning till rapport
 • Gruppdynamik – deltagande
 • Skriftlig och muntlig kommunikation: Skriftlig rapport
 • Skriftlig och muntlig kommunikation: Peer review
 • Skriftlig och muntlig kommunikation: Presentation av rapport
 • CAD och ritteknik: Uppgifter under Föreläsning/övningstillfällen
 • CAD och ritteknik: Dugga
 • CAD och ritteknik: Projekt

Förändringar sedan förra kurstillfället

Rapportskrivning har flyttats till läsperiod 1 då studenterna upplevt att det har varit högre arbetsbelastning under läsperiod 2. 

Ny laboration som genomförs i det nyskapade CASE-labbet har skapats. 

Lärandemål

Teknologen skall efter genomarbetad kurs vara förtrogen med de mest grundläggande perspektiven inom området Automation och Mekatronik och kunna:

 • Visa upp sådan färdighet i handhavandet av ett modernt CAD-system att en 3-dimensionell modell kan skapas (CAD = Computer Aided Design)
 • Tolka en maskinritning, i synnerhet beträffande vyer, snitt och måttsättning
 • Arbeta självständigt och samarbeta i grupp för att designa, konstruera och sätta samman ett enklare mekatroniskt system och visa prov på att kunna:
  - Effektivt söka efter kvalitativt vederhäftig information i böcker och tidskrifter genom att använda datoriserade söksystem
  - Tillämpa en ingenjörsmässig arbetsgång för att lösa ett öppet och ostrukturerat tekniskt problem
  - Generera flera olika lösningar till ett tekniskt problem, med intuitiva såväl som rationella metoder
  - Välja mellan olika sätt att modellera ett tekniskt problem för att möjliggöra analys av det
  - Med hjälp av olika metoder och verktyg bland många koncept på ett systematiskt sätt välja ut den lösning som är bäst med avseende på en uppsättning stipulerade kriterier
  - Med tydlig struktur redovisa vald lösning och övertygande visa att denna uppfyller bedömningsgrunden i en kravspecifikation.
  - Skriva en väldisponerad teknisk rapport
  - Använda datorbaserade visualiseringstekniska hjälpmedel vid en muntligt presentation av projektresultat
  - Sakligt och konstruktivt kritisera annans rapport och presentation av densamma.
 • Sätta begreppet hållbar utveckling i ett samhälleligt sammanhang och redovisa dess koppling till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarskännande ingenjörsarbete
 • Redogöra för huvudinnehållet i den etiska hederskodex som arbetats fram av Sveriges ingenjörer
 • Göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter
 • Redovisa gällande säkerhetsföreskrifter för arbete i laborationslokaler.

 

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursen. För godkänd kurs krävs godkända konstruktionsuppgifter och teknisk rapportering av projektarbete samt närvaro vid föreläsningar.

Mer specifikt:

 • Automation och mekatronik:
  • Demonstrera resultat vid handledningstillfälle
  • 2 grupper åt gången i grupprum
  • Demonstrera resultat
  • Ladda upp kod på pingpong
  • 2 grupper åt gången i grupprum
  • Demonstrera resultat
  • Ladda upp kod på pingpong
  • Muntlig examination av uppgift 1
  • Muntlig examination av uppgift 2
  • Muntlig examination av uppgift 3
  • Muntlig examination av uppgift 4
   • Demonstrera resultat inför helklass
   • Ladda upp kod på pingpong
 • CAD och ritteknik
  • Kontinuerlig examination under föreläsning/övning
  • Närvaro obligatorisk
  • Dugga
  • Projekt
 • Bibliteksintro
  • Obligatorisk närvaro
 • Gruppdynamik                                   
  • Obligatorisk närvaro
 • Skriftlig och muntlig kommunikation
  • Obligatorisk närvaro
  • Genomförd peer review (Kommenterat annans grupps rapport)
  • Inlämning av slutlig rapport på pingpong
  • Presentation av resultat inför halvklass

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due