Course syllabus

Kurs-PM, course_PM_SSY032_2019_V3.pdf

SSY032 Electrical systems lp2 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator,                    

Kursansvarig: Stefan Lundberg 031-772 16 35 stefan.lundberg@chalmers.se

 

Lärare:          Jimmy Ehnberg 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se

                           Stefan Lundberg 031-772 16 35 stefan.lundberg@chalmers.se

                           Hannes Hagmar 031-772 16 74 hannes.hagmar@chalmers.se

                           Sonja Lundmark 031-772 16 51 sonja.lundmark@chalmers.se

 

Då personalen har sina huvudarbetsplatser på campus Johanneberg är mail lämpligast vid kontakt utanför undervisningstillfällena. Lärarna har tillgång till tillfälliga arbetsplatser på Campus Lindholmen, Hus Jupiter, Plan 4, Elektroteknik, Rum 435, och har för avsikt att befinna sig där de dagar de har undervisning på Campus Lindholmen.

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge säkra baskunskaper om elteknikens fysikaliska och elektriska grunder. Den skall samtidigt ge förståelse och kunskap om funktion och konstruktion hos elektriska komponenter, utrustningar och system som ingår i moderna industri- och energianläggningar.

Kursen skall också ge förståelse för de bakomliggande orsakerna till skador på grund av elström.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Bill Karlström, Kretsanalys, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144125725

 

A. Alfredsson & K A Jacobsson, Elkrafthandboken Elmaskiner, Upplaga 3, ISBN: 9789147114375 2016

 

Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Kompendium

Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Övningsuppgifter (Övningskompendiet)

Kompendium tillgängliga via Canvas

 

Extra material såsom övningar, säkerhetsföreskrifter och labb PM kommer att vara tillgängliga via Canvas

 

Kursens upplägg

Kursen bedrivs med föreläsningar, övningar, laborationer, dugga och skriftlig tentamen. 

Kurshemisda och schema:   Via Canvas (www.canvas.chalmers.se) och Time Edit. Kurshemsidan på Canvas är där vi huvudsakligen förmedlar skriftlig information. Vänligen kolla regelbundet för ändringar kan förekomma. I kurs PM (detta dokument) så finns ett preliminärt schema för vad som skall ske vid varje tillfälle. Detta kan också komma ändras vid behov och då uppdateras detta dokument.

 Språk:             Kursen ges på svenska men mindre delar av kursmaterialet kan vara på engelska.

 

Laborationsgrupper:

För denna kurs kommer vi att använda oss av era studentnummer, #nummer i schemat, (se pdf-fil på canvas under laborationer för att hitta ert studentnummer) för att dela in er i laborationsgrupper. Detta för att ni kommer att ha laborationer i tre kurser samtidigt SJO114, SJO561 och i SSY032. Om det är någon student som inte är godkänd på laborationsmomentet i SSY032 och som inte har ett studentnummer så ombeds ni kontakta Stefan L snarast möjligt så ni kan bli placerade i en grupp.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

De tre duggorna kan ersätta respektive del på tentamen, vid godkänt resultat.

SI hjälp

 

Lärandemål

 

- Förklara de skador som kan uppstå vid felaktigt hanterande av elektriska system och hur man undviker dessa ur ett elsäkerhetsperspektiv.
- Beskriva hur direktjordade och isolerade elsystem, skyddsjordning och jordfelsbrytare fungerar samt beskriva begreppet jord.
- Beskriva och modellera ideala komponenter såsom kondensatorer, spolar, resistorer, transformatorer, spänningskällor och strömkällor.
- Beskriva och tillämpa Ohms lag, Kirchoffs lagar, komplexa metoden, effektlagen, energiberäkning, maskanalys samt superposition för likströms och växelspänningskretsar.
- Modellera elektriska kretsar med hjälp av ekvivalent Theveninkrets.
- Rita kretsschema för elektriska kretsar.
- Beräkna ström, spänning, resistans, effekt och energi i likströmskretsar.
- Beskriva materialbegreppen resistivitet och temperaturkoefficient samt kunna använda dem i elektriska beräkningar.
- Beskriva hur batterier och ackumulatorer är uppbyggda och kan modelleras samt beräkna spänningar och strömmar som uppträder i dessa komponenter.
- Beskriva likströmsmaskinens uppbyggnad, funktion och beteende under dynamiska förlopp. Modellera och räkna på likströmsmaskinen i stationärtillstånd.
- Beräkna spänningar, strömmar, impedanser, fasförskjutning, skenbar, aktiv och reaktiv effekt samt energi i enfas växelspänningskretsar.
- Beräkna spänningar, strömmar, impedanser, fasförskjutning, skenbar, aktiv och reaktiv effekt samt energi i trefas växelspänningskretsar.
- Beskriva transformatorns uppbyggnad, funktion och beteende under dynamiska förlopp. Modellera och räkna på transformatorns i stationärtillstånd.
- Använda enkel felsökning i lik- och växelspänningskretsar.

 

Examination

Examinationen består av godkänt genomförande av laborationer, 3 st, samt skriftlig tentamen i slutet av kursen.

För att få göra laborationerna krävs att den obligatoriska elsäkerhetsduggan är godkänd. För godkänt resultat på elsäkerhetsduggan krävs minst 8 poäng av 10 möjliga.

Den skriftliga tentamen kommer att vara indelad i 3 st delar, DC, AC och applikationer, där varje del är 30 poäng och max poängen på tentamen är 90 poäng. För att bli godkänd på tentamen krävs minst 15 poäng per del.

För betyg 3 krävs 45-59.5 poäng, med minst 15 poäng per del

För betyg 4 krävs 60-74.5 poäng, med minst 15 poäng per del

För betyg 5 krävs minst 75 poäng.

 

Under kursens gång kommer tre duggor att ges, en på DC delen av tentamen, en på AC delen av tentamen och en på applikationsdelen av tentamen. Varje dugga är på 30 poäng var. Om resultatet på duggorna är 15 poäng eller mer kan resultatet användas för att ersätta respektive del på tentamen.

 

Tillåtna hjälpmedel vid examination:

                                           Endast Chalmersgodkänd räknare är tillåten

                                           Formelsamlingen finns i tesen, dvs. man får inte ta med egen.

                                                           

Betyg:             Betyget ges på skalan (U), 3, 4 och 5. Slutbetyget är samma som det på den skriftliga examen.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due