Course syllabus

Kurs-PM

OBS! Augusti tentan blir en MUNTLIG tenta på distans (Zoom).

För godkänt kommer vi att ha ett 30 min. samtal kring ett par uppgifter valda bland de som står i Del 1 av tipps.pdf. För de som vill, kan vi ha ett längre samtal om "teori delen" i kompendium för överbetyg (Del 2-i eller 2-ii av tipps.pdf)

FUF045 Special relativity lp2 HT19 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik.

Kursen samläses av GU studenterna som en del av Mekanik B (FYP302). (Se Mekanik B PM för uytterligare detaljer)

Gamla tentor:

tentamen_2020_04_06-2.pdf   lösning20200406.pdf

t_2020_01_15.pdf

t_2019_01_16.pdf

t_2019_04_24.pdf

t_2019_08_23.pdf

Gamla formen: OLD_EXAMS.pdf

Många (men inte alla) lösningar! lots_of_exercises.pdf

en lösning till...Övning_2.4.pdf

och några till.. Övning_3.3.pdf - Övning_5.10.pdf

LÖSNINGEN TILL INLÄMNINGSUPPGIGT 1: Övning_2.2.pdf

LÖSNINGEN TILL INLÄMNINGSUPPGIGT 2: Övning_4.1.pdf  - Övning_4.10.pdf

LÖSNINGEN TILL INLÄMNINGSUPPGIFT 3: Övning_5.3.pdf - Övning_6.7.pdf

LÖSNINGEN TILL INLÄMNINGSUPPGIFT 4: Övning_7.3.pdf - Övning_7.4.pdf

LÖSNINGEN TILL INLÄMNINGSUPPGIFT 5: Övning_7.7.pdf Övning_7.8.pdf

Övning_7.12.pdf

 

 Einsteins artikel (på tyska + översättning på engelska)

Einstein_1905_relativity_paper.pdf

Einstein-1905-Annalen_der_Physik.pdf

Kontaktuppgifter

Examinator/föreläsare  Gabriele Ferretti (ferretti@chalmers.se),

Soliden S3039, Tel. 031-7723168

 

Kurstutvärderare:

1) Julius Abelson (abelson@student.chalmers.se)

2) Linus Sundberg (sulinus@student.chalmers.se)

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge en bred förståelse av Speciell Relativitetsteori som ett av den moderna fysikens fundament. Utgående från Einsteins relativitetspostulat så härleds och studeras Lorentztransformationen. Denna appliceras därefter på en rad klassiska modeller som efter behov modifieras för att göras "relativistiska". Den studerande får återstifta bekantskap med ett flertal klassiska modeller som behandlats i tidigare kurser men som nu studeras ur en mer rigorös och axiomatisk synvinkel. Vidare så introduceras ett ett antal, för den studerande, nya begrepp såsom metrik, rumtiden och tensorer. Dessa tjänar ett syfte både i kursen och som grund till vidare studier inom den teoretiska fysiken. Kursens behandling problemlösning kan sägas vara tvåhövdat där en del syftar till att utveckla förmågan att lösa problem i relativistisk fysik och en del till att utveckla förmågan till relativistisk problemlösning (lösningsmetoder som involverar byte av referenssystem). Sammantaget ger kursen en spännande inblick i den moderna fysiken jämte goda grunder för vidare studier av den teoretiska fysiken.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Kompendium_i_Speciell_Relativitetsteori_II_upplaga.pdf

Papperskopior kan köpas hos Cremona.

 

En (ICKE obligatorisk) book om Relativitetstreori, som kan vara rolig att läsa samtidigt är

Relativity: Special, General and Cosmological, 2nd edition, W. Rindler, Oxford University Press

 

Kursens upplägg

En blandning av föreläsningar och övningar.

Jag kommer att skicka ut regelbundna email/PIMs till er och sammanfatta det som gjordes under veckan, svara på möjliga frågor samt peka på kommande material.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

1) Vi använder ett nytt lärare platform (Canvas). Ha lite tålamod...

2) Kompendium har reviderats. (Köp eller ladda ner upplaga II !)

3) Betygsgränser har ändrats (se nedan).

Lärandemål

Förmågan att kunna resonera "relativistiskt" är central i kursen. Fokus ligger genom hela kursen på att utveckla (träna), vidga (till nya modeller) och fördjupa denna förmåga. Vidare läggs stor vikt vid problemlösning och speciellt "relativistisk problemlösning". Efter fullgjord kurs så har den studerande utvecklat en ämnesspecifik kompetens och förståelse tillräcklig för att kunna

 • detaljerat redogöra för:

  - den speciella relativitetsteorins roll och funktion
  - inertialsystem, deras existens, definition och användning
  - Lorentztransformationen, dess härledning, egenskaper, representation samt direkta konsekvenser
  - rumtiden och därtill relaterade begrepp
  - relativistisk mekanik, dess axiomatiska grund samt centrala applikationer
  - generella tensorer och vektorer, definition samt relevanta specialfall
  - Maxwells ekvationer i tensorform
 • ställa upp tankeexperiment och med dessa förklara samt analysera:

  - kinematiska effekter
  - relativistiska stötprocesser
  - alternativa modeller (etermodeller m.fl.)
 • lösa problem, "relativistiskt", rörande:

  - kinematik
  - optik
  - partikelfysik och stötprocesser
  - elektromagnetiska fält

Den studerande kan vid kursens slut visa djup förståelse genom att:
- återknyta resultat från dynamiska modeller till kinematiska slutsatser
- göra kortare alternativa härledningar till de givna i undervisningen
- själv finna eller konstruera skenbara paradoxer och upplösa dem

 

Examination

Inlämningsuppgifter: 10 inlämningar tagna från kompendium.

 

1 poäng/uppgift. Bonuspoäng gäller i ett år.

 

Ni kommer att rätta varandras inlämningsuppgifterna  med hjälp av mina lösningar. För att en inlämning ska vara godkänd räcker det att ni har lämnat in det och att ni har rättat en av era kollegors inlämningar. Alltså, spelar det ingen roll om er lösning är lite fel, men läs rättningen noggrant, då likadana uppgifter kan komma att användas på slut tentamen. Jag gör också några"stickprov" för att kolla att allt sker på ett rimligt sätt.

 

Saltenta:

 

Tentamenstider är schemalagda av CTH administrationen.

Kolla alltid tid och plats i Chalmers Studentportalen!

https://student.portal.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx

 

OBS: Studenter som inte anmält sig till tentamen kommer inte att få skriva tenta. Jag kan inte hjälpa er med detta i sista minuten. Ni måste komma ihåg att registrera er!

 

Tillåtna medel på tentan:

En godkänd miniräknare

Physics Handbook

 

Betygsgränser

 

Tentan består av två delar. 

 

Del 1 innehåller 4 enkla uppgifter, varav man kan få 10 poäng/uppgift, inspirerade från de som finns i kompendium

(se tipps.pdf för detaljer).

 

Del 2 innehåller 2 mer konceptuella uppgifter (20 poäng/uppgift) där man tillfrågas härleda en formel eller beskriva en process i djupare detaljer.

 

För att nå godkänd nivå (3 eller G) räcker det att få 25 poäng i Del 1. (Bonuspoäng kan inte användas för det.)

 

För att få överbetyg 4 måste man ha minst 30 poäng i Del 1, samt minst 25 poäng när man räknar ihop bonus poäng plus Del 2.

 

För att få överbetyg 5 måste man ha minst 35 poäng i Del 1, samt minst 35 poäng när man räknar ihop bonus poäng plus Del 2.

För att få överbetyg VG måste man ha minst 30 poäng i Del 1, samt minst 30 poäng när man räknar ihop bonus poäng plus Del 2.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan:

Course summary:

Date Details Due