Course syllabus

Kurs-PM

SJO326 Tillämpad lasthantering lp2 ht19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

examinator

Olle Lindmark, olle.lindmark@chalmers.se 031-772 26 45

lärare

Jan Skoog, jan.skoog@chalmers.se

Tomas Olsson-Neptun, tool@chalmers.se

Carl Johan Carlsson, caca@chalmers.se

 

Kursens syfte

Studenterna skall skaffa de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kommersiellt operera fartyg inom de vanligaste segmenten inom fraktsjöfart, d.v.s. bulk- tank- och linjesjöfart. Fokus ligger på beräkning av lastens kvantitet, vilket är av central betydelse i upprättande av certeparti och konossement tillika en avgörande parameter i upprättande av resekalkyl inom resebefraktning. I tillägg till detta ska studenten ha insikter och träning i planering och dokumentation av last ombord på ett antal typfartyg efter givna förutsättningar, tillika behandla risker och enklare härledningar rörande lastskador.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

 

Hallbjörner (2008), Cargo Operations Formulas AP, Chalmers
Hallbjörner(2008), General Arrangement SAGA SAND, Chalmers
Hallbjörner(2008), Capacity Plan SAGA SAND, Chalmers
Hallbjörner(2008), SAGA SAND Vessel Data, Chalmers
Hallbjörner (2008), Vessel Data SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2008), Hydrostatics SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2008), Container Plan SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2008), General Arrangement SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2006), Tables for ventilation and reefer questions, Chalmers
Hallbjörner (2008), Cargo Handling Exercises, Chalmers
Kockumsonics, User Manual for Loadmaster X5

Olsson-Neptun,T, Tanklastberäkningar

 

Referenslitteratur

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:174) och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

House, David J. (2005), Cargo Work for Maritime Operations, Elsevier

Dokkum, Klaas van, (2003), Ship knowledge – A modern encyclopedia, Dokmar

Roberts, Capt. Peter (1995), Watchkeeping Safety and Cargo Management in Port, The Nautical Institute

Derret D.R. (2001), Ship Stability for Masters and Mates, 5th Ed, Butterworth Heinemann

Thomas, R.E. (1985), Thomas Stowage, Brown, Son and Ferguson

Isbester, J (1993), Bulk Carrier Practice, The Nautical Institute

Tallack, Robert L. (1996), Commercial Management for shipmasters, a practical guide, The Nautical Institute

Dykstra, Don L. (2005), Commercial Management in Shipping, The Nautical Institute

Dudley, Scott, Gold, (1994), Towards Safer Ships and Cleaner Seas, Gard

GDV, Transport-Informations-Service (www.tis-gdv.de)

GDV, Container Handbook (www.containerhandbuch.de)

 

Kursens upplägg

Tillämpad lasthantering går i läsperiod 2 och omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen innehåller föreläsningar där vi i huvudsak går igenom teori men också löser problem, räkneövningar där vi huvudsak löser problem, handledningar av inlämningsuppgifter och räknestugor. Vidare har vi laborationer som består av dels planering och beräkning av resor för bulk- och containerfartyg med hjälp av programvaran Kockumsonics Loadmaster X5, och dels lastning av råolja och produkter i tankfartyg i Kongsbergs tanklastsimulator. I tillägg till detta skall en individuell rapport (se anvisningar individuell rapport) som beskriver en specifik tillämpning inom området självständigt författas och redovisas muntligen. Rapporten skall författas enligt god akademisk sed och vara korrekt med avseende på källhänvisning och referenshantering. Inom ramen för rapportskrivandet skall också två andra rapporter läsas och kamratbedömas.

 

 

Inlämningsuppgifter (laborationer) löses i grupp om max 3 personer. Tillträde till Cargo Operations Studio kan också ges utanför schemalagd undervisning.

Obligatoriska moment

Deltagande i de två laborationer kopplade till tanksjöfart. Märkta Obligatoriska i Schemat.

Förbereda och delta i muntlig presentation av den individuella rapporten

 

 

Lärandemål

- Redogöra, inhämta och applicera relevant information ur gällande regelverk från ett lasthanteringsperspektiv.
- Operativt använda sig av information om fartyg och last.
- Redogöra och använda de inom bulksjöfart förekommande dokument, beräkningar och rutiner.
- Inom linjesjöfart definiera och utföra förekommande beräkningar avseende fartygs dimensioner, fribord, lastintag mm.
- Exemplifiera olika tankfartygstyper, dess laster och dess särart. Beskriva de olika systemen som är väsentliga för ett tankfartygs lasthantering. Utföra kvantitetsberäkningar av tanklaster.
- Redogöra och utföra beräkningar för lastrumsklimat och temperaturreglerad last.
- Utföra beräkningar för lastning/lossning som begränsas av djupgående och/eller tvärskeppsstabilitet.
- Avgöra olika begränsande faktorer orsakade av dels fartygets, hamnarnas och lastens specifikationer.
- Inhämta relevant information i uppgifter där alla parametrar inte är givna.
- Visa förmåga att inom ämnesområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska aspekter

 

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter i samband med laborationer samt individuell rapport.

Betygsgränser för skriftlig tentamen är betyg 3: 60%, betyg 4: 80% och för betyg 5: 95%.

Inlämningsuppgifter enligt betygsskala U/G

Individuell rapport bedöms med betyg U/G.

 

Datum för ordinarie tentamen är 13:e januari 14:00 2020 (Lindholmen)

 

Hjälpmedel vid tentamen  

Valfri kalkylator

Fartygsdata för Saga Feeder, hydrostater för Saga Feeder, formelsamling för lasthantering, tabeller för ventilation och kyla (Skrivs ut och medtages till tentamen),

ASTM Tabell 54A (bifogas tentamen)

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due