Course syllabus

Kurs-PM

Välkommen till kursen: CIU220 The purpose and conditions of education lp1 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Matematiska vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

EXAMINATOR och KURSANSVARIG: 

Helena Olofsdotter Stensöta (HS),Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet helena.stensota@pol.gu.se

LÄRARE förutom examinator:

Jan Turvall (JT) jan.turvall@pol.gu.se

Tomas Wedin (TW) Inst. för litteratur, idéhistoria och religion, GU, tomas.wedin@gu.se

Lisa Asp-Onsjö (LAO) Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession, GU lisa.asp-onsjo@ped.gu.se

Ann-Kristin Jonasson (AKJ) Statsvetenskapliga inst., GU, ann-kristin.jonasson@pol.gu.se

Olof Franck (OF) Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession, GU olof.franck@gu.se

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är dels att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, nomenklatur och gemensamma värdegrund, för att effektivt kunna verka och interagera som lärare; dels att ge bakgrundoch grundläggande verktyg för att möta elever med särskilda behov i undervisningen som t ex. dyslexi, men även de elever som har speciell fallenhet för t.ex. matematik.

Schema

TimeEdit

 

PLATS FÖR UNDERVISNING

Undervisningen äger rum på Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet.

http://samfak.gu.se/digitalAssets/1459/1459529_orienteringsfolder-haga-13.pdf

 

Kurslitteratur

Var du hittar litteraturen

Böckerna på kursen finns att låna på Samhällsvetenskapliga biblioteket(Vasagatan 1) och på Pedagogiska biblioteket (Grönsakstorget). Biblioteken tillhandahåller flera tillgängliga exemplar och några referensexemplar av böckerna som används på kursen. Biblioteken är offentliga dvs alla har rätt att skaffa lånekort utan kostnad. Detta gör man på nätet och sedan kommer man dit och visar legitimation och får sitt lånekort. Om böckerna är utlånade kan man läsa i referensexemplaren på plats.

http://www.ub.gu.se

Artiklarna på kursen ska gå att ladda ner från GU om ni är inloggade via edurom. Vissa artiklar finns också tillgängliga här på canvas.

Vilken litteratur vi använder:

I modulerna beskrivs varje lärmoment inklusive den litteratur som används. De följer i tidsordning.Nedan sammanfattas de böcker du behöver skaffa själv till kursen.   

Jarl & Rönnberg 2019. Skolpolitik Från riksdagshus till klassrum. Malmö: Liber. Kapitel 1–3 (sid 11–55). (OBS! Ovan är tredje upplagan. De tidigare upplagorna innefattar samma teori, vilket är viktigast, men har äldre beskrivningar av aktuella skolfrågor. Det är ok att använda äldre upplagor.)

Nilsson, Marco (2019) Juridik i professionellt lärarskap - lagar och värdegrund i den svenska skolan, fjärde upplagan. Malmö: Gleerups (OBS! Här är det lämpligt att skaffa fjärde upplagan)

Esaiasson Peter et al2017. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad.Wolter Kluwer. Norstedts Juridik. (OBS! Ni behöver inte boken för att klara kursen, men den används som kursbok på senare delar av programmet då slutuppsatsen planeras och skrivs.) 

Kursens upplägg

Organisation

Kursen består av föreläsningar, seminarier samt ett stort mått av självstudier.

Självstudier. På kursen förekommer ett STORT MÅTT av självstudier. Låt dig alltså i inte förledas att tro att kursen endast upptar de timmar som är schemalagda. Övrig tid under dessa dagar behöver användas till inläsning och diskussion av kurslitteratur. Detta gör du företrädelsevis ihop med andra i mindre grupper. Under första träffen kommer ni att delas upp i fyra mindre grupper som kommer att sättas ihop på olika sätt för seminarierna, men självstudiegrupperna kan med fördel vara ännu mindre.

Föreläsningarnaär 2x45 minuter långa och vanligtvis läggs en PPT ut på canvas i anslutning till föreläsningen. Lärare från olika discipliner håller i föreläsningarna.

Seminarierna är obligatoriskaoch en viktig del av läroprocessen. Seminarierna hålls i regel av kursansvarig. Till seminarierna ska kurslitteraturen läsas noggrant, samt instuderingsuppgifter färdigställas. Seminariernas syfte är att ge möjlighet till fördjupad förståelse av kurslitteraturen genom diskussion och gemensam reflektion. Dessutom tränas förmågan att argumentera självständigt på basis av kurslitteraturen och att inta vad vi kallar för ett analytiskt förhållningssätt. Förenklat innebär det att  man diskuterar problemet från ett specifikt perspektiv. Seminarierna är vanligtvis 60 min och sker i grupper om 10 – 15 personer.

Till ungefär hälften av seminarierna färdigställs ett kortare skriftligt arbete som lämnas in för bedömning. Dagen före dessa seminarier (senast kl 23.55) laddas den färdigställda texten upp på canvas så att den blir tillgänglig för hela klassen.

För att det ska gå enkelt att se vilka texter som hör till din grupp namnge dina inlämningar med: grupp, namn. Ex: ”Gr1.NN”.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

 

Lärandemål

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för det svenska skolväsendets uppkomst och utveckling 
  • beskriva relationen mellan nationella dokument och organisation som styr skolans verksamhet 
  • sätta in sin undervisningspraktik i historiskt, juridiskt, pedagogisk-didaktiska sammanhang genom reflekterande referens till styrdokument, läroplansteori, skolväsendets organisation och historia, samt pedagogisk teori 
  • tillämpa, referera till och diskutera betydelsen av skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna 
  • identifiera elevers särskilda behov och skapa en handlingsplan för att möta dem på ett sätt som är genomförbart i gruppen och organisationen. 
  • reflektera över och ompröva sin undervisningspraktik utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling. 

Examination

Hemtentamen i form av färdigställande av en essä.

Komplettering av missat obligatoriskt seminarium

Om du är frånvarande på ett obligatoriskt seminarium får det kompletteras med en skriftlig uppgift som färdigställs i efterhand. Det kan kan exempelvis bli fråga om att kommentera på andras inlämningar. Utförligare instruktioner ges när/om detta blir aktuellt.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details