Kursöversikt

Kurs-PM

LKT032 Allmän och oorganisk kemi lp1 HT19 (12 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Ulf Jäglid (ulf@chalmers.se)

Föreläsare: Ulf Jäglid, Jesper Liske (jesper.liske@chalmers.se), Britt-Marie Steenari (bms@chalmers.se)

Labbledare: Johan Eklund (johekl@chalmers.se), Julien Phother (julien.phother@chalmers.se), Anna-Elina Pasi (pasia@chalmers.se)

Datorintroduktion: Gunnar Eriksson (gunnar.eriksson@chalmers.se)

Kursens syfte

Kursen skall ge förstärkta och fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp och samband inom allmän och oorganisk kemi. Studenterna skall få träning i laborativt arbete, som skall ge en god grund för fortsatt praktiskt arbetet i kemi och kemitekniska ämnen.
Inledningsvis ska kursen ge en inblick i en kemiingenjörs yrkesroll samt göra studenten förtrogen med studiemiljön och de möjligheter och krav som högskolestudier ställer.

Kursen skall ge elementära kunskaper om atomens uppbyggnad, den kemiska bindningens teori, det periodiska systemets struktur, de allmänna lagarna för kemiska omsättningar, oorganiska reaktioner och molekylers och fasta ämnens struktur. Det laborativa arbetet skall ge träning i praktiskt arbete och lägga en grund till ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete. Laborationerna skall också ge träning i ansvarstagande, planering, instruktion och kommunikation.

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

P. Atkins, Chemical Principles, W.H. Freeman & Co (finns i bokhandeln)

J.W. Zubrick, The Organic Chem Lab Survival Manual, A Student s Guide to Techniques, Wiley (behöver ej köpas)

G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley (finns i bokhandeln)

Laborationskompendium "Allmän och oorganisk kemi" (delas ut)

 

Kursens upplägg

Kursen är uppdelat i ett teoretiskt (6 hp) och ett laborativt (6 hp) block.

Den teoretiska delen innehåller föreläsningar och övningar som behandlar grundläggande allmän och oorganisk kemi. Det är viktigt att starta tidigt och arbeta kontinuerligt med övningsuppgift (rekommenderade övningsuppgifter finns angivet längst bak). Det teoretiska momenten som rör delar av s- och p-blockets kemi kommer efter ett grupparbete att presenteras med ett Poster-seminarium med mingel måndag den 21 oktober.

 

Laborationskursen startar med säkerhetslaborationer, föreläsningar och brandövning. För att börja laborera krävs godkänt resultat på ett skriftligt säkerhetsförhör (tisdag 10 september, start kl. 08.00, kom i tid!). Laborationerna är tänkta att ge teknikträning och behandlar grundläggande allmän kemi samt oorganisk reaktionslära. Under kursen kommer redogörelse för laborationsmomentet ”Reaktionslära” att fil-lämnas i grupp på kursens hemsida på Ping-pong. För laboration 5 krävs en fullständig laborationsrapport, som skrivs individuellt. Laborationskursen avslutas med ett laborativt prov som är obligatoriskt och som kan ge bonuspoäng på tentamen (onsdag 23 oktober, start kl. 13.15, kom i tid!).

Följande teoretiska moment kommer att gås igenom under kursen:
  • Nomenklatur
  • Reaktionsformler
  • Stökiometri och gaslagar
  • Allmän kemisk jämviktslära
  • Atomens uppbyggnad
  • Kemiska bindningar
  • Molekylstruktur
  • Deskriptiv oorganisk kemi
  • Fasta tillståndets kemi
  • Entalpier och Gibbs fria energi

En datorintroduktion ingår också inom ramen för kursen. Se Datorintroduktion K.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Det kommer vara en genomgång i början vid laborationstillfällena där labben kort gås igenom och där det ges tillfälle att ställa frågor.

 

Lärandemål

- Förstå och redogöra för grundläggande kemiska begrepp och teorier samt att beskriva och reflektera över de begränsningar och antaganden under vilka dessa gäller.

- Visa god förmåga att självständigt utföra laborativt arbete.

- Uppvisa ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete. - Visa grundläggande förståelse för ingenjörens yrkesroll.

 

Examination

Betyg (i skala 3-5) ges på teoridelen baserat på resultat på skriftlig tentamen (salstentamen).

Betyg (G) ges på laborationskursen vid godkänd närvaro (100%), godkänt genomförande och godkända laborationsrapporter samt godkända redovisningar.

Slutbetyg fås när alla delarna är godkända.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum