Course syllabus

Kurs-PM

SSY026 Mechatronic project lp1 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

Kontaktuppgifter

EXAMINATOR:
Göran Hult

LÄRARE:
Göran Hult Tel: 772 5722    E-post: goran.hult@chalmers.se
Carina Sjöberg-Hawke          E-post: carsjobe@chalmers.se
Kathy Strong Hansen             E-post: strong@chalmers.se
Liza Nordfeldt                             E-post: liza.nordfeldt@chalmers.se

Kursens syfte

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hela kedjan av åtgärder som krävs för att konstruera en regulator, realiserad i en mikrocontroller. Detta innebär allt från att identifiera systemet, dimensionera regulatorn, transformera regulatorfunktionen till en diskret algoritm lämplig för implementering i ett hårdvarunära programmeringsspråk samt konstruktion av kringkretsar till mikrocontrollern. Ett viktigt inslag i kursen är också själva tillvägagångssättet och arbetsorganisationen. Arbetet utförs i projektform och varje projektgrupp ansvarar själva för att ta fram ett arbetsschema utgående från givna mål, delmål och aktiviteter. Grupperna ska under kursens gång söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser och värdera informationen med avseende på relevans och kvalitet. Kursen ska också utveckla studenternas användning av engelska i tal och skrift i diverse sammanhang som kan anknyta till yrkeslivet. Deltagarna skall utveckla deras förmåga att förstå och förklara teknisk dokumentation. De studerande skall, efter genomgången kurs, på engelska kunna presentera och sammanfatta facktext

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Kompendium Mekatronikprojekt v2019, Göran Hult          Finns på kurshemsida
Manualer XC8 kompilator m m                                                           Finns på kurshemsida
Datablad PIC18F25K22                                                                          Finns på kurshemsida
Modern Reglerteknik, Upplaga 5, Bertil Thomas
Lärobok i C.
Lärobok i analog elektronik Datablad till komponenter:     Finns på internet.

Kursens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av ett mindre antal föreläsningar. Resterande tid är projekttid i labbet samt hemarbete. Projektarbetet sker i grupper om 3-4 studenter och organiseras som ett projekt där gruppen har ansvaret för att arbetet fortskrider och förs till sitt mål och där individerna är de resurser som gruppen har till sitt förfogande. Varje student ska kunna redogöra för HELA projektet och ha arbetat med både MATLAB/Tankprocessen och C-programmering/elektronisk hårdvara under kursens gång. Under kursen hålls en obligatorisk föreläsning om informationssökning på biblioteket som också kommer att vara förberedande för examensarbetet.
I den engelska delen av kursen kommer uppdrag och övningar att ligga till grund för föreläsningar och workshops. Aktivt deltagande och god närvaro i kursen är dessutom grundläggande.

 

Lärandemål

  • Redogöra för planering, genomförande och redovisning av ett projekt.
  • Bestämma matematiska modeller för reglerobjekt med vanligen förekommande identifieringsmetoder.
  • Genomföra simuleringar av reglersystem med och utan "Hardware in the loop".
  • Genomföra implementering av regulatorer i en microcontroller.
  • Identifiera strategier för att kommunicera på ett effektivt sätt i yrkeslivet.
  • Effektivt söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser och värdera informationen med avseende på relevans och kvalitet
  • Reflektera över metoder som befäster och höjer den muntliga och skriftliga språkfärdighet till en akademisk och professionell nivå.

 

Examination

För godkänt betyg krävs:
• Aktivt deltagande i grupparbete
• Minst 80% närvaro under projektets laborationspass.
• Närvaro vid presentation och opposition av engelskt datablad
• Godkänd genomförd projektuppgift enligt projektunderlag
• Godkänd skriftlig och muntlig redovisning.
• Närvaro vid den obligatoriska föreläsningen i informationssökning.

2019-10-16 och 2019-10-17 ges en obligatorisk ”dugga”. Vid dåligt resultat på ”duggan” måste student göra en individuell egen muntlig redovisning.

Rapporten med engelsk sammanfattning ska vara inlämnad i wordformat senast 2019-10-20.

Muntlig redovisning sker 2019-10-23 och 2019-10-25.

Om ni får retur på rapporten skall den rättade rapporten lämnas in senast måndag 2019-11-04 . Absolut sista dag för att redovisa en fungerande PIC-regulator samt att sända in rättade returer är 2019-11-15. Max 2 returer.
På kursen ges betygen Godkänd/Underkänd.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due