Kursöversikt

Kurs-PM

EDA452/DIT791 Introduction to computer engineering lp2 HT19 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Data- och informationsteknik

Kursens syfte

Kursen ska ge förståelse av datorns uppbyggnad och funktionssätt och därigenom en mycket god teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier i såväl datortekniska som programmeringstekniska kurser.

Schema

TimeEdit.

Kontaktuppgifter

Examinator:

Rolf Snedsböl;
mail: rolf@chalmers.se

Lärare:

Lena Peterson 
mail: lenap@chalmers.se

Albin Eldstål
mail: eldstal@chalmers.se

Roger Johansson
mail: roger@chalmers.se 

Administrativt ansvariga:

Andreas Wieden  
mail: andreas.wieden@chalmers.se

Elias Hällqvist
mail: elias.hallqvist@gmail.com

Labchef:

Olof Olivecrona
mail: o.olivecrona@gmail.com

 

Kurslitteratur

 • Grundläggande datorteknik. Studentlitteratur, ISBN: 9789144076508; 2016
 • Grundläggande datorteknik - Arbetsbok  för DigiFlisp. Studentlitteratur, ISBN: 9789144115603; 2016

Övrig kurslitteratur delas ut via första föreläsningstillfälle och vid första Laborationstillfälle.

 • Laborations-PM nr 1-4. Inst för datorteknik, CTH, 2018 (första föreläsningen)
 • EXT. Kompletterande material Inst för datorteknik CTH 2017 (första föreläsningen)
 • FLISP Handbok (Vid ett laborationstillfälle)

Kursens upplägg

Schemalagd undervisning består av föreläsningar, demonstrationer och handledda simulerings- och kodningsövningar. Dessutom utförs handledda obligatoriska laborationer där förkunskapskontroll genomförs inför varje laboration. Under kursen konstruerar studenten genomgående större och större digitala byggblock ingående i digitala system och datorsystem. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Studenten konstruerar sina byggblock och testar sin konstruktion med hjälp av simulatorer under simulerings­övningar. Därefter implementerar studenten sina byggblock i hårdvara under laboration. Konstruktionsarbetet avslutas med att sammankoppla byggblocken till en dator och programmera denna.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Testmoment utförs på  Canvas plattformen.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationsmoment. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5.

 Tid och plats för examination 13:e Januari 2020 klockan 08:30, Johanneberg

 Tillåtna hjälpmedel vid examination

 • FLISP Handbok / Instruktionslista. I denna får varken anteckningar eller understrykningar finnas.

Lärandemål och kursplan

Lärandemålen formuleras under tre rubriker:

1. Datorns uppbyggnad och funktion

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna   

 • beskriva datorns uppbyggnad och funktion.
 • beskriva och analysera/konstruera centralenhetens grundläggande delar.
 • förklara hur instruktioner byggs upp av styrsekvenser.
 • beskriva och analysera den automatiska styrenhetens funktion och uppbyggnad.
 • förklara primärminnets grundläggande funktioner samt beskriva, analysera och konstruera primärminnets anslutning till centralenheten.   
 • beskriva elementär undantagshantering i datorsystem.

2. Digitalteknik

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • beskriva och använda binära koder.
 • beskriva och analysera datorns uppbyggnad som programmerbart digitalt system.

3. Assemblerprogrammering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara det lagrade programmets princip.
 • beskriva programmerarens bild av maskinen, dvs instruktionsuppsättning och adresseringssätt.
 • beskriva, analysera och konstruera enkla assemblerprogram, organiserade i subrutiner.

Länk till kursplanen Chalmers.
Länk till kursplanen GU.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum