Course syllabus

Kurs-PM

ARK063 Housing in an urban context lp2 HT19 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Moment: Projekt (7,0 hp)
Utveckla förmåga att relatera till olika hus- och lägenhetstyper.
Utveckla förmåga att gestalta bostäder med insikt om estetiska och funktionella värden avseende hustyper, rumsgestaltning samt material och detaljer.
Utveckla förmåga att gestalta bostäder som medger användbarhet och långsiktig hållbarhet för en mångfald av hushåll.---
Visa förtrogenhet med myndigheternas regelverk och normer vid gestaltning av bostaden.
Förståelse för boendekostnader i nyproducerade bostäder.

Förståelse för yrkesetiska aspekter på bostadsplanering.

Moment: Form och teknik - Byggnad och detaljer (Del B 1,5 hp)
Uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan bärande struktur och byggnadens rumsorganisation har undersökts.
Redovisa ritningar av kritiska detaljer som möten mellan vägg - mark, vägg - dörr/fönster, vägg - tak.
Med stöd av en principsektion samt detalj/er beskriva och förklara klimatskalets uppbyggnad och funktion.

Moment: Form och teknik - Klimatskal och innemiljö (Del C 1,5 hp)
Redovisa och reflektera över energibalansen för ett flerbostadshus.
Utforma en byggnad där system för energieffektivt byggande har tillämpats, framför allt med fokus på klimatskalet.
Redogöra för grundläggande principer för installationssystem i ett flerbostadshus (värme, ventilation).

Moment: Modellera i dator, arbetsmetoder och verktyg (3,0 hp)
Bygga digitala 3D-modeller, som-BIM-modeller eller geometrier.
Visualisera den byggda 3D-modellen.
Använda ritningsspråket för att kommunicera arkitektur.
Använda digitala verktyg för att upprätta ritningar på planer, elevationer och detaljer enligt branschstandard.
Kunna beskriva datorverktygets inverkan på sin egen skapandeprocess.
Kunna spekulera om digitaliseringens påverkan på utbildning och arbetsliv.


Moment: Nutida arkitektur - historia teori och nutida tendenser#8232;(2,0 hp)
Referera till nutida arkitekturs idéer i teori, historia och praxis.
Reflektera över teoriers tillämpning i bland annat bostadsprojekt.
Använda en repertoar av förebilder i bland annat bostadsprojekt.
Redogöra för kunskaper och reflexioner i skriftlig form.
Relatera till frågor om jämställdhet utifrån bostadsämnet.Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due