Course syllabus

Kurs-PM

LNC342 Sjöfartens marknader (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

När det gäller kontakt med examinatorer och lärare är det enklast att skicka frågor via Canvas. Vi får meddelandet både i Canvas och till vår e-mail.

Examinator - Martin Larsson martin.larsson@chalmers.se Mobilnr 0709136188- ansvarar för inlämningsuppgifter och återkoppling på dessa samt frågor kring dessa.

Lärare

Fredrik Olindersson fredrik.olindersson@chalmers.se - Håller i föreläsningar för kursen samt tentamen.

Kathryn Strong Hansen  strong@chalmers.se - Håller i föreläsningar och workshops med koppling till engelskamomenten i kursen

Liza Nordfeldt liza.nordfeldt@chalmers.se - Håller i workshops i Kuggen gällande informationsteknik

 

Kursens syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna förståelse för rederiers affärsverksamhet och hur den internationella sjöfartsmarknaden fungerar. Kursen utgör en viktig bas på vilken kommande kurser i programmet för Internationell logistik och bygger vidare, både vad gäller ämnesinnehåll och kommunikationsstrategier.

Innehåll

- Ekonomiska grundbegrepp
- Fartygsfinansiering
- Intäkter och kostnader för en resa
- Resekalkyler. Marknader och aktörer
- Världshandelns geografi
- Fartygstyper
- De fyra sjöfartsmarknaderna
- Aktörer
- Agenter, mäklare, befraktare och redare
- ISM-koden och SMS Sjöfraktsavtal
- Befraktningsformer
- Certepartier
- Liggetidsberäkningar
- Hållbarhet inom shipping

 

Schema

https://cloud.timeedit.net/chalmers/web/public/ri1Q7.html

Kurslitteratur

Finns som e-bok(gratis) via Chalmers bibliotek eller att köpa på kokboken

Maritime Economics (2009) Martin Stopford, 3rd Edition,

 ISBN: 978-0-415-27558-3

Material på Canvas

Sjöfartsekonomiska beräkningar, Olindersson - Sjöfartsekonomiska Beräkningar.pdf

Sjöfartsekonomiska definitioner, Olindersson - Sjofartsekonomiska definitioner.pdf

FEK - Sjöfartsekonomi – Kompendium, G. Johansson & C. Elenbrant - Sjofartsekonomi kompendium - LNC 342.pdf

Databaser under Chalmers bibliotekts hemsida

ISM-koden finns under databasen REGS4SHIPS  - Länk

Vetenskapliga artiklar - Dessa hittar ni under "Uppgifter" - Inlämningsuppgift 2

Hui Zhao, Hao Hu, Yisong Lin (2015) “Study on China-EU container shipping network in the context of Nothern Sea Route” Journal of transport Geography 53 (2016), 50-60

Hector J. Carlo,  Iris F. A. Vis, Kees Jan Roodbergen (2015) “Seaside operations in container terminals: literature overview, trends, and research directions” Springer Science+Business Media New York 2013, Flex Serv Manuf J (2015) 27:224–262

Pierre Cariou and Francois-Charles Wolff (2013) ”Chartering practices in liner shipping” Maritime Policy & Management, Vol. 40, No. 4, 323–338

Jong-Kyun Woo and Daniel Seong-Hyeok Moon (2014) “The effects of slow steaming on the environmental performance in liner shipping” Maritime Policy & Management”, Vol. 41, No. 2, 176–191

Qiang Meng, Shuaian Wang, Henrik Andersson, Kristian Thun “Containership Routing and Scheduling in Liner Shipping: Overview and Future Research Directions” Transportation Science Vol. 48, No. 2, May 2014, pp. 265–280

Kursens upplägg

1) Föreläsningar.
2) Befraktningssimulering (projektarbete i grupp)
3) Presentation av projektarbetet
4) Individuella inlämningsuppgifter kopplade till ämnesinnehållet
5) Responsseminarium där studenterna tränar kritiskt läsande och diskuterar varandras textutkast. 
6) Workshop kopplade till kommunikation på engelska.

Obligatorisk närvaro vid introduktion och redovisning av befraktningssimuleringen samt vid de två workshopsen som engelskan håller i.

Nedan tidssammanställning visar fördelningen av de 200 timmar som studenten förväntas spendera i studietid på kursen.

Missade deadlines innebär extra inlämningsuppgifter.

  Förändringar sedan förra kurstillfället

  Förändring är gjord efter önskemål från studenter gällande befraktningssimuleringen. Momentet gällande kost kopplat till CO2-förbrukning tas bort

  Lärandemål

   (Efter fullgjord kurs ska studenten kunna…)

  - Identifiera förekommande finansieringsmodeller för fartyg, nationellt och nationellt
  - Beskriva delarna i ett rederis Safety Management System (SMS)
  - Förklara och skilja grundläggande ekonomiska begrepp
  - Förklara och skilja fartygstyper åt - Sammanfatta världshandelns transportvägar
  - Förklara marknadscykler och de fyra sjöfartsmarknaderna
  - Ge exempel och förklara aktörer inom sjöfartsklustret
  - Förklara de olika befraktningsformernas funktion, särskilt vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning
  - Sammanfatta ISM-kodens funktion inom sjöfarten
  - Beräkna resekalkyler och reseresultat
  - Identifiera sociala delen av hållbarhetsbegreppet inom sjöfarten
  - Skapa en resekalkyl i ett beräkningsprogram
  - Analysera vetenskaplig text i syfte att identifiera nyckelinnehåll.
  - Strukturera en rapport inom ämnesdisciplinen på medvetet sätt.
  - Använda kamratrespons som verktyg i skrivprocessen.
  - Uppvisa en effektiv engelskspråklig nivå vad gäller grammatik för skrivande.

   

  Examination

  Digital tentamen
  Skriftlig och muntlig redovisning av befraktningssimulering
  Individuella inlämningsuppgifter

  Skriftlig tentamen, godkänt befraktningsspel. Tentamen betygsätts enligt följande; 50 % för betyg 3, 70 % för betyg 4 och 85 % för betyg 5

  Hjälpmedel vid tentamen: Typgodkänd miniräknare och linjal

  Datum för examination:   

  Digital tentamen: 2019-10-29  14:00-18:00 

  Omtentamen – 2020-01-07 eftermiddag

  Inlämning befraktningssimulering via Canvas: Se Canvas

  Redovisning befraktningssimulering (se time-edit och canvas)

  Deadline för inlämning av individuella inlämningsuppgifter: Se Canvas

   

  Länk till kursplanen i Studieportalen - Länk

  Course summary:

  Date Details Due