Kursöversikt

Kurs-PM

ARK530 - Fastighetsrätt och entreprenadjuridik, lp1 HT19 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Kontaktuppgifter

Examinator
Robert Severin, e-post: robert.severin@chalmers.com, telefon: 031-772 26 86.

Kursansvarig/lärare
Christer Bengtsson, e-post: christer.bengtsson@chalmers.se,  telefon: 031-772 60 44.

Gästföreläsare
Delphi Advokatbyrå, Advokat Anders Hulegårdh.

Vinge advokatbyrå, advokat Robert Deli, Rebecka Maltenius.

Kontakt med gästföreläsarna sker via kursansvarig lärare Christer Bengtsson.

 

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

 

Kursens upplägg

Inledningsvis kommer föreläsningarna gällande fastigheter, fastighetsköp samt fastighetsfinansiering att hållas av Christer Bengtsson under vecka 36-37.

Gästföreläsare Advokat Anders Hulegårdh och Rebecka Malenius på Delphi advokatbyrå kommer därefter att under vecka 38-39 undervisa i avsnitten som behandlar hyra, arrende & nyttjanderätt.

Gästföreläsare Advokaten Robert Deli och Rebecka Maltenius från Advokatfirman Vinge (Sveriges största advokatbyrå) kommer under veckorna 40-41 att föreläsa inom ämnet entreprenadjuridik. Robert är författare till den lärobok om entreprenad som används på kursen.

I slutet av kursen (veckorna 42-43) som behandlar fastighetsbildning och byggrätt föreläser Christer Bengtsson.

Kursens syfte

Kursen ska ge en introduktion till fastighetsrätt, särskilt anpassad för affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.


Kursen ska visa på de grundläggande juridiska förutsättningarna för att hantera kommersiella fastigheter, såväl i fråga om köp, belåning och försäljning som uthyrning och annan upplåtelse. 
Kursen kommer också att behandla central entreprenadrätt.
Ett viktigt syfte är att lära ut och öva färdigheter inom juridiken. Där ingår:
- Förmåga finna rättskällor, elektroniskt och i pappersform
- Färdighet i att tolka rättskällor
- Färdighet i att föra och förstå ett juridiskt resonemang
- Färdighet i att använda en korrekt fastighetsjuridisk terminologi

Kursen i sin helhet ger en introduktion till allmän civilrätt, fastighetsrätt och entreprenadjuridik, särskilt anpassad för denna korta kurs på AE-programmet. Den behandlar de grundläggande juridiska förutsättningarna för att hantera kommersiella frågor i fråga om fastighetsbildning och byggrätter samt köp, belåning och nyttjanderätt (hyra, servitut och arrende) av fastigheter och bostadsrätter.

Kursen behandlar även central entreprenadrätt. Fastighetsägarens rätt att exploatera fastigheten och hur detta styrs genom planer och bygglov tas också upp på kursen.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Allmän fastighetsrätt, Victorin & Hager, 7 uppl 2015, ISBN 978-91-7678-8868

Kommersiell byggjuridik i praktiken, Robert Deli, senaste utgåvan

Författningar i fastighetsrätt, red Johan Rosell, senaste utgåvan

 

Huvudbok är Allmänna fastighetsrätten – en introduktion av Richard Hager. Boken behandlar regler om vad som utgör fast egendom, regler om köp, gåva och byte av fast egendom, regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom, regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom och regler om inskrivning.

På entreprenadrätten används Robert Delis Kommersiella entreprenadavtal i praktiken och den utkommer i ny upplaga på Svensk Byggtjänst i augusti. Den innehåller allt man behöver veta om entreprenader och dessutom finns de viktigaste standardavtalen (AB 04, ABT 06 och ABK 09) med som bilagor.

Ni får gärna använda en vanlig lagbok eller den särskilda boken Författningssamling i fastighetsrätt 2018 av Niklas Wester.

Som strax skall nämnas, får Ni ha med litteraturen på tentamen. Det är inte tillåtet ens att privatkopiera kurslitteratur.

Kursens upplägg

Föreläsningar

Det kommer att ges två dubbeltimmesföreläsningar varje måndag under vecka 36-43. Veckoämnena beskrivs nedan. Föreläsningarna kräver ingen särskild förberedelse, men det är klokt att läsa anvisad litteratur i nära anslutning till dem.

På föreläsningarna kommer powerpoint-bilder att användas och det kommer att delas ut utskrifter av dem vid varje föreläsning. Det finns plats på dessa utskrifter för egna anteckningar och utskrifterna får tas med på tentamen. Bilderna kommer inte att finnas på kurshemsidan.

Övningar

På övningarna är årskursen indelad i grupper. Dessa grupper är i sin tur uppdelade på i smågrupper som har ansvar för redovisningen av övningsuppgifter.

Med ett par undantag kommer Ni att ha en dubbeltimmesövning varje onsdag och torsdag. Dessa övningar kommer att vara av två slag.

På den ena övningen kommer vi att ge igenom problemfrågor som förutsätter användning av lagtext, litteratur och föreläsningar. Tanken är att ha frågor av det slag som kan förväntas komma på tentamen.

Den andra veckoövningen är oftast mer tillämpande. Den bygger på rättsfall som finns i kompendiet och tanken är att Ni gruppvis skall redogöra för var sitt rättsfall. Det finns ett analysschema i kompendiet. Dessa övningar stärker färdigheten att förstå juridisk text.

Lärandemål

Fastighetsrätt:

 • Hitta relevant material i rättskällorna
 • Föra ett enklare bundet juridiskt resonemang om fastighetsrättsliga frågor
 • Upprätta och tolka enklare avtal för köp av fastigheter
 • Hantera friskrivningar i avtal om fastighetsköp
 • Beskriva vad som krävs för ett giltigt avtal om panträtt i fast egendom
 • Upprätta en ansökan om inteckning
 • Beskriva processen när en bostadsrättsförening bildas
 • Granska en ekonomisk plan
 • Beskriva hur bostadsrätter pantsätts
 • Beskriva förhållandet mellan medlemmen och föreningen
 • Förklara likheter och skillnader mellan bostadsrätt och ägarlägenheter
 • Upprätta ett enkelt lokalhyresavtal med stöd av standardavtal
 • Beskriva hyresvärdens förpliktelser
 • Beskriva skillnaden mellan förverkande och uppsägning
 • Överblicka och beskriva systemet med nyttjanderätter och servitut
 • Överblicka och beskriva de olika formerna för arrenden
 • Beskriva vilka funktioner som kan tryggas med servitut
 • Beskriva vad som får eller kan tas med i detaljplaner
 • Skriva en enkel bygglovsansökan
 • Beskriva den tekniska prövningen med startbesked och slutbesked

Entreprenadrätt:

 • Kunna beskriva olika entreprenadformer
 • Kunna tolka och tillämpa centrala regler i AB 04
 • Ge exempel på när ändringsarbeten i entreprenader är möjliga
 • Identifiera och tillämpa centrala regler för totalentreprenad
 • Identifiera och tillämpa centrala regler för konsultavtal i byggbranschen

 

Examination

Examinationen består av en tentamen, ett projekt samt obligatoriska moment.
Betygsnivån bestäms av tentamensresultatet.
Obligatoriska moment finns kopplade till såväl projektet som godkännande av tentamen.
För slutbetyg krävs att alla delar är minst godkända.

 

Tentamen

På tentamensskrivningen, som ges individuellt i sal, är frågorna sådana som förutsätter utredande svar.

Tillåtna hjälpmedel är: lagbok eller Författningssamling i fastighetsrätt, läroböckerna av Hager och Deli, alla utdelade föreläsningsbilder, handskrivna anteckningar i original samt miniräknare.

Ej tillåtet är bl a annan litteratur, datorutskrivna eller fotokopierade anteckningar, och juridiska ordböcker.

 

Studieplan

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum