Course syllabus

Kurs-PM

LSP300 Introduction lp1 HT19 (1,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande

Kontaktuppgifter

Examinator: Annamaria Gabrielli annamaria.gabrielli@chalmers.se

Lärare: Maria Persson mapers@chalmers.se

Bibliotekarier: Anna Volkova anna.volkova@chalmers.se och Marco Schirone marco.schirone@chalmers.se 

 

Kursens syfte

Delmomentet svenska ska genom sin uppläggning, form och innehåll introducera skrivprocessen inför fortsatta studier, med hänvisning till den tekniska rapporten. Delmomentet genomförs i projektgrupper för att underlätta övningar i gruppdynamik och gruppsamarbete.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna redovisa för skrivprocessen av en teknisk-vetenskaplig rapport. Kursen belyser de olika moment som utgör skrivprocess, utformning och presentation av en sådan rapport. Vidare ska studenten presentera en teknisk-vetenskaplig rapport, muntligt och skriftligt

Kurslitteratur

Kurslitteratur delas ut via Canvas och under lektionstid. Studenterna skapar också egen kurslitteratur. Se även viktiga länkar på Canvas.

Chalmers writing center 

Kursens upplägg och förankring i programmet

På ingenjörsprogrammen för data och elektro ges tre kurser som är direkt knutna till Avdelningen för fackspråk och kommunikation på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande. Introduktion svenska LSP300 inleder detta block av kommunikationskurser där det övergripande syftet är att introducera strategier för de skriftliga och muntliga uppgifter som väntar under fortsatta studier samt i yrkeslivet.

LSP300 omfattar moment som behandlar skrivprocess, frågor kring språk och stil, informationssökning, referenshantering, responsarbete, rapportskrivning och presentationsteknik. Kursen ges under läsperiod 1-2, åk 1.

English LSP580 är en kurs i engelska som bygger vidare på de kunskaper om kommunikation på svenska som grundlagts i introduktionskursen. Kursen i engelska omfattar bland annat skriftliga och muntliga inslag som text- och stilanalys, grammatiska strukturer, samt sammanfattnings- och presentationsövningar (kursen är integrerad med projekt i parallell kurs och ges under läsperiod 4, åk 1).

Technical communication and professional English, LSP127 utvecklar förmågan att författa och hantera yrkesrelaterade skriftliga och muntliga uppgifter på engelska (kursen ges under läsperiod 3, åk 3)

Introduktion svenska LSP300 är en introduktionskurs i utbildningen avsedd som ett led i att stärka gruppsammanhållningen inom utbildningsprogrammet. Du ska genomföra ett introduktionsprojekt i grupp. Delmomentet omfattar både klassrumsövningar och en skrivuppgift i form av en grupprapport som presenteras muntligt i läsvecka 7, i läsperiod 1. Eftersom LSP300 är en liten kurs (1,5 hp, 40 arbetstimmar) som ges över två läsperioder, är det av största vikt att du som student deltar aktivt i arbetet och utför uppgifter enligt fastställd tidsplan, för att upprätthålla den tänkta röda tråden. Projektet avser en arbetsbelastning á 160-200 timmar och genomförs därför i grupper á fyra/fem studenter (rekommenderat!). Studenterna ansluter sig till självvald grupp på Canvas.

Introduktionsprojektet syftar till att öva förmågan att hämta in information inom ett ämnesområde, sammanställa detta i en vetenskaplig rapport samt att presentera resultatet för andra personer. Rapporten ska utreda en av fyra föreslagna områden som är intressanta för den framtida yrkesverksamheten. Introduktionsprojektet drivs av gruppen själv med stöd i form av undervisning och handledning i teknisk kommunikation på svenska. Övningarna leds av Annamaria Gabrielli och examineras av Annamaria Gabrielli tillsammans med Maria Persson från Avdelningen för fackspråk och kommunikation, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

Nedan följer praktisk information om kursen samt schema för olika aktiviteter och uppgifter. Ytterligare information under kursens gång ges på kurshemsidan. 

Innehåll

 • Rapportskrivning och presentationsteknik.
 • Introduktion till några av bibliotekets resurser, informationssökning samt referenshantering enligt IEEE.
 • Introduktion till kommande studier i form av en föreläsningsserie med teman som Högskolan och Chalmers, ingenjörsrollen och teknikutveckling.

Organisation

I kursen ingår föreläsningar, övningar och grupparbeten. Vissa moment är obligatoriska. Se detaljschema nedan för vidare information. Frånvaro vid obligatoriska tillfällen kompenseras genom separat skriftlig avhandling av relevant akademisk litteratur, i tillägg till kurslitteraturen som avses initialt.

Ett inslag i informationskompetens ingår i kursen som ett obligatoriskt moment, men administreras av bibliotekets egen personal. För godkänt på detta moment krävs närvaro på infokompetenseminarium samt att kunskaperna tillämpas i grupprapporten. Det schemalagda seminariet utförs i Gradäng-salen i Kuggen. Ta gärna med egen dator.

En av de huvudsakliga aktiviteterna i kursen utgörs av en grupprapport, avsedd som ett led i att dels stärka gruppsammanhållningen i klassen, dels introducera skrivprocessen för den teknisk-vetenskapliga rapporten, inför kommande studier. Grupparbetet struktureras och planeras via kurshemsidan, som finns publicerad på Chalmers lärplatform, Canvas. Samtliga studenter behöver registrera sig i en passande projektgrupp beroende på klass (TIELL eller TIDAL) och övrig schemaläggning i parallella kurser. Grupper á fem studenter rekommenderas, då projektet avser en arbetsbelastning á 160-200 arbetstimmar fördelat på närmare två läsperioder. Mer information och handledning kring gruppindelningar ges under  kursintroduktionen den 10e september. Kan du inte närvara vid kursintroduktion, kontakta då lärare och dina klasskamrater som du vill arbeta tillsammans med, i god tid.

Det är viktigt att rapportens innehåll avhandlar det som gruppen sammanfattat som rapportens syfte och baseras på de frågeställningar som gruppen enats om. Rapporten ska utformas som ett väl sammanhållet dokument som sakligt, formellt och aktivt utreder/driver en idé eller fråga genom hela texten. Rapporten ska inte utmynna i en allmänt hållen reflektion kring en aktuell ämnesfråga och inte heller framstå som en (löst) sammanhållen faktasamling, utan tydligt utreda uttryckta forskningsfrågor.

En god strategi för att åstadkomma ett dokument av kvalitet är därför att formulera ett tydligt syfte och en eller ett par forskningsfrågor som arbetet kan utgå ifrån och vilka ska besvaras i texten.

Ämnen som ska behandlas, där varje studentgrupp väljer ett av nedan:

 1. Elektroteknik/ IT i fordon
 2. Elektroteknik/IT i sjukvården
 3. Datorspelsutveckling
 4. The Internet of Things
 5. Elektrotekniken i förnybara energikällor

Rapportens delar

Den kompletta (färdiga) grupprapporten ska innehålla följande delar (2000 - 4000 ord, 1.5 radavstånd, textsnitt Calibri storlek 11 eller Times New Roman storlek 12):

 • Titelsida – med gruppmedlemmar, gruppnummer, kurs, universitet och datum
 • Sammandrag
 • Innehållsförteckning
 • Inledning – där utgångspunkter, idéer och frågeställningar introduceras
 • Huvuddel – med resultat och någon form av analys av resultat
 • Avslutande del där gruppen sammanfattar sina slutsatser
 • Referenser (enligt IEEE-systemet)

Granskning av rapport

Skrivprocessen är förstås en viktig del i lärandet. Att skriva är ett sätt att skaffa kunskaper, och att koherent sammanställa sina tankar kring dessa kunskaper i text blir samtidigt ett verktyg för att utveckla tänkande och relevans i resonemang. Texter behöver skrivas om och bearbetas i flera steg innan de kan anses vara färdiga. Inom ramen för kursen stöttar vi detta arbetssätt dels genom responsarbete där du och din grupp ger och får kommentarer på egen och andra gruppers texter, dels genom kommentarer och respons från era lärare På så vis utvecklar vi och introducerar en lärprocess/studieteknik, det vill säga något som har betydelse för hela utbildningen; så väl som för kommande projektarbeten och rapportskrivning i andra kurser på Chalmers som i näringslivet i framtida yrkesroller.

Checklista för granskning inför responsarbetet – se även mall för slutversion

 1. Formulera med egna ord vad som verkar vara textens fokus och precisera också vad ni som läsare upplever vara dess syfte.
 2. Vad verkar vara textens styrkor respektive svagheter i kapitel 1 (inledning)
 3. Beskriv så konkret som möjligt om det är något ni inte förstår.
 4. På vilket eller vilka sätt är innehållet intressant och klart i huvuddelen?
 5. Hur har innehållet ordnats i dokumentet som helhet? Beskriv rapportens upplägg med egna ord.
 6. Hur hänger de olika avsnitten samman? Vad kommer först och vad kommer sist? Hur ser vägen mellan dessa avsnitt ut? Ser ni andra möjligheter att strukturera avsnitt eller kapitel?
 7. I vilka stycken och avsnitt hakar läsningen upp sig? Varför? Försök identifiera sådana ställen och eventuellt också beskriva vad det kan vara som orsakar den här upplevelsen. Ge språkliga tips.
 8. Hur fungerar referenshanteringen i den löpande texten och följer den IEEE i text och referenslista?

Checklista för granskning - slutversion

Titelsida

- Bör vara detaljerad och informativ

- Bör ha alla nödvändiga detaljer

- Illustrationer bör hålla rimlig nivå samt komplettera titeln

Sammandrag

- Sammandraget bör innehålla syfte, metod, undersökning och resultat

- Stilen i sammandraget bör vara anpassad till en bred publik (stilnivå, fackspråk)

- Sammandraget bör vara en fristående text som förtydligar titeln

Innehållsförteckning

- Bör ge en översiktlig bild av rapportens innehåll

- Samtliga rubriker och rubriknivåer skall finnas med

Inledning

- Inledningen bör innehålla en introducerande text med bakgrund, syfte, avgränsning, metod

- Någon form av ”karta” som beskriver rapportens upplägg kan gärna finnas med

Huvuddel

- Samtliga rubriker bör följas av text

- Rubrik och tillhörande text bör stämma överens

- Sammanhangsmarkörer bör utnyttjas för att förbättra läsbarheten

- Styckeindelningen bör vara rimlig och korrekt

Avslutande del

- Avslutningen bör innehålla en utvärderande diskussion kring materialet i huvuddelen

- Ofta vill man skapa någon form av återkoppling till inledningens problemställning eller syfte

Illustrationer och källor

- Samtliga illustrationer skall numreras, förses med informativa rubriker samt källreferens (om illustrationen inte är ett original, dvs din egen, ska källa anges)

- Figurer och illustrationer ska förankras väl i texten

- Källreferenser skall följa modell enligt IEEE

- Källförteckningen måste vara fullständig

Övrigt

Språk och stil

Rapportens layout

Muntlig presentation

Under kurser kommer det att ges en föreläsning i presentationsteknik samt möjlighet att presentera det pågående arbetet i mindre grupper i övningspresentationer. Slutpresentationerna av projekten äger rum i läsvecka 7, i läsperiod 1. Då ska grupperna presentera sina arbeten enligt ett separat schema som läggs upp på Canvas. Varje grupp anmäler sig till lämpligt tillfälle via grupper i Canvas

Under slutpresentationerna ska varje grupp gemensamt presentera hela arbetet. Varje grupp har 15 min till sitt förfogande (10-12 min presentation + ett par min frågor).

Välj ut sådant från rapporten som är intressant att belysa i en presentation. Tänk på att strukturera presentationen med en tydlig inledning, huvuddel och avslutning, så att presentationen ger ett enhetligt intryck. Ni ska använda visualisering, det vill säga tavlan eller PowerPoint. Vidare instruktioner ges under föreläsning/workshop.

Detaljschema

Datum

Moment

Information

 

10/9

Introduktion till kursen – Obligatorisk

Avgränsning/presentation av ämnen, rapportsyfte, rapportstruktur, texttyper/genre,   skrivprocess, indelning i projektgrupper/gruppdynamik, kamratåterkoppling, biblioteksintroduktion, skrivguide.

 

11/9 Deadline för inlämning av rapportens syfte och disposition (obligatorisk inlämning).

 

Informationskompetens obligatoriska seminarier

Sem 1 – Data      gr 1-4              11/9, 08:15-10:00

Sem 2 – Data      gr 5-8              16/9, 13:15-15:00

Sem 3 – Data      gr 9-12            18/9, 13:15-15:00

Sem 4 – Elektro  gr 1-4              19/9, 15:15-17:00

Sem 5 – Elektro  gr 5-8               20/9, 15:15-17:00

Sem 6 – Elektro  gr 9-12            23/9, 10:15-12:00

 

 

24/9

Skrivprocessen

 

 

2/10

Kamratåterkoppling

Obligatoriskt

Enbart Elektro

Deadline rapportutkast inför lärarkommentarer, 4e oktober.

3/10

Kamratåterkoppling

 

Obligatoriskt

Enbart Data

Deadline rapportutkast inför lärarkommentarer, 4e oktober.

 

 

11/10

 

Presentationsteknik och workshop

 

Deadline slutrapport den 25e oktober

16/10

 

17/10

 

18/10

Obligatoriska rapportpresentationer

 

Anmäl grupp på Canvas enligt separat schema

 

18/10 utgår

 

 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Undervisning och examination av rapporten genomförst numera under läsperiod 1.

Examination

För godkänt slutbetyg fordras närvaro i obligatoriska tillfällen, godkänt inslag i informationskompetens samt godkänd skriftlig och muntlig presentation.

Varje student ska aktivt delta i arbetet kring rapportens sammanställning och i den muntliga slutpresentationen samt lämna in en individuell utvärdering av den egna insatsen och gruppens insats i projektarbetet. Samtliga delar sammanvägs i det individuella betyget.

Introduktionskursen betygssätts med G-U.

Vid utebliven examination på grund av missad deadline omexamineras kursen vid nästkommande ordinarie omtentatillfälle.

Course summary:

Date Details