Course syllabus

Kurs-PM

TIF083 Experimentell fysik 1 - mätteknik lp1 HT19 - VT20 (9 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Lars Hellberg (lars.hellberg@chalmers.se)

Kursdelsansvarig lärare Del A: Vitali Zhaunerchyk (vitali.zhaunerchyk@physics.gu.se)

Kursdelsansvarig lärare Del B: Mats Andersson (f3cma@chalmers.se)

Kursdelsansvarig lärare Del C: Lars Hellberg (lars.hellberg@chalmers.se)

Lärare från fackspråk: Hans Malmström (mahans@chalmers.se)

Information om labhandlare och övrig personal finns under respektive kursdelsmodul.

 

Kursspecifika förkunskaper

Delkurs C kräver att man genomgått delkurs B.

 

Kursinnehåll

Del A Experimentell fysik - Mekanik
Del B Grundläggande elektrisk mätteknik och experimentell elektronik
Del C Avancerad elektrisk mätteknik
Del D Studiebesök

 

Syfte

Del A, B och C:

Att genom laborationer och projekt ge träning i experimentellt arbete och experimentell problemlösning.

Del D:

Att genom studiebesök vid en eller flera storskaliga forskningsanläggningar få en översikt av: i) forskningen som bedrivs, ii) verktygen som används och iii) hur man får tillgång till forskningsanläggningens resurser.

 

Metod

Förstudier, laborationer, muntlig- eller poster-presentation, rapportskrivning och studiebesök

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Ingen kursbok används. Kurslitteraturen består av Lab PM, manualer, application notes samt andra litteraturtips som finns i kursens Canvasmiljö. Studenterna uppmuntras att söka kompletterande information på egen hand.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

1. Expfys - Mekanik har flyttats från LP3 + LP4 i årskurs två LP1 + LP2 med labstart snart efter terminsstart 

2. Kursdelarna har fått nya bokstavsbeteckningar. Se "Kursinnehåll" ovan för de aktuella beteckningarna.

 

Lärandemål

 

Del A:
-uppvisa experimentell skicklighet
-utföra god experimentell fysik, särskilt inom mekanik
-formulera problem-självständigt
-designa och bygga experimentell uppställning
-utföra noggranna mätningar med avancerad utrustning
-skriva tekniska rapporter

 

Del B:
-lösa problem rörande grundläggande elektrisk mätteknik
-bygga och karakterisera enklare elektriska kretsar innehållande motstånd, kondensatorer och spolar
-använda vanliga instrument för likströms- och växelströmsmätningar
-karakterisera egenskaper hos dioder, transistorer och operationsförstärkare samt bygga kretsar med dessa komponenter
-läsa och använda komponentdatablad
-dokumentera och analysera mätresultat

 

Del C:
-lösa problem rörande avancerad elektrisk mätteknik
-bygga och felsöka experimentuppställningar
-läsa och använda manualer till avancerade elektriska mätinstrument
-använda avancerade elektriska mätinstrument för att självständigt mäta på verklighetsnära mättekniska problem inom den experimentella fysiken
-samla in och analysera mätdata samt dra slutsatser av dessa
-automatisera mätningar med hjälp av mätinstrument som är kopplade till datorer och programmeringsmiljön Labview
-föra laborationslogg
-kommunicera idéer och resultat genom att skriva förstudierapporter och tekniska rapporter samt genom muntlig presentation

 

Del D:
-redogöra för ett aktuellt forskningsområde, de vetenskapliga frågeställningar man adresserar och de metoder som den aktuella anläggningen kan erbjuda.
-redogöra för anläggningens underliggande teknologi och funktionssätt, inklusive de specifika för- och nackdelar dessa medför
-redogöra för de vetenskapliga och ingenjörsmässiga kompetenser som krävs vid en modern forskningsanläggning
-redogöra för anläggningens driftsbetingelser, hur urvalsprocessen för användning av dess resurser sker och hur den styrs

 

Examination

Del A Deltagande i mekanikprojekt med skriftlig rapport
Del B Godkänt deltagande på laborationer
Del C Förstudie, godkänt deltagande på laborationer, skriftliga rapporter samt muntlig presentation eller posterpresentation
Del D Godkänt deltagande

Mer detaljerad information finns under respektive kursdel.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due