Course syllabus

Kurs-PM

Kursnamn:

Sjövägsregler

Läsår:

2019/2020

 

Kurskod:

SJO885

Läsperiod:

LP3

 

Omfattning:

 

1,5 hp

 

Kursägande program:

Sjöbefäl klass VII

Undervisnings-språk:

Svenska

Kursgivande institution:

Sjöfart och marin teknik

 

Examinator:

Johan Cimbritz    johan.cimbritz@chalmers.se

Övriga inblandade:

Jonas Wodelius    jonas.wodelius@chalmers.se    031-7722795Förkunskapskrav

Innan kursen startat förväntas studenten kunna:

 • Bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer
 • Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer
 • Göra ström- och avdriftskonstruktioner i sjökort med tidvatten
 • Tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna i enkla trafiksituationer
 • Förbereda och genomföra en reseplanering i skärgårdsavsnitt
 • Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (mha frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallellindex.)

 

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hanterandet av radar, ARPA och AIS- funktioner för att undvika kollisioner.

 

 

 

 

 

Lärandemål (Efter fullgjord kurs ska studenten kunna…)

 • Identifiera och analysera trafiksituationer och agera i enlighet med de internationella sjövägsreglerna
 • Förklara ARPA:s utrustning, funktion samt begränsningar
 • Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse

 

Innehåll

Analys av trafiksituationer
Internationella sjövägsreglerna
Funktion och begränsningar för radarns ARPA-funktion

 

Kurslitteratur

 • Sjötrafikföreskrifter m.m. 2016, ISBN 9789172236356
 • Radar and ARPA Manual (Third Edition) (länk till e-bok på kurshemsidan)
 • Navigation 3, Marinen (kapitel 39, Radarnavigation, kan laddas ner på kurshemsidan)
 • Radarplotting, Nordlund (kan laddas ner på kurshemsidan)
 • STCW Code A-VIII (kan laddas ner på kurshemsidan)
 • SMCP - Standard Marine Communication Phrases (kan laddas ner på kurshemsidan)
 • Övrigt material på kurshemsidan

 

Kursens upplägg och organisation

Föreläsningar:

-  Repetition av definitioner, väjningsregler, sann och relativ rörelse samt manuell
    plottning, 2 timmar
-  Användning av radar och ARPA för anti-kollision, 4 timmar
-  Lanternor, dagersignaler och mistsignaler, 2 timmar
-  ARPA: prestandakrav, begränsningar och användning av trialfunktion, 2 timmar
-  Gång i trafiksepareringssystem (TSS) och trång farled, 2 timmar

Simulatorövningar:

- 4 simulatorövningar á 4 timmar för varje grupp (obligatoriskt aktivt deltagande)

 

 

 

 

Examination

Digital tentamen med flervalsfrågor, gräns för godkänt resultat är 92 %.
Aktivt deltagande på obligatoriska simulatorövningar.

 

Kursvärdering

Alla Chalmers kurser utvärderas i flera steg. Du som student kan när som helst under kursen vända dig med tankar antingen till kursansvarig, till studentrepresentanterna (se kurshemsidan) eller till någon i programledningen. Under kursens gång träffas studentrepresentanterna och examinator kursansvarig för att diskutera hur kursen fungerar.

Efter eller i slutet av kursen skickas en kursenkät ut till alla registrerade studenter. Vi uppmanar dig att svara på den oavsett vad du har tyckt om kursen - ju fler tankar vi får in desto mer rättvisande bild får vi av kursen. Kursenkäten används vid kursnämndsmötet där kursansvarig, studentrepresentanterna och programledningen träffas för att diskutera vad som har varit bra med kursen och om något borde göras annorlunda nästa gång kursen ges. Du hittar protokollet från förra årets möte på följande länk: http://goo.gl/mti1zF

Här skriver du ett par rader om vad som kom fram vid kursnämndsmötet av förra kursomgången och vad som har förändrats i kursen sedan dess. Detta är obligatoriskt enligt Chalmers riktlinjer för examination. Samma information ska delges muntligt vid den första föreläsningen.

 

Övrigt (STCW etc.)

Tidsdisposition:

12 timmar föreläsning.
4 simulatorövningar á 4 timmar i Nautical Operations Studio (NOS, plan 2 i hus Saga) samt Bridge Operations Simulator (BOS, plan 2 i hus Saga).

 

Course summary:

Date Details