Course syllabus

For more detailed information please consult the INFORMATION PACK in the 'files' / 'general  information' section

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i en rad molekylärbiologiska tekniker med fokus på funktionell analys av gener och genprodukter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva hur olika modellorganismer kan användas för att behandla en viss fråga.
Förstå tillämpningar och begränsningar för olika modellorganismer.
Kunna planera experiment och inkludera lämpliga kontroller.
Söka vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Kursen kommer att fokusera på flera modellorganismer: mus, flugor, jäst, maskar och odlade däggdjursceller.
Föreläsningarna kommer att baseras i huvudsak på moderna genetiska och molekylärbiologiska metoder som använder dessa modellorganismer.
Laborationer under kursen kommer att omfatta införandet av gener i odlade däggdjursceller, immunofluorescence analys av odlade  däggdjursceller och analys av maskar.
En litteraturstudie introducerar studenterna att söka efter vetenskapliga artiklar och studenter kommer att presentera sin slutsats om en viss molekylärbiologisk teknik för att resten av gruppen.
Grupparbete där man diskutera användningen av olika modellorganismer.

 

 

Course summary:

Date Details