Course syllabus

Kurs-PM

TEKX04 Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation lp3 VT20 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation.

Kontaktuppgifter

Examinator & kursansvarig: Erik Bohlin (erik.bohlin@chalmers.se)

Föreläsare:

EB – Erik Bohlin, FB – Fia Börjesson, KDFL – Karl de Fine Licht, KE - Kristoffer Ekberg, MG - Magnus Gustavsson, OH- Ola Hultkrantz, RK – Robert Karlsson, ANC – Anna Nyström Claesson, UP – Ulrika Palme, PS – Per Svensson, FS&K – Fackspråk & kommunikation 

(se vidare schema nedan) 

Kursens syfte

Att att tillämpa ett ingenjörsmässigt angreppssätt genom att urskilja, formulera och analysera problem inom området industriell ekonomi, inklusive social och ekologisk hållbarhet.

Kurs-PM och moduler

Här finner du en fil med fullständigt kurs-PM, senaste version. Kompletterande information finns i kurshemsidans moduler, till exempel vad gäller generella färdigheter, etik och hållbar utveckling, presentationsdagen, mm.  

KursPM_TEKX04- v 2020-03-23.pdf

Schema

TimeEdit

Schema TEKX04 VT20 ver 2020-03-23.pdf

Kurslitteratur

Se kurs-PM som bifogad fil.

Kursens upplägg

Se kurs-PM som bifogad fil och moduler på kurshemsidan

Förändringar sedan förra kurstillfället

Moment hållbar utveckling och etik har fördjupats och omarbetats. 

Lärandemål

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
  • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
  • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
  • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
  • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
  • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet

Examination

Se kurs-PM som bifogad fil.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due