Course syllabus

Kurs-PM

PPU175 Integrerad konstruktion och tillverkning lp3 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

Kontaktuppgifter

Namn

Roll

Grupper

Email

Tel.

Erik Hulthén

Examinator, Kursansvarig och Föreläsare

 

erik.hulthen@chalmers.se

5854

Ali Davoodi

Projekthandledare

201-206

alid@chalmers.se

5006

Simon Grunditz

Projekthandledare

101-106

grunditz@chalmers.se

8313

Julia Orlovska

Projekthandledare

601-606

orlovska@chalmers.se

6843

Iñigo Alonso Fernandez

Projekthandledare

401-406

inigoa@chalmers.se

6070

Marcus Johansson

Projekthandledare

301-306

marjohaa@chalmers.se

6733

Vaishak Ramesh Sagar

Projekthandledare

501-506

vaishak@chalmers.se

5042

Gustav Holmqvist

Föreläsare

 

 

5026

Peter Almström

Föreläsare

 

 

1283

Anthony Norman

Gruppdynamik

 

 

 

Carl-Johan Carlsson

Föreläsare / Handl. kommunikation

 

caca@chalmers.se

5816

Andreas Eriksson

Föreläsare/Handl. kommunikation

 

andreas.eriksson@chalmers.se

5851

Lena Bendriuoa

Ladok, adm.

 

lb@chalmers.se

3641, 1273

Göran Stigler

Föreläsare / Prototyplabb

 

 

 

Reine Nolborg

Prototyplabb

 

 

 

Jan Bragee

Prototyplabb

 

 

 

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en djupare inblick och erfarenhet av moderna arbetssätt och metoder för projektledning och produktutveckling. I kursen tränas ingenjörsmässig problemlösning och studenterna stimuleras att tillämpa sina analytiska kunskaper från exempelvis ämnen som Mekanik, Hållfasthetslära, Materiallära, Maskinelement och Tillverkningsteknik i så realistiska sammanhang som möjligt. Produktionsanpassning skall ske så tidigt som möjligt i processen eftersom kostnader ökar kraftigt om ändringar sker sent i projektet. Projekt omfattar många aspekter som måste behandlas för att en nyutvecklad produkt skall vara lyckat och möta de förväntningar som ställs på den. Områden som behandlas är:

 • Projektledning, planering, resurssäkring och riskhantering,
 • Utvecklingsprocessen, kundvärdesbegreppet och Value Management,
 • Kommersiella perspektiv
 • Prototyptillverkning, produktions- och kostnadsaspekter
 • Kommunikation och gruppdynamik

Studenterna arbetar i grupper med ett industriellt problem vilket också ger en naturlig erfarenhet av gruppdynamik. Kommunikation tränas kontinuerligt genom muntlig och skriftlig framställning. Projektuppgifterna är valda så att såväl nykonstruktion som omkonstruktion av befintliga lösningar kan komma ifråga. Genomförandet av projektet innebär att deltagarna tränas i att analysera ett utvecklingsuppdrags innebörd för att sedan formulera en funktionsbaserad kravspecifikation i värderingsbara termer. Funktionskraven skall sedan mötas av de konceptförslag som utformas. Projektet innefattar även tillverkning av prototyper i syfte att utvärdera den genererade lösningen. Projektet skall genomföras gruppvis med 4-5 studenter per grupp och dokumenteras en skriftlig slutrapport. Två muntliga presentationer skall genomföras under projektets gång. Projektledarskapet alterneras inom gruppen och projektledaren rapporterar kontinuerligt till handledaren. Nivån på förståelsen bör vara så pass djup att man i en framtida yrkessituation kan genomföra och delta i produktutvecklingsprojekt.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Till kurstillfället 2017 lanserades en App. Appen bygger på material från Värdemodellen (The Value Model i listan nedan).

Appen heter "Värdemodellen" och finns för IOS och Android (enbart för surfplattor). Den kostar 29 kr.  

Böckerna ”The Value Model” alternativt ”Professionellt Projektarbete” och ”Skapa oöverträffat kundvärde” (också i Värdemodellenserien), Per Lindstedt och Jan Burenius, fungerar också.

Rekommenderad litteratur framgår av nedanstående lista. Dessutom ingår material som delas ut vid handledningstillfällen.

 • Roadmaps ”Processkarta IKOT” och ”Funktionellt konceptarbete”
  Chalmers och Value Model i samarbete, delas ut gratis eller laddas hem via Appen
 • The Value Model
   Som bok eller App (”Värdemodellen” för IOS och Android).
 • Annan litteratur i Produktutveckling,
  Johannesson mfl, eller Ullrich och Eppinger rekommenderas.
 • Lärobok i Maskinelement
  Mart Mägi, Kjell Melkersson och Magnus Evertsson (från kursen i Maskinelement M2).

Kursens upplägg

Föreläsningar

En serie av föreläsningar ges som introducerar innehållet i kurslitteraturen, se detaljschema i bilaga. Några av föreläsningarna ges även som web-baserade presentationer. Onsdagen den 22/1 föreläser Per Lindstedt om Värdemodellen under en obligatorisk föreläsning mellan klockan 08.00-11.45. Mellan 13.15-15.00 samma dag påbörjar vi projektet bland annat med målformulering.

Den i kursen föreskrivna utvecklingsprocessen omfattar följande steg:

 • Projektplanering, organisation och uppstart
 • Produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv
 • Kundvärde och funktionsbaserad kravspecifikation
 • Produktens kommersiella position
 • ”Voice of the Customer”
 • Funktionsanalys
 • Idégenerering och konceptutvidgning
 • Funktionell modellering
 • Konceptval
 • Systemarkitektur
 • Detaljkonstruktion
 • Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning
 • Prototyptillverkning
 • Funktionellt test och analys av måluppfyllnad

Handledning

Handledning ges på schemalagda tider, normalt en gång i veckan. Utöver dessa tider måste tid avsättas för arbete inom gruppen (eftersom kursens omfattning är 7.5 poäng). Inför de handledda tillfällena krävs det att gruppen har läst igenom de avsnitt i kurslitteraturen som anvisats i aktivitetsplanen och i läsanvisningar. Dessutom påbörjar och avslutar projektledaren sin period (se nedan) med en särskild konsultation med handledaren.

Planering och projektledning

Grupperna lottas fram i samband med kursstart. Varje grupp får självständigt organisera gruppen (välja sina roller) på ett genomtänkt och rättvist sätt. Projektledarskapet är en roterande befattning som skall provas av samtliga gruppmedlemmar i en sammanhängande treveckorsperiod. Projektledaren har ansvar för projektets framskridande (att planer följs, hantering av uppkomna situationer etc.) och utgör den huvudsakliga kontaktpersonen i formella frågor mot handledaren. Inför att man skall vara projektledare har man en konsultation med handledaren där man går igenom de kommande veckorna. Efter att man varit projektledare följs det upp vid ett nytt handledarmöte.

Vidare bokför varje gruppmedlem själv sin nedlagda tid och rapporterar denna till projektledaren. Projektledaren rapporterar sedan tiden vidare till handledaren (avpersonifierat) i samband med att man avslutar sin handledarperiod.

Handledning kring tillverkningstekniska aspekter.

En grupp lärare inom material och tillverkningsteknik finns tillgängliga i syfte att besvara allmänna och specialiserade frågor av varierande teknisk art. Tider för konsultation kommer finnas tillgängliga att boka i lp. 4. Man kan likna denna expertpool med den tillgängliga kompetens som kan finnas på företag av medelstor till stor storlek. Precis som i verkligheten kan en persons svar på en fråga vara mer eller mindre rätt i sammanhanget. Är man tveksam till expertpoolens svar finns det inget som hindrar att man söker informationen på annat håll. Ett av syftena med expertpoolen är att ge sådana svar som företag kan vara tveksamma till att ge svar på eftersom det kan vara tidskrävande eller omöjligt av konkurrensskäl.

Prototyptillverkning

Ett viktigt moment i projektarbetet är att tillverka och testa/analysera en prototyp för att verifiera del- eller huvudfunktioner för den nya produkten. Huvudsyftet med prototypen är att demonstrera den nya produktens kundvärde. För tillverkningen och framtagningen finns det tillgång till prototyplabbet och även möjlighet att göra rapid-prototyping modeller i termoplast. Digitala prototyper kan modelleras i olika CAD-verktyg som Catia eller Autodesk Inventor mfl. Bokningsbara tider i prototyplabbet (se TimeEdit) finns i lv3-8 i läsperiod 4. Dessa bokas via Canvas. Under gruppens första tillfälle (Lv. 3 el. 4 i lp 4) är det obligatorisk genomgång av gruppens plan för prototyptillverkningen (inkl. ritning) med prototyplabbets personal. För att få vistas i prototyplabbet krävs en obligatorisk säkerhetskurs. Den som inte tidigare genomfört säkerhetskursen måste anmäla detta till examinatorn redan under lv. 1 i lp3. för att kunna genomföra  en sådan säkerhetskurs i lp3-4 i lp 3.

Förändringar sedan förra kurstillfället

 • Projektuppgifterna från externa företag/organisationer är, som varje år, nya.
 • Peer-review av fem delinlämningar. Loopen blir: Föreläsning, Eget arbete, Handledning, Eget arbete, Inlämning, Peer-review, Eget arbete och slutligen Inlämning. När man som student genomför Peer-review av någon annans rapport får man dels se fler sätt att göra saker på, dels får man öva på att ge återkoppling. Detta blir ett individuellt arbete.
 • Lärplattformen Canvas är ny för kursen.
 • Den fasta ordgränsen för varje delinlämning är borta. Vi påminner istället om att slutrapporten blir lättare att skriva om man redan från början hållit inlämningarna korta.
 • Ett par av handledarna är nya. Dessa har undervisat på mastersnivå tidigare, så de kommer förhoppningsvis att fungera bra även i IKOT-kursen.

Lärandemål

Projektuppgifterna är hämtade från näringslivet och har industriell relevans. Uppgifterna omfattar utveckling av ett konceptförslag som utmanar en befintlig teknisk lösning eller tillfredställer ett behov som saknar befintlig lösning. Målet med projektet är att ge erfarenhet och insikter i produktutveckling genom att följa en given konstruktionsmetodisk process.
Studenter skall efter avslutad kurs kunna:

skapa en projektdefinition genom att

 • identifiera intressenter, roller och ansvarsområden för gruppmedlemmar
 • skapa en målformulering
 • analysera mål, leveranser och avgränsningar, milstolpeplan och Gantt-schema
 • identifiera risker och utarbeta åtgärder identifiera sambandet mellan product och användare genom att
 • kartlägga produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv
 • identifiera kundkrav och önskemål
 • sammanställa "Voice of the Customer"

skapa ökat kundvärde genom

 • identifiera huvud-, tilläggs-, stödjande och oönskade funktioner för en produkt
 • skapa en funktionell modell av en produkt
 • utvärdera en produkts kommersiella position och därmed föreslå strategier för vidare utveckling

skapa nya tekniska koncept, kombinera och jämföra dem utforma, testa och utvärdera konceptet genom

 • konstruera tekniska lösningar mha CAD
 • förklara/beskriva vilka konstruktionskriterier som påverkar valet av tillverkningsprocesser
 • ta fram en kostnadsuppskattning för detaljtillverkning och montering
 • utföra konstruktionsanpassningar för att förenkla detaljtillverkning och montering
 • tillverka och sätta samman en prototyp
 • utvärdera resultat från funktionella tester av prototypen och analysera måluppfyllnad av den funktionella kravspecifikationen

argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation och i skriftlig rapport

 • värdera och kritisera andra lösningar till samma problem
 • kunna identifiera etiska konsekvenser och dilemman i samband med utveckling av en ny produkt
 • kunna inkludera etiska och moraliska principer i beslutsfattandet

 

Examination

Obligatoriska moment

De obligatoriska momenten är av sådan karaktär att man inte kan tillgodogöra sig innehållet på egen hand beroende på unik förläsare eller gruppmedverkan. Man skall ha varit närvarande och deltagit i nedanstående obligatoriska moment:

Datum

Tid

Aktivitet

22/1

08-12

Seminariedag om Värdemodellen

22/1

13-15

Projektstart

Lv2-3

 

Avstämning av kravspecifikation med företag

Lp4. Lv1

2h

Presentation av valt koncept

Lp4, Lv1

20 min

Feedback på presentation av koncept, gruppvis

25/3

13-17

PU-masterns konceptredovisning, 1 session enl. schema

28/4

8-10 / 10-12

Övning i Gruppdynamik

Lp4, Lv7

2h

Övningar i skriftlig framställan, gruppvis

27/5, 28/5, el. 29/5

2h

Presentation av färdig produkt samt opposition

1-5/6

20 min

Feedback på presentation, gruppvis

 

Vid dessa moment genomförs närvarokontroll. För att bli godkänd på kursen krävs att man varit närvarande och genomfört 8 av 10 av de obligatoriska momenten.

Möte med handledaren

Möten med handledaren regelbundet under kursen är obligatoriska. Handledarna är till för er skull. De skall ge konstruktiv feedback och vägledning, men kom ihåg att de inte är era assistenter.

Presentationer

Två stycken presentationer skall genomföras av varje grupp. Vid den första presentationen (Lv 1, Lp4) skall val av konceptuell lösning presenteras och motiveras. Den tänkta målgruppen är en styrgrupp för projektet (dvs. de som finansierar projektet). Målet är att erhålla klartecken att gå vidare med projektet. Gruppvis feedback på den muntliga presentationen ges sedan lv1-2/lp4.

Vid den andra presentationen skall den slutliga lösningen presenteras. Denna presentation ges den 27/5, 28/5 eller 29/5. Gruppvis feedback på det muntliga framställandet dagarna efter presentationen.

2-3 personer i gruppen redovisar vid respektive presentation. Vilka som presenterar vid respektive tillfälle bestäms inom gruppen. För godkänt i kursen skall man ha redovisat en gång.

Ett aktivt deltagande/opponering vid de muntliga projektredovisningarna är obligatoriskt och betygsgrundande. PowerPoint-presentationen skall laddas upp i Canvas (eller enl. anvisning från kursledningen) så att de finns tillgängliga där vid själva presentationen.

Skriftlig rapport

En skriftlig rapport skall vara inlämnad i tid och godkänd av handledare. Anvisningar för rapportens utformning kommer finnas på Canvas. Projektrapporten lämnas i en digital kopia till handledare senast den 5/6 kl. 17:00.

Betygsättning

Graderad betygsättning tillämpas med betygsskala U, G (=3) samt överbetygen 4 och 5.

Gruppens betyg är en sammanvägning av delbetygen från steg 1-8 (10% var) och slutrapporten enligt bifogad bilaga (20%). De olika delbetygen sätts kontinuerligt och baseras på vad som skickats in vid deadlines. Notera att delinlämningarna sker i två steg. I första steget ges kvalitativ feedback från peers (4-5 andra studenter). I andra steget sker betygssättning, då utan särskilda kommentarer. Om någon del blir underkänd (betyg 0), blir delbetyget 3 då denna del korrigerats.

De olika delbetygen (D1-D8 samt slutrapporten) hanteras som decimaltal, tills dess att individuella slutbetyg skall bestämmas. Preliminärt gäller för individens betyg att >/=3,0 ger betyg 3, >/=4,0 ger betyg 4 samt >/= 4,5 ger betyg 5.

 Varje students individuella betyg baseras på gruppens betyg och opponeringspoäng som erhålls genom individuella peer-review-rapporter på andra gruppers delinlämningar. Vid varje opponeringstillfälle kan man erhålla 0, 1 eller 2 opponeringspoäng.

Gruppbetyg

Opponeringspoäng

 

0-2

3-4

5-6

7-8

9-10

<3,0

U

U

U

U

U

3,0-4,0

U

U

3*

3*

3*

4,0-4,4

U

3*

3*

4*

4*

4,4-4.6

U

3*

4*

4*

5

<=4,6

U

3*

4*

5*

5*

* För att erhålla slutbetyg i kursen erfordras att man aktivt har ingått i en grupp som genomfört projektuppgiften.

Deadlines för inskickande av dokumentation

För att betyg skall kunna sättas kontinuerligt och studenterna skall kunna få feedback så krävs att de olika momenten redovisas i inlämningar via Canvas vid nedan angivna deadlines.

Dokumentationen är rekommenderad att inte överstiga 1500 ord per steg. Slutrapporten får max vara 20 sidor exklusive bilagor.

Deadline

Innehåll

Tid för 1:a inlämning

Peer-review

Tid för inlämning för betygssättning

D1

Steg 1 & 2

4/2 kl. 8

6/2 kl. 15-17

11/2 kl. 8

D1

Steg 3 & 4

25/2 kl. 8

26/2 kl. 8-10, 10-12 eller 13-15

3/3 kl. 8

D3

Steg 5 och 6

9/3 kl. 16

10/3 kl. 8-10

26/3 kl. 8

D4

Steg 7:1

3/4 kl. 8

-

13/5 kl. 8

D5

Steg 7:2-5

5/5 kl. 8

8/5 kl. 13-15

D6

Steg 8

27/5 kl. 14

28/5 el. 29/5

29/5 kl. 17

D7

Slutrapport

-

-

5/6 kl. 17

 

Eventuella returer måste vara inlämnade 2020-08-21 och godkända senast 2020-09-21. De som ej är godkända detta datum är välkomna att göra om projektet nästa år.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due