Course syllabus

Uppdaterad - Course syllabus

TEK441 Industriell ekonomi, produktion och organisation lp4 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Susanne Kullberg (SK), susanne.kullberg@chalmers.se, föreläsare och examinator 


Hans Löfsten (HL), hans.lofsten@chalmers.se, föreläsare 


Anders Isaksson (AI), anders.isaksson@chalmers.se, föreläsare

Peter Almström (PA), peter.almstrom@chalmers.se, föreläsare  

Birgitta Engrell, tfn 031-772 12 19, birgitta.engrell@chalmers.se, kursadministratör 


 

Kursens syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om analys, utformning och ledning av industriella produktionssystem under villkoret att samtidigt uppfylla tekniska, ekonomiska och sociala krav. 

Kursen syftar till att ge studenter begrepp och modeller inom industriell ekonomi och organisationsområdet, som är användbara och nödvändiga verktyg för en industriellt verksam tekniker. Dessa gör det möjligt att förstå, analysera, styra, fatta beslut och optimera industriell verksamhet för att göra ett företag långsiktigt framgångsrikt i termer som effektivitet, produktivitet, lönsamhet och överlevnad.

 

Schema

TimeEdit

Detaljerat föreläsningsschema med litteraturhänvisning finns i Kurs-PM (Modules/Kursinformation). TimeEdit följer ursprungsplaneringen, d v s är inte uppdaterat enligt det rådande läget med utbildning på distans.

Lektionstillfällen

Litteratur

Lärare

Datum och tid

F1 Kursintro, projektintro

IE, kap 1-2

SK

Zoom: To 26/3, kl 08:00-10:30

F2 Resultatplan och periodkalkyl

IE, kap 3

HL

Material i Canvas.
Planering: måndag 30 mars

F3 Självkostnadskalkylering

IE, kap 4

HL

Material i Canvas
Planering: fredag 3 april

F4 Självkostn. och bidragskalkylering

IE, kap 5

HL

Material i Canvas
Planering: fredag 3 april

F5 Investeringskalkylering, del A

IE, kap 7

HL

Material i Canvas
Planering: måndag 20 april

F6 Investeringskalkylering, del B

IE, kap 8

HL

Material i Canvas
Planering: tisdag 21 april

F7 Årsredovisning

IE, kap 9

AI

Se Canvas
Planering: måndag 27 april

Mittmöte – Studentrepresentanter & examinator

 

SK

Zoom: Ti 28/4, kl 12:50-13:10

F8 Finansiell analys

IE, kap 10

AI

Se Canvas
Planering: tisdag 28 april

F9 Finansiell analys

IE, kap 10

AI

Se Canvas
Planering: måndag 4 maj

F10 Utveckling industriell verksamhet

MIE, kp 16

SK

Zoom: To 7/5, kl 10:00-11:45

F11 Produktionsstrategi

MIE, kp 3 + kp 6

PA

Zoom: Fr 8/5, kl 10:00-11:45

F12 Produktionskoncept i företag o offentliga org

MIE, kp 6

PA

Zoom: Må 11/5, kl 13:15-15:00

F13 Systemsynsätt och socioteknik

MIE, kp 2

SK

Zoom: Ti 12/5, kl 13:15-15:00

Frågestund projekt

 

SK

Zoom: To 14/4, kl 14:00-16:00

RESERVTILLFÄLLE

 

 

Må 18/5, kl 13:15-15:00

Inlämning projektrapport, via Canvas

 

SK

On 20/5, kl 17:00

Inlämning peer review-kommentarer, via Canvas

 

SK

Ti 26/5, kl 17:00

Tentamen

 

 

Ti 2/6, kl 14:00-18:00

Kurslitteratur

Lantz, Isaksson & Löfsten, Industriell ekonomi – grundläggande ekonomisk analys, 2:a upplagan, Studentlitteratur AB, Lund. Finns till försäljning på STORE. (ISBN: 978-91-4412099-7)

Engwall M med flera, ”Modern industriell ekonomi – särtryck”, Studentlitteratur. Finns till försäljning på STORE. (ISBN: 978-91-4414122-0)

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen genomförs för första gången. Den ersätter tidigare kurser Industriell ekonomi (IEK102) och Industriell produktion och organisation (TEK440).

 

Lärandemål

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska, ekonomiska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall:

 • Ha ett systemsynsätt genom att analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett sociotekniskt perspektiv vilket inkluderar effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation 
 • Kunna förklara strategiska effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut 
 • Kunna diskutera olika produktionskoncept och redogöra för hur företag och offentlig verksamhet kan använda dess principer för ökad konkurrenskraft och högre effektivitet 
 • Beskriva utvecklingen av industriell verksamhet från början av 1900-talet till idag. 
 • Förstå och kunna beskriva ledarskapets betydelse
 • Använda och förklara grundläggande den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
 • Utföra ekonomiska kalkyler för produkter och tjänster samt planering av resultat
 • Genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna fakta 
 • Förklara när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer
 • Beskriva och analysera innehållet i företaget årsredovisning (resultat- och balansräkning)
 • Genomföra finansiell analys samt beskriva ett företags lönsamhet 

 

Examination

Kursen som helhet examineras i två moment, ett gruppbaserat projektarbete och en individuell skriftlig tentamen.

Projektarbetet examineras genom en godkänd projektrapport inklusive Peer review. Betyg U/G. Detaljer finns i separat dokument, "Projekt-PM_TEK441".

En tentamen som betygssätts på skalan U/3/4/5 med gränserna 40 %, 60 % och 80 %.

Slutbetyg i kursen ges när båda kursmomenten är godkända. 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details